Babək Khorramdin, pan türkləri

Original Ünvan : Babək Xürrəmdin və pantürkizm

Çarəsiz şəkildə türk kimliyini yaratmağa çalışan cahil bir qrup (Onu Orta Asiyanın sarı xalqına aid etmək deməkdir) Babək Xürrəmdin üçün bu diyarın tarixinin parlayan ulduzlarından biri əbədi yaşayacaq (İran) Var.

Hələ İlxanilər dövründən əvvəl Azərbaycandan daşda, dəridə, dəridə, kağızda, palçıqda türk dili sənədi olmadığından, ksenofob separatçıların boş əli gizlətmək və ört-basdır etmək üçün çılğın və axmaq iddialara müraciət etməkdən başqa çarəsi yoxdur. Yoxsulluğun öz kimliyi yoxdur və onun nümunələrindən biri də Babək Xürrəmdinin tərk edilməsidir..

1. Babək nəsli/irqi:
Bununla bağlı iki sənədi qeyd etməklə kifayətlənəcəyik.

Birinci sənəd ki, İbn Hazm, tarixçi, müəllif
Darıxmaq, ehtiraslar və arılar haqqında fəsil, səh 199.
«أن الفرس كانوا من سعة الملك وعلو اليد على جميع الأمم وجلالة الخطير في أنفسهم حتى أنهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأبناء وكانوا يعدون سائر الناس عبيداً لهم فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب وكانت العرب أقل الأمم عند الفرس خطراً تعاظمهم الأمر وتضاعفت لديهم المصيبة وراموا كيد الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى ففي كل ذلك يظهر الله سبحانه وتعالى الحق وكان من قائمتهم سنبادة واستاسيس والمقنع وبابك وغيرهم »

Fars dilinə tərcümə edilmişdir:
“Farslar böyüklüyünə, səltənətinə və gücünə görə bütün digər xalqlardan üstün idilər və özlərini ən yaxşı insan hesab edirdilər, özlərini azad adamlar, başqa millətləri isə qul hesab edirdilər.. Hakimiyyətləri dağılanda və dünyanın ən aşağı insanları olan ərəblər onların nəzarətinə keçəndə bu, onlara baha başa gəldi və dözülməz bir bəla ilə üzləşdilər və İslamla müxtəlif yollarla mübarizə aparmağa qərar verdilər.. Amma Allah hər dəfə haqqa qələbə bəxş etdi. Onların rəhbərləri arasında (= İranlılar) Onlar Sinbad, Moqen, Estadsis, Babək və başqaları idi..

İkinci sənəddə Babək Xorrəmdin aydın şəkildə farsca oxunur. Səid Nəfisi kiçildildi (117-116):

“Həmin illərdə Babək Xorram Dinin idarə etdiyi torpaq Ermənistanın qərbdən qonşusu idi və Babək də Ermənistanı zəbt edib, yeniliklər edib, ona görə də onun Ermənistan şahları ilə münasibəti olub və erməni tarixçiləri çoxlu məlumatlar veriblər. onun haqqında.. Onların arasında Vardapet Vardan və ya Vartan keşişlərindən biri olan 1271 AD və 670 Qəmərinin keçmişdə yazdığı “İctimai tarix” adlı kitabında onun haqqında bəzi məlumatlar var və özündən əvvəlki mənbələrdən bəhrələnir.. Ermənilər Babək adını bəzən “Bab”, bəzən “Babən”, bəzən də “Babək” kimi qeyd etmişlər.. İlin hadisələri Vartan 826 AD və 211 Ayım səs-küylüdür: “Bu günlərdə Bağtatdan olan Bob adlı İran irqindən bir adam var) Bağdad) İsmayıldan xeyli adam çıxdı (O zaman ermənilər Tazianı ismaililər, ismaililər isə Nəcad deyirdilər) Onları qılıncla öldürdü və çoxunu əsir götürdü və özünü ölməz hesab etdi. İsmaililərlə vuruşduğu müharibədə birdən-birə otuz min nəfəri məhv etdi. Tağqarxuni gəlib müdrikləri və böyükləri qılıncıyla öldürdü. Məmun yeddi il yunan torpağında qaldı (Roma torpağı) və alınmaz Lulva qalasını aldı və Mesopotamiyaya qayıtdı …»

Bu parçada, açıq şəkildə yarışa (Eniş deməkdir) İranlı Babək Xorramdinin adı çəkilir. Bu mənbənin çıxışını daha çox bölmək yerinə düşər. Bu mənbə ildə 1919 Miladi fransız dilinə də tərcümə olunub, Ostad Nəfisi isə onun hissələrini Fransadan fars dilinə tərcümə edib.. Bu mənbənin fransız orijinalının spesifikasiyası aşağıdakı kimidir:

Ermənistanda ərəb hakimiyyəti, Vardanın Universal Tarixindən çıxarış, erməni dilindən tərcümə edilmiş və şərh edilmişdir , J. Muyldermans, Leuven və Paris, 1927.

در كتاب ياد شده، قطعه‌ي ارمني مذكور چنين ترجمه شده است (səh 119):

En ces jours-lá, un homme de la race PERSE, nomm é Bab, sortant de Baltat, faiser passer par le fil de l’épée beaucoup de la race d’Ismayēl tandis qu’il..

در زبان ارمني٬ پارسي را از ديرباز همانند امروز «پارسيک» مي گويند که در ترجمه فرانسوي منبع نام‌برده نيز بهPERSE ترجمه شده است، و در فارسي، استاد نفيسي همان ايراني را گزينش کرده است.

Bu eyni vaxtda erməni mənbəsinin hesabatı Parsik əsasında açıq və aydın sənəddir (Ermənicə fars sözünün Pəhləvi tələffüzü olan Parsi deməkdir) O, Babək Xürrəmdin nəslindəndir.

Ksenofobların bu iki açıq-aşkar sənədə qarşı deyəcəkləri heç nə yoxdur və əllərində Azərbaycan dilinin Babəkin dövründə və ya ondan sonra türk dili olduğunu göstərən ən kiçik dəlil belə yoxdur.. hətta qədər 800 سال پيش نيز نمونه و اثري از اين زبان در آذربايجان وجود نداشته است.

Amma maraqlıdır ki, Babəkin düşmənləri çox vaxt türk xəlifəsinin muzdluları olub: Axonas, İtak, Boqa və s… Xəlifə Mötəsim özü də Türkzad idi (Yəni anası türk idi). Təbii ki, Babəki həbs edən general Afşin Orta Asiyadan idi( Və onun mənşəyi ya soğdlu, ya da qeyri-iranlı idi. Bu baxımdan daha çox araşdırmaya ehtiyac var, lakin bu müəllifə görə onun məmləkəti Əsroşənə o dövrdə, hicri III əsrdə tərk edilməmişdi ki, o bölgənin valisi də tərk edilmək istəyir.. Mən hələ bu məsələ ilə bağlı mövqe ola bilməz.).

Nə isə, bir də görürsən ki, ksenofobların cəhaləti nə qədər çatmışdır ki, Babək iranlı/farsca adlandırılan bu qədər aydın sənədlərə baxmayaraq, onlar Babəkin türk olduğunu düşünürlər və türk dilinə yiyələnmək üçün mübarizə aparırlar.! Babəkin düşmənləri türk muzdluları ikən türk dili yüz illər sonra Orta Asiya sarı dərili mühacir və işğalçılar tərəfindən Azərbaycanda yayılarkən.. Ən qədim türk əsərləri də Monqolustana, sonra isə uyğur-manuic dilinə aiddir. Aydındır ki, bu əsl türklərlə onların türkdilli soydaşları arasında heç bir oxşarlıq yoxdur, daha çox azəri əsilli iranlılar..

2. Babək dövrünün coğrafi adları:

İbn Xurdazba “Əl-məsəlk və əl-mələk” kitabında yaşayış məntəqələrinin Ərdəbildən Şəhr əl-Baza qədər olan məsafəsini təsvir edir. (Babəkin yeri) Bu məlum olub: Ərdəbildən Xaşa qədər (Sülh və sakitliklə birlikdə) Oradan Bərzəndə səkkiz fərsəng və altı fərsəng (Ərdəbildən sonra Bərzəndə on dörd mil idi)Bərzənd viran qaldı və Afşin onu Bərzəndən tutmuş Sədrəsəbə qədər məskunlaşdırdı, orada Afşinin ilk xəndəyi iki fərsəng idi. (Ərdəbildən sonra Sədrasepə on altı mədəniyyət var idi)Oradan Afşinin ikinci xəndəyi olan Zəhrkaşa iki fərsəng (Ərdəbildən on səkkiz fərsəng uzaqdadır)Oradan Afşinin üçüncü arxı olan Doval çayına qədər iki fərsəng (Ərdəbildən sonra Doval çayına iyirmi mil idi) Və oradan Babək şəhərinə bir fərsəng. Bu təyinatdan Ərdəbildən Babəkin yaşadığı Baza qədər iyirmi bir mədəniyyət idi.. (Səid Nəfisi, Babək Delavər Azərbaycan, səh 33-32)

Bu təsvirdə qeyd olunan bütün bu coğrafi adlar farscadır: Ərdəbil, Sədrasep, Dovalrud, Bəz, Bərzənd, Xaş və s…
Hicri III əsrin coğrafiyaşünası İbn Xərdadabeh Azərbaycan şəhərlərini belə sadalayır.: "Marağa, Miyanc, Ərdəbil, Vartan, Siser, Bərzeh, Səbrxast, Təbriz, Mərənd, Xoi, Kolsera, Moqan, Bərzənd, Canzeh, Şəhr Pərviz, Cabarvan, Urmiya, Səlmas, Şiz, Bəcrvan" (Yollar və Krallıqlar, səh. 119-120; Onlar alçaldıcıdırlar: İbn Fəqih, Muxtasarul-Buldan, səh.128; İbn Həvqəl, Yerin surəti, səh.100-81)

Onların əksəriyyəti iranlı, bəziləri isə asur və ermənidir. Babək yenə fars adı olan Bilalabad adlı şəhərdə doğulub. Babəkin atasının adını tapın (Epik ad) Anasının adının Mahro olduğunu qeyd ediblər. Babəkin müəlliminin adı Cavaidanpur Şəhrakdır. Görürsünüz ki, bu adların heç biri türkcə deyil. Açığı, əgər Azərbaycan o dövrdə türk yurdu olsaydı və türkdilli insanlar olsaydı, onun coğrafi adları və xalqının adları Türkmənistan kimi tamamilə türk olmalı idi, gördüyümüz belə deyil, bu da başqa bir incəlikdir. İran dilinin və xalqın soyunun.Babək Xorrəmdin də daxil olmaqla Azərbaycanı sübut və aşkara çıxarır..

3. Xürrəmdin üsyanının yayılması və dağılması və Xürrəmdin dini və Babək türklərinin düşmənləri:

Məcamal Fəşihinin müəllifi Xürrəmi Dinanın başlanğıcını 162-ci ildə çıxdığını yazır və deyir.: “Xorram Dinanın İsfahan və Batanyanda gedişinin başlanğıcı onlarla bir oldu və bu tarixdən Talmathe ilinə qədər. (330) Çox adam öldürdülər”.
Xürrəmi dindarlarının işi o qədər yüksəkdir ki, Nizam əl-Mülk siyasət kitabında yazır:

“218-ci il gələndə İsfahan, Pars, Azərbayqan və dağların Xürrəmiləri yenidən getdilər.…». İbn Əsir də “əl-Ləbb fi Təhdib əl-Ənsab” kitabında Nizam əl-Məkkə rəvayətinə dəstək olaraq yazır.: (Ərəb dilindən tərcümə edilmişdir) “218-ci ildə bir çox Cəbəl, Həmədan, İsfahan və Məsbzan əhalisi (Lorestan) Və bundan başqa, Xürami dinini qəbul edib bir yerə toplaşdılar. Həmədanda kazarma tikdilər.. Ona görə də Babəkin üsyanı təkcə Azərbaycanla məhdudlaşmırdı.

İbn Esfəndiyar Təbəristan tarixində deyir: “Maziyar Babək Məzdəki və digər Zimmi Magis edam edildi və müsəlmanlara məscidləri dağıtmağı və İslamın izlərini silməyi əmr etdi”.

Sonra başqa yerdə İbn Esfəndiyar deyir:

"dan (Maziar) Və Afşin, Xeydər bin Kaus və Babək, üçümüz də çoxdan beyət etdik və qərara gəldik ki, hökuməti ərəblərdən saxlayaq, səltənət və torpağı Kasroviyan ailəsinə keçirək. (Nəfisi, səh 57).
برخي مي‌خواهند با استناد به نظام المك بابك خرمدين را مسلمان اسماعيلي معرفي كنند ولي كارشان باطل است زيرا نه تنها بيشينه‌ي مطلق اسناد را ناديده گرفته‌اند٬ بلكه نظام الملك خود مي‌گويد: «از اين جا پيداست كه اصل مذهب مزدك و خرم‌ديني و باطنيان همه يك است و پيوسته آن خواهند تا اسلام را چون برگيرند» و به صراحت ميان «خرم‌دينان» و «باطنيان» تفاوت قائل است و تنها چون هر دو بر دولت عباسيان مي‌شوريدند آنان را متحد دانسته اند.

Əbul Fərəc bin Əl-Cövzi “Nəqdül-İləm və Uləmə Otblis İblis” kitabında deyir.:

“Xorm və Xürrəm əcnəbi sözlərdir (Farsca deməkdir) درباره چيزي گوارا و پسنديده كه آدمي بدان مي گرايد و مقصود ازين نام چيره شدن آدمي برهمه‌ي لذتها ..و اين نام لقبي براي مزدكيان بود و ايشان اهل اباحت از مجوس بودند.»

ابن حزم مي گويد:

“Xürrəmilər isə Babəkin səhabələridir və Məzdəqiyyə məzhəbinin bir firqəsidirlər”. (= Xormiyalılar Babəkin səhabələridir və o məzhəb məzdəki məzhəblərindəndir.).

Və o, Rəvdətul-Səfada gəldi:

Onun ritualı (= Qapınız) Bu, dini qürurdur (Bəlxi, Məhəmməd bin Xavənd şah; Al Safa uşaq bağçası; Qabas Ziryab tərəfindən dəqiqləşdirmə və xülasə, Tehran : Əmir Kəbir, ikinci nəşr, birinci cild, 1375 , s.463 və Rezaei, Abdul Azim; İranın, Tehranın on min illik tarixi : İqbal, on ikinci nəşr, ikinci cild, 1379 , səh 235 ) Onun əqidəsinin təfərrüatları ilə bağlı dəqiq məlumat olmasa da, dəqiq olan budur ki, Xürrəmi dindarlarının başlarında Məzdək təfəkkürü olub, təmizliyə çox bağlı olub, insanlarla mehriban və mülayim davranıblar. (Əbdül Hüseyn Zərinkub: İslamdan sonra İran tarixi, Əmir Kəbir nəşrləri, 1379, səh 459); Və hər halda, Babəkin üsyanı ( Qırmızı Camqan) ildə qeyri-adi davranışları ilə xalqı bezdirən ərəblərin və onların türk qullarının zülmünə qarşı 201 Hicri başladı və iyirmi ildən çox davam etdi . Uşaq qaçıran, ata-ana israrına, dilənçiliyinə əhəmiyyət verməyən türklər (Hüseyn Əli imtahan verən: Şuobieh Hərəkatı, Bavardaran Nəşrləri, 1368 səh 300), gündüz isə qadınlar zorla bədnam məhəllələrə aparılıb (Eyni, səh 300)

Ətraflı məlumat üçün bu mənbəyə müraciət edin:

http://www.azargoshnasp.net/famous/babak_khorramdin/mazdakiism.pdf

Babəkin türk düşmənləri: Moatasem (Türkzad xəlifəsi, yəni türk anasının olması) və Mötəsim türk generalları: Ad, ad, ad. Bir qrup Babək Xormədinlə Afşini müttəfiq, digər qrup isə ilk gündən düşmən hesab edirdi.. Afşin Orta Asiyadan və Soğd İranlı idi.

4. Azərbaycan dili

در زمان بابك زبان آذربايجان «فهلوي آذري» بوده است يعني گويشي بازمانده از زبان پهلوي ساساني كه در آذربايجان بدان سخن گفته مي‌شده است. اين گويش را در متون مختلف، «پارسي» (Çünki Pəhləvi dili fars dili adlanırdı və bu gün alimlər onu orta fars dili hesab edirlər), "Azəri", "Pəhləvi/Pəhləvi" və "Razi" (Yəni Fahle bölgəsinin dialektlərinin davamlılığını göstərən Reyə aid edilir.) oxudum.

İbn Nədim əl-Fəhrstdə yazır:

فأما الفهلوية فمنسوب إلى فهله اسم يقع على خمسة بلدان وهي أصفهان والري وهمدان وماه نهاوند وأذربيجان وأما الدرية فلغة مدن المدائن وبها كان يتكلم من بباب الملك وهي منسوبة إلى حاضرة الباب والغالب عليها من لغة أهل خراسان والمشرق و اللغة أهل بلخ وأما الفارسية فتكلم بها الموابدة والعلماء وأشباههم وهي لغة أهل فارس وأما الخوزية فبها كان يتكلم الملوك والأشراف في الخلوة ومواضع اللعب واللذة ومع الحاشية وأما السريانية فكان يتكلم بها أهل السواد والمكاتبة في نوع من اللغة بالسرياني فارسي

(= Amma Fəhləvi beş şəhərin adını daşıyan Fəhlə ilə qohumdur: İsfahan, Rey, Həmədan, Mah Nəhavənd və Azərbaycan. Və Mədain şəhərlərinin dilindədir və padşahın əyanları o dildə danışırdılar və saray əhlinə və Xorasan və Şərq əhlinin dili və Bəlx əhlinin dilinə nisbət verilir. həmin dildən üstündür.. Amma fars dili onlar kimi dini liderlərin və alimlərin danışdığı bir sözdür və fars xalqının dilidir.. Lakin xozi padşahların və zadəganların öz əyanları və ətrafı ilə təklikdə və ləzzətdə söhbət etmək üçün istifadə etdiyi dildir.. اما سرياني آن است كه مردم سواد بدان سخن رانند).

مسعودي در التنبيه و الاشراف مي‌نويسد:

فالفرس أمة حد بلادها الجبال من الماهات وغيرها وآذربيجان إلى ما يلي بلاد أرمينية وأران والبيلقان إلى دربند وهو الباب والأبواب والري وطبرستن والمسقط والشابران وجرجان وابرشهر، وهي نيسابور، وهراة ومرو وغير ذلك من بلاد خراسان وسجستان وكرمان وفارس والأهواز، وما اتصل بذلك من أرض الأعاجم في هذا الوقت وكل هذه البلاد كانت مملكة واحدة ملكها ملك واحد ولسانها واحد، إلا أنهم كانوا يتباينون في شيء يسير من اللغات وذلك أن اللغة إنما تكون واحدة بأن تكون حروفها التي تكتب واحدة وتأليف حروفها تأليف واحد، وإن اختلفت بعد ذلك في سائر الأشياء الأخر كالفهلوية والدرية والآذرية وغيرها من لغات الفرس.

(= پارسيان قومي بودند كه قلم‌روشان ديار جبال بود از ماهات و غيره و آذربايجان تا مجاور ارمنيه و اران و بيلقان تا دربند كه باب و ابواب است و ري و طبرستان و مسقط و شابران و گرگان و ابرشهر كه نيشابور است و هرات و مرو و ديگر ولايت‌هاي خراسان و سيستان و كرمان و فارس و اهواز با ديگر سرزمين عجمان كه در وقت حاضر به اين ولايت‌ها پيوسته است، همه‌ي اين ولايت‌ها يك مملكت بود، پادشاه‌اش يكي بود و زبان‌اش يكي بود، فقط در بعضي كلمات تفاوت داشتند، زيرا وقتي حروفي كه زبان را بدان مي‌نويسند يكي باشد، زبان يكي است وگر چه در چيزهاي ديگر تفاوت داشته باشد، چون پهلوي و دري و آذري و ديگر زبان‌هاي پارسي).

هر اين دو سند ارزشمند به ايراني بودن زبان مردم آذربايجان تصريح مي‌كنند و به صراحت آنان را جزو ايرانيان (Farslar) مي‌دانند.

5. نام بابك و تحريف آن بدست بيگانگان:

جالب آن كه بيگانه‌پرستان پان‌تركيست حتا ايراني بودن نام بابك را نيز برنتافته و آن را تبديل به «باي‌بك» كرده‌اند. Hal-hazırda heç bir mətndə belə bir ad görünməmişdir, ikincisi, “Bəy” və “Bək” hər ikisi eyni kökdəndir və indiyə qədər mürəkkəb adın ardıcıl iki sözdən düzəldiyi görünməmişdir. sinonim sözlər.. از سوي ديگر، واژگان «باي» و «بايرام» و «بك» همگي ريشه‌ي سغدي-ايراني (Şərqi İran dilləri qrupundan deməkdir) Altay dillərinə daxil olublar. Babək adı açıq-aydın iranlıdır və bu həm də Sasanilər sülaləsinin banisinin adıdır.. Bu ad Gülistan Sədidə, Veysdə və Ramində və Şahnamədə var (5۰) Dəfələrlə olub, amma türk mətnlərində belə bir ad heç vaxt görülməyib və rast gəlinməyib.

“Babək” adı ata deməkdir: (qapı “پدر” + K “Uhabib şəkilçisi”)

Oğlan dedi: “Ey Babək Namjoy

Problemim var, deyin

(Sədi parkı)

Dünyada hər ikisi sevgi axtarır
Parsi Bob Dan və Tazi Ab.
(Qlobal mədəniyyət(

Bir də ondan soruş, Əfrasiyab
İrandan və şəhərdən və Mam və Babdan
(Firdovsi)

Nə eşidirsən?
Yazdan Niki dəhşətli xatırlayır
(Firdovsi)

Bob və anası onu apardılar
Bob və anası ölənə qədər
(Nasir Xosrov(

Sərxoşdan daha ədalətli döyüş
Külək həmişə gəncdir
Xeyr, hikmətdən daha bədii
Yatağa və bədada və kişiliyə
Mənim adım Babək idi
Heşivar, Danadel və Şadkam
(Firdovsi(

Bəlami kitabında Ərdəşir Sasani də bu şəkildə qeyd edir :«اردشير بن پاپك» و طبري هم: «اردشير بن بابك».

«بابك» هنوز در لهجه‌ي خراساني همان معني پدر را مي‌دهد و «باوك» نيز در گويش‌هاي ايراني ديگر(مانند فيلي) همين معني را مي‌دهد.

Babəkin valideynləri və müəlliminin adı:

Əldə olan mənbələrdə Babəkin atasının adı Mərdəsdir (Kral məktubu) Mədain əhli də (Sasanilərin keçmiş paytaxtı) Anasının adı “Mahro”, müəlliminin isə hamısı iranlı olan “Cavidanpur Şəhrak” olduğu məlumdur..

6. Ksenofobların və İranın düşmənlərinin Babəkin iranlı olduğunu etiraf etməsi.

Alim və tədqiqatçıların nəzərində pantürkist ksenofob yazarların fikir və əsərləri dəyərsiz və etibarlı olsa da, nəzəriyyələri tamamilə saxtakarlığa, təhrifə, yalana və hiyləyə əsaslansa da, yalanları cahillərin nəzərində önəmli olduğu üçün Ksenofob yazıçılar, Babəkin iranlı olduğunu öz etiraflarını göstərmək üçün burada onların bəzi yazılarından sitat gətirməliyik.:

Cavad yaradıldı:

“Oğuza {İki türkmən} كه اجداد تركان آسياي صغير و آذربايجان و عراق و تركمنها را تشكيل مي دهند از اقوام ترك هستند و قبل از آن كه اسلام بياورند در شمال تركستان زندگي مي كردند.

Yeni Uğuzlar Türkiyə, Azərbaycan və Kərəmnənin türkdillilərinin əcdadlarıdır və XIII əsrdən etibarən, yəni qərbə köçüb başqa türklərlə qarışdıqdan sonra. (Qobçaq, uyğur) و مغولها و اهالي محلي٬ لهجه‌هاي تركي آناطولي و آذربايجاني و تركمني را به وجود آوردند (صفحه‌ي ۱۰۱-۱۰۲). Eramızın 10-cu əsrindən etibarən Sıhun bölgəsinin oğuzları islam dinini qəbul etmiş, XI əsrdən isə İran və Kiçik Asiyaya yayılmış və müsəlmanlar tərəfindən türkmən adlandırıldıqları üçün iki əsrdən sonra türk və türkmən adı oğuzların yerini almışdır.. در ساله ۱۰۳۵ ميلادي٬ قسمتي از اوغوزها به خراسان آمدند و بعد از جنگ و جدال بالاخره خراسان را از غزنويان گرفتند و دولت سلاجقه را تشكيل دادند (səh 81)

Deməli, bu pantürkist yazıçının etirafına görə, eramızın XI əsrinə qədər heç bir türk İrana ayaq basmamışdır və buna görə də Azərbaycanın yaradılışın əvvəlindən türkdilli olması mümkün deyil. (!)، بل كه ترك‌ها چندين سده پس از اسلام توانستند به آذربايجان رخنه كنند.

«در گسترش اين مدنيت(اسلام) و فرهنگ عظيم الهي اقوام و قبايل تركزبان بي شك خدمات بي شائبه و صادقانه و افتخار آميزي دارند. Türklər İslamı öz vicdanlarına ən uyğun din və ayin olaraq görüb, İslamı müdafiə etmək və əsrlər boyu yaymaq məsuliyyətini öz üzərinə götürüblər.. Müsəlman türklərin bütün qürurlu tarixi, şübhəsiz ki, İslama qarşı üsyan və müqavimətdən azaddır.. Bu xalq arasında Roşan Mian, Mah Fərid, Əl-Məqnə, Xurmiyyə, Zəvariyyə və s. qiyamlara bənzər üsyanlar yoxdur. (Məmmədzadə dost)

Bu pantürk yazıçısı da rəhbəri Babək olan Xormiyanı türk hesab etmirdi..

Xəlifə Türkzad və Türkpərvər Mötəsəm tərəfindən Babəkin öldürülməsi:

Bundan sonra sıfır ildə 223 Hicri, Mötəsim, Dezhximə Babəkin iki əlini və ayağını kəsməyi və sonra başını kəsməyi əmr etdi. ( Nəhdət Şuubiyyə, səh 302 və İranın on min illik tarixi, II cild, səh 241) Babək salnamələrinə görə, siyasətin həyata keçirilməsi və bədən üzvlərinin kəsilməsi zamanı böyük səbr göstərərək öz qanı ilə üzünü qızardırıb Mötəsimə deyir. : Özümü qana qızartdım ki, bədənimdən qan çıxanda qorxudan üzü saralıb deməsinlər. ( İranın 10 min illik tarixi, II cild, səh 241 və Şubih hərəkatı, səh 302) Və beləliklə, Babək öldüyü zaman yorucu işgəncələrə son dərəcə cəsarətlə dözdü və acizlik əlaməti olan heç bir söz demədi və xeyirxah əməli və sözü ilə adını və İranını tarixə əbədi və qürurlu etdi. . چند تاريخ نويس كهن، واپسين سخن بابك خرمدين را بر سر دار «آساني» و «آسانيا» و «زهي آساني» و مانند آن گزارش داده‌اند (جوامع الحكايات و لوامع الروايات)Bu məqam onun ideallarına son nəfəsinə qədər bağlılığını göstərir və farsca danışmasına da dəlalət edir..

Nəticə:

Babək Xorrəmdin iranlı idi və onun düşmənlərinin çoxu xəlifənin muzdlu türkmənləri idi. (Yəni, Moatasem Türkzad) Onlar idilər. Amma bu dünya həmişə ziddiyyətlər və sürprizlərlə doludur, bir vaxtlar Babəklə düşmən və müxalif olan türklər indi (Separatçı məqsədlər istiqamətində) Babəkin ad gününü qeyd edir, ona qəhrəman deyirlər. Onların bu davranışı belədir ki, israillilər gələcəkdə Yasir Ərəfatın doğum gününü qeyd edəcək və onu ortodoks yəhudi dininə mənsub əsl israilli hesab edəcəklər.!

12 -a cavab verin Babək Khorramdin, pan türkləri

 • arman deyir:

  به ایران درود

  ..

  به ایران و خاکش ، به باد و به آبش درود

  به کوه و به دشت و به صحرا ، کویرش درود

  به زرینه رود ، به سیمینه رودش درود

  سپید رود ، به خشک رود به کارون درود

  سهند و سبالان و تفتان ، دماوند ِ غران درود

  به البرز، به زاگرس ، به زنجیر ِ کوه‌ها درود

  Salam olsun o Marqab düzünə, Pasarqada və onun şahına

  Salam olsun Kürd və Lor və doğma şəhəri Azəri

  Gaelic, Mazi, Baloch və Xoziyə salamlar

  Kirə, Dara və onun padşahı Nadirə salam olsun

  Salam olsun Babəkə, Əbu Müslimə və onun Məziarına

  Yaqub Leit, Sorena, Ariobrazenə salamlar

  Salam olsun Zəfəran, Xorasan və oruc tutanlara

  Hər şeyi İran torpağından götürək

  İrandan, yer üzündən azad olmaq üçün nəğmə oxuyaq

  Bilik zülmətini düşməndən endirək

  سپاریم کُنِش‌های ِ ایران ستیزان به دود

  به نوروز ، به زاد روز ِ باستان بهارش بگوئیم درود

  • پیمان deyir:

   شما فکر می کنید با این همه تبلیغات میتوانید هویت بابک و مردم ترک این سرزمین را خدشه دار کنید تمام تاریخ نویسان تمامی مورخان جهان این را تایید کرده اند که ترکها قبل پارسیان (وحشی های ان زمان )Onlar bu torpaqda olublar və olacaqlar. Sizin vəhşiliyiniz yəhudilər olan Kirin dövründə Yunanıstanla müharibədə sübuta yetirildi. Bu, bir yerdə olan bütün dünya farslarınadır 30 میلیون هم نرسیده است میگویم که بدانند روزی خواهد رسید که ما ترکها سرزمین پدریمان را از شما پارسکنان خواهیم گرفت و به شما ثابت خواهیم کرد که فرزندان بابک (Türk)چه بلایی سر شما خواهیم اورد

 • didinadidi deyir:

  Bu faydalı və dəyərli məqaləyə görə çox sağ olun.

 • qəribə deyir:

  Babək sənindir, əziz qardaş ….İstifadə etdiyiniz Panterkizm sözü sizin irqçiliyinizdən xəbər verir ….İstənilən millətdən, irqdən və dildən olan İranda doğulub yaşayan və bu torpaq üçün zəhmət çəkən, çalışan, səy göstərən, fədakarlıq edən, fədakarlıq edən, qazi olan hər kəs iranlıdır və bu məsələləri qızışdırmaq insan haqlarına və İranın haqqına inanmaq deyil. ….غريب آذربايجاني

 • suses deyir:

  nang bar to ke digaran ra Pan minami o khodat yek fashiste kasif hasti ke hamchon ahmaghan eddeaye daneshmandi mikonand.
  Nang bar chon shomayi ke bar table roshan fekri mikuband o az shour chizi bahre nabordeand.

 • parviz deyir:

  IN MAALEH KE AZAREEHA TURK HASTAND YA IRANI, BETOREH RASMY VA BA MADRAK BE ESBAT RESEEDEHAST VA NATEEJEH AN BEZOODY HAMEGANY KHAHAD SHOD,

  DANESHMANDANE DANESH GENETIC BAD AZ 20 SAAL MOTALE,EH VA TAHGHEEGHAT BE IN NATEEJEH RESEEDAND KE%99 MARDOMY KE GHAREH FALATEH IRAN ZENDEGY MEEKONAND (((( DNA ))) MOSHTARAK DARAND KE BE ANHA (((ARIA))) MEEGOOYAND VA ANHA DAR IN GHAREH FALAT AZ NAZDEEK BE 100.000 SAAL ZENDEGI MEEKARDEHAND,
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;HƏLA ƏZƏRİHƏYƏ KƏ XODƏŞƏN RA TÜRK MƏDƏNƏD VƏ FƏKR MƏKONƏD BƏDƏNƏD KƏ İRANİ HƏSTƏND ÇƏ BƏXƏHƏND ÇƏ NƏXƏHƏND,

  MESLE IN MEEMANAD IRANEEHAYEE KE DAR AMERICA BE DONYA AMADEHAND VA PARSI NEMEETAVANAND HARF BZANAND MEEGOOYAND MA IRANI NEESTEEM VA AMRICAYEE HASTEEM

  IN DATŞ AZ TURKHA BEDANAND KE NAMEH AZARBAIJAN YEK NAMEH ASEEL IRANI AST KE 2500 SAAL PEESH BE IN MANTAGHEH DADEH SHOD CHON NAMEH FARMANDAREH NEZAMI AN (((( SATRAP ADHARPADEGAN)))) BOODEHAST .

  O ÇOX SAREH HODAT BEGO MAN TURKAM OLUB ,TÜRK AST FƏSİL, TÜRKİYƏDƏ AST ,BİR TÜRK AST,

  TURKHAYE ASEEL IRAN DAR SHOMAL SHARGHY IRAN ZENDEGY MEKONAND VA ANHA TURKMAN NAMEEDEH MEESHAVAND,VA HAMEH ANHA CINESES BE NAZAR MEEAYAND VA ANHA ASEELTATREEN TURKHA HASTAND

  AGAR SHOMA HAM CHESHMHAYE BAREEK CHEENY DARY MOMKEN AST KAMY KHOONEH TURK DAŞTEH BAŞY
  TURKHAYEH TURKEYE HAM TURK ASEEL NEESTAND , BURADA BİR ÇOX VAR ((((YOONANY,KURD, FARS,ERMƏNİLƏR,BOLQAR,VA CHANDTA NEJAD DEEGAR ))) BA HAM GHATY PATY SHODEHANDVA FAGHAT YEK ZABAN VAHED DARAND,

  DAGHEEGHAN MESLEH AMERICA, NEJADƏ GHAT PATY VA YEK ZABAN,
  HALA BANDEH BABAK XORAMDIN RA AZ NAZDEEK NADEEDAM VALI AGAR IN AĞA ÇƏŞMƏYƏ ÇİNİ VƏ QEYYAFEH ÇİNİ DƏŞTEH
  MAN MOVAFEGH HASTAM

 • Mehdi deyir:

  Salam – Bilirik ki, dilçilik nöqteyi-nəzərindən türkcə qeyri-doğma dillərin kitabçasının dezavantajıdır. .( Analitik dillər : Ərəb fars ingilis dili ….və türk lentləri . yapon . koreyalı … . Çin dili kimi heca dilləri ) .
  Azərbaycan xalqının danışdığı dil istəsək də, istəməsək də türk dilidir
  حال ما مصر باشیم و انرا اذری بنامیم یا هر چیز دیگری . ظاهرا کلمه اذربایجان از 4 بخش : آز ( نام مردمان و قوم ساکن اطراف رود ارس یا اراز است . بخش دوم کلمه ار بمعنی دلیر در زبان ترکی است همچون کلمه ترکی ارسلان : ار = دلیر سلان = انداختن . ارسلان کسی که دلیران را میاندازد یا کلمه اردوغان ( نام نخست وزیر ترکیه ) :

  بمعنی زاده دلیر . کلمه دوغان بمعنی زاده شدن است یا ار و اروات که در ترکی بمعنی زن و شوهر است . قسمت سوم کلمه اذربایجان بخش بای است در ترکی بمعنی بزرگ و شجاع است در فارسی بیگ میگوییم همچون مراد بیگ ! . Can/Gan/Ghan, sözün axırıncı hissəsi aydın bir yerin adıdır, Görünür, Azərbaycan sözü azad xalqın igid və igid xalqının torpağına çevrilir. .
  Təəssüf ki, bu bölgənin əhalisinin dilinin dəyişməsinə monqolların səbəb olduğunu desək, bu düzgün olmaz, çünki monqollar İsfahan və Xorasanı başqa yerlərdən daha çox idarə edirdilər, lakin onlar tərk etmədilər və monqollar arasında zərərli fərqlər var. Dilçilikdə hər biri müstəqil dil sayılan monqol və türk dilləri.. جالب اینکه علیرغم عدم تدریس زیان ترکی در اذریایجان از زمان رضا خان تا کنون فارسی جایگزین زبان ترکی نگردیده است . فکر نکنم امکانات مغولها هم با امکانات زمان حال قابل مقایسه باشد تا زبان مردم این منطقه را زبان وارداتی بدانیم !!! . حافظ علیه الرحمه میگوید حافظ ار خصم خطا گفت مگیریم بر او / O, haqlı olaraq dedi ki, düzgün sözlə mübahisə etməməliyik . İndi körpə türk olsun, fars olsun, ərəb olsun, çin olsun !!! Əgər onun hürriyyət, hürriyyət arzuları varsa, Allah rəhmət eləsin, hədəfləri səhv olubsa, ona türk, fars deməyə utanırıq. !!!
  İstənilən halda biz iranlı, türk və ya farsıq //// Mən Əkrəmin yanındayam, mən də Allahın yanındayam .

  • admin deyir:

   ببین دوست عزیز اینطور لغات را ریشه یابی نمی کنند اینطور لغت را سه بخش چهار بخش یا ده بخش کردن از سر شکم و برای اینکه به نتایج دلخواه ما برسد ، نمونه های جالب تری هم دارد و کافی است در گوگل کمی جستجو کنید تا نظایر این نوع ریشه یابی را بیابید.

   در اینکه همه ی ما ایرانی هستیم هم تردیدی نیست.

 • ( کمونیست = مسلمان = تجزیه طلب = تروریست = بیگانه = ضد آزادی و دموکراسی = عامل عقب ماندگی = دشمن ایران و ایرانی ) deyir:

  ( کمونیست = مسلمان = تجزیه طلب = تروریست = بیگانه = ضد آزادی و دموکراسی = عامل عقب ماندگی = دشمن ایران و ایرانی )

  گر نیک بنگری همه اینها یک تن هستند.

 • […] کردند . از جمله شخصیتهایی که یکباره ترک شدند می توان به بابک خرمدین , İbn Sina ,Rumi , Hərbi, Xarici ,Zərdüşt və R. !! […]

 • Mehrdade Baxtiari deyir:

  اون جانوری که به خودش اجازه داد به کورش بزرگ توهین کنه:هنوز بچه های پارسوماش نمردن.اگه منظورت از پارسکنان صدای سگ بود بهت بگم:سگ صدای اتاترک رو در میاره.

 • خدایگان بابک deyir:

  با سلام خدمت دوستان عزیز هم وطن
  خدمت دوستان عزیز عارضم که بنده یک آذری ذبانم ولی خوشبختانه از تعصب بیزارم و تعصب را بکی از عوامل عقب افتادگی ملل جهان سوم میدانم و عوام زدگی توده مردم را دستاویز قدرت طلبان و فرصت طلبان داخلی و خارجی میدانم.
  کوتاه سخن اینکه حق مسلم هر قومی این است که به زبان خویش و آداب رسوم و مذهب خویش پایبند باشد بدون اینکه به زبان و مذهب اقوام دیگر تجاوز و توهین کند.
  من باب هویت بابک این را عرض کنم که بابک ترک نبود ولی در اینکه فرزند خلف آذربایجان بود هیچ شک و شبهه ای چه در تواریخ معتبر و چه روایات وجود ندارد.
  بابک از مادری آذربایجانی و پدر اهل مدائن و متولد اردبیل یا اطراف اردبیل است و دین بابک و خرمدینان یکی از شاخهای زرتشت یا همان مزدکی دینان داست.
  و اما در باب زبان منطقه آذربایجان این را عرض کنم که زبان این منطقه در دوران باستان مسلما و بدون شک زبان کنونی یعنی ترکی نبوده اما فارسی هم نبوده.با مطالعه کتب تاریخی معتبر مانند تاریخ تمدن ویل دورانت یا تاریخ ماد یا تاریخ ده هزار ساله ایران و یا حتی کتبی مانند عایشه بعد از پیامبر و….Aydındır ki, Azərbaycan bölgəsinin özünəməxsus dili və ya ən azı öz ləhcəsi var idi ki, bu da ümumi inancın əksinə olaraq, midiyalıların danışdıqları dil fars və ya fars dili deyildi, hətta Avesta kitabı da fars dili deyildi. ya da heç olmasa fars fars deyil, Avesta və ya Avesta Fars idi.
  کلا زبان ترکی از دوره غزنوی وارد ایران شد ولی بیشتر به دلیل جنگی
  (ملازگرد) که بین سلاجقه و امپراتوری بیزانس در گرفت و آلپ ارسلان تا نزدیکیه بیزانتیوم پیش رفت آذربایجان مرز بیزانس شد
  و سلاجقه به شیوه کهن با کوچ دادن اقوام خود از منطقه ماوراء النهر(Turkestan)به آذربایجان و مناطق شرقی آناتولی اقدام کردند که این واقعه به مرور تبدیل به آنچه شد که الان شاهد آن هستیم البته این کوچ دادن ها از دوره غزنوی آغاز شده بود.
  البته اینکه بنا به نظریه هایی که در زبان باستانی مادی یا آتروپاتن(آذربایجان.ماد صغیر.ماد غربی)ریشه هایی از زبانهای آلتای(اقسام زبان مغولی و ترکی)وجود داشته باشد خود جای بحثی مفصل و تخصصی دارد.
  و در پاسخ به دوست و هم زبان خودم عرض میکنم که نام آذربایجان به معنای سرزمین آتش یا آتشگاه است که بنا به روایاتی به دلیل وجود آئین مغان(دشت مغان)و آتشکده اصلی و عظیم ارومیه و…..olub.
  البته این عرایض نظر شخصی و حاصل مطالعات شخصی اینجانب است و در صحت گفتار خویش پا فشاری و تعصب ندارم شاید من هم اشتباه میکنم.
  مخلص کلام:زنده باد ایران زمین آزاد باد ایرانی خواه پارس خواه پارت خواه ماد.یا حق