زبان سومری و پان ترکیسم

نشانی مقاله: زبان سومری و پان ترکیسم

دریافت به صورت فایل متنی Panturquisme et Sumériens

پان ترکیست ها از دوران حکومت آتا ترک کوشیده اند که ده ها تمدن غیر ترک را به سود خود، ترک قلمداد کنند. Selon Vladimir Minorsky célèbre orientaliste: «هر جا که پرسش حل نشده ای در زمینه فرهنگ قوم های شرق باستان پدید آید ترکان بی درنگ دست خود را همان جا دراز می کنند».

Pan Turkism, par minorsky dans ensycolpdie de islam, Livraison N. P. 924 Akopov

Un des brillante civilisation des Turcs anciens qui sont devenus pan du jeu politique, la civilisation sumérienne.. Il ya cent ans, au début de son Svmrshnasy, différentes personnes ont des opinions différentes au sujet de la langue sumérienne proposé. صد سال پیش، برخی نویسندگان زبان آن ها را افریقایی شمردند و بعضی زبان آنان را دراویدی و شماری دیگر حتا زبان آن ها را زبانهی قفازیو هندو اروپایی یا آلتایی یا اورالی پنداشتند. مثلا کلوگ (سومرشناس) معتقد است که زبان سومری را نمی توان از نظر ساختاری با خانواده زبان های فینوایغوری مقایسه کرد، بل که این زبان با زبان های حامی و بسیاری از زبان های سودانی قابل مقایسه است(بنگرید به نوشتار (۱) در کتابنامه). همچنین مین هاف (۱۹۱۵-۱۹۱۴) برای نخستین بار شباهت های زبان سومری و برخی زبان های آفریقایی (بانتو و حامی) را تشخیص داد(بنگرید به نوشتار (۱) در کتابنامه). امروزه پان ترکیست ها برای اثبات ترکی بودن زبان سومری، از صد سال پیش تاکنون، تنها نام یک دانشمند را به میان می آورند. این دانشمند، شخصی آلمانی به نام هومل بود. از زمانی که هومل ادعای تعلق زبان سومری را به خانواده​ی امروز مفقود شده​ی تورانی (که بخشی از آن را خانواده​ی امروز مفقود شده​ی اورال-آلتایی که دو خانواده​ی مستقل از هم دانسته میشوند) مطرح کرد، صد و ده سال می گذرد. در زمان هومل، تنها خود وی بود که در میان همه دیگر سومر شناسان به این ادعا اعتقاد داشت. مثلا دانشمند بزرگ آن زمان، موریس جاستروی کوچک ( Morris Jastrow JR) L'Université d'Amérique Pnsyvlvnyay (Pennsylvanie) En 1906, les allégations de Hummel écrit:

"Hvml semble que beaucoup d'autres questions dans cette affaire a été acceptée par un scientifique, le chercheur est Hvml! فهرست واژگان سومری، با مترادف های تصور شده ترکی شان، که او ترتیب می دهد، اعتماد و اطمینانی را به روش وی، القا نمی کند» (۲)(Pour recadrer Trkysthayy Nous ne croyons pas que la traduction pour le sujet en anglais, voir bibliographie ci-dessous un second document, la deuxième feuille.)

Aujourd'hui, il ya même un astronome sumérienne que la langue sumérienne et une seule famille n'a pas de Svmrshnas pan-turcs ont introduit le monde rejoint leur Shhrh '. Les théories du complot Pan-turques et qu'ils doivent payer de grandes universités autonomes dans l'Ouest, sont disposés dans une conspiration contre eux.

Nous entendons par un savant sumérienne, linguiste, papiers de chercheurs dans des revues internationales, qui sont basés sur la méthode de critique et d'examen, pas les auteurs qui ont publié des livres ou des revues d'écrire dans la politique turque . Dans ce document, la plupart des journaux qui sont basés sur la méthode de critique et d'examen, et se référer à la. Parce que les gens honnêtes, Zehtabi et le conseil des articles dans les magazines et savent que leurs opinions ne sont pas à être dangereux, mais les fissures du PAN ont été endoctrinés par.

با این مقدمه، ما این مقاله را به سه بخش تقسیم کرده ایم. Dans la première partie d'un document détenu par les historiens et les linguistes sumériens, et ouvrages sur la citation sumérienne sumérienne peut être une seule famille. در بخش دوم بر اساس چند مقاله معتبر که در پایگاه آذرگشنسپ موجود هستند تفاوت های فاحش دستور زبان سومری و زبان ترکی را بررسی می کنیم. در بخش سوم به فهرستی واژگانی که فردی پان ترکیست برای ما فرستاده بود نگاه می کنیم و می بینیم که چگونه این اشخاص برای ترکی جلوه دادن زبان سومری، واژه هایی را از جانب خود جعل کرده و به زبان سومری نسبت داده اند. هم چنین برای مقایسه، شماری از واژگان سومری را که با زبان های افریقایی و استرالیایی و دراویدی و باسک و هندو اروپایی شباهت آوایی دارند، در ادامه نقل می کنیم.

بخش اولنقل قول هایی از دانشمندان و کتاب های معتبر امروزی:

۰)

یکی از کتابهای مشهور که مورد استفاده تدریس زبان سومری می باشد کتاب:

John Hayes, University of California, Berkeley

Sumerian” 2nd printing June 1999, Languages of the World/Materials 68,

LINCOM EUROPA, Paul-Preuss-Str. 25, D-80995 Muenchen, Germany.

در مقدمه این کتاب می خوانیم:

”Sumerian has the distinction of being the oldest attested language in
the world. Spoken in the southern part of ancient Mesopotamia, the
Iraq of today, its first texts date to about 3100 BCE. Sumerian died
out as a spoken language about 2000 BCE, but it was studied in the
Mesopotamian school system as a language of high culture for almost
two thousand more years. A language-isolate, Sumerian has no
obvious relatives. Typologically, Sumerian is quite different from
the Semitic languages which followed it in Mesopotamia. It is
basically SOV, with core grammatical relationships marked by affixes
on the verb, and with adverbial relationships marked by postpositions,
which are cross-referenced by prefixes on the verb. It is split
ergative; the perfect functions on an ergative basis, but the
imperfect on a nominative-accusative basis.

Because Sumerian is an isolate, and has been dead for thousands of
years, special problems arise in trying to elucidate its
grammar. There are still major challenges in understanding its
morphosyntax, and very little is known about Sumerian at the discourse
level. This volume will describe some of the major questions still to
be resolved.

ترجمه:

زبان سومری این امتیاز را دارد که کهن ترین زبانی است که اسنادی از آن به جا مانده است. نخستین متن های کشف شده از این زبان که در نواحی جنوبی میان رودان (بین النهرین) باستان، عراق امروزی، رایج بوده، به ۳۱۰۰ سال پیش از میلاد مربوط می شود. سومری، به عنوان زبانی گفتاری، دو هزار سال پیش از میلاد متروک شد اما تقریبا تا دو هزار سال پس از آن هم این زبان به عنوان زبانفرهنگ والادر مدرسه های میان رودان تدریس می شد. سومری زبانی جدا است و بطور مشخص وابسته به هیچ خانواده ای نیست. از دیدگاه گونه شناختی، زبان سومری با زبان سامی که جایگزین آن در میان رودان شد کاملا فرق دارد. ساختار جمله در زبان سومری به صورت «فاعل، مفعول، فعل» است. روابط دستوری در این زبان با «وند» هایی که به فعل اضافه می شوند تعیین می گردد و قیدها نیز بصورت «پی بست» در جمله می آیند. Les fermetures suivantes sont désignées par le préfixe attaché au verbe.. همچنین روابط دستوری در این زبان، ارگاتیو و گسسته است و از این جهت، در ساختارهای ارگاتیو بهترین بازدهی را دارد و در ساختارهای فاعلی- مفعولی بازدهی کمتری دارد. چون سومری زبانی تک خانواده ای است و نیز هزاران سال است که از آن استفاده نمی شود، تعیین دستور این زبان دشواری های ویژه ای را فرا روی پژوهشگران قرار می دهد. هنوز چالش های بزرگی در تشخیص ترتیب تکواژها در این زبان وجود دارد و شناخت ما از زبان سومری در سطح گفتمان بسیار اندک است.

توضیح چند مفهوم زبان شناسی:

Post position را در فارسی هم پی بست و هم پس آیند ترجمه کرده اند. از دیدگاه من چون ممکن است واژه ”پس آیند“ با ”پسوند“ اشتباه شود، بهتر است از پی بست استفاده کنیم. پی بست، واژه یا عبارتی است که واژه یا عبارت پیش از خود را تعریف می کند. برای مثال در عبارت ”poets bold and free“ که یعنی شاعران شجاع و آزاد، bold and free پی بست poets است.

ergative به حالتی گفته می شود که در آن مفعول فعل متعدی می تواند بدون تغییر در معنا در نقش فاعل فعل لازم بکار گرفته شود. Par exemple, en anglais, le verbe ouverte que j'ai ouvert la porte et la porte s'ouvrit à la fois le sujet et l'objet dans le nous sans utiliser le verbe auxiliaire était grammatical et je veux faire Nghyyry.

discours ou de la parole, un groupe comprenant un sens, cohérente et ciblée disent. Donc, ne pas confondre avec le.

۱)

“La nature isolée de sumérienne est encore mis en relief lorsque nous examinons certaines caractéristiques typologiques de la langue. Contrairement à toutes les langues environnantes, Sumérienne a l'argument ergative marquage et, comme Nichols (1994) a montré, ergativité est relativement stable.”

Prof. Piotr Michalowski

Université du Michigan

Ann Arbor

http://www-personal.umich.edu/~piotrm/cv1.htm

ترجمه:

از بررسی نوع شناسی زبان سومری-تک خانواده بودن آن آشکارتر می شود . بر خلاف زبانهای همسایه، زبان سومری ارگتیو می باشد و نیکلوس(۱۹۹۴) نشان داده است که ارگتیویتی

یک امر ثابتی است.

اصل مقاله:

The Life and Death of the Sumerian Language in Comparative Perspective

که از این جا بر گرفته شده:

http://www-personal.umich.edu/~piotrm

۲)

“Sumerian is a language isolate, meaning that it has no relatives living or dead (though there have been unsuccessful attempts to connect Sumerian to a number of languages).

«زبان سومری، یک زبان منفرد است، بدین معنی که هیچ نسبتی با زبان های زنده و مرده ندارد (هرچند تلاش های انجام شده برای ارتباط دادن زبان سومری با تعدادی از زبان های دیگر، ناموفق بوده است)».

http://ccat.sas.upenn.edu/psd/

Prof. Steve Tinney, Middle Eastern Languages, Sumerian specialist

درباره کار و موفقیت این سومر شناس بزرگ از دانشگاه پنسیلوانیا می توانید این جا بیش تر بخوانید:

http://news.nationalgeographic.com/news/2002/07/0723_020724_cuneiform.html

۳)

“Sumerian is an isolated language: there is no evidence that it is

related to any other language at all, living or dead. It certainly

cannot be connected with Indo-European (IE) or Semitic, nor can these

two be related to each other.”

«زبان سومری، زبانی منفرد و مجزاست: هیچ نوع برهانی وجود ندارد که نشان دهد این زبان با هر زبان دیگری، مرده یا زنده، خویشاوندی داشته است. این زبان یقینا ارتباطی با زبان های هندواروپایی یا سامی نداشته و نمی توان این دو را با یکدیگر ارتباطی داد».

Prof. Larry Trask

COGS

University of Sussex

Brighton BN1 9QH

UK

http://www.sussex.ac.uk/linguistics/profile2712.html

[email protected]

“After the conquest of Sumer by the speakers of Akkaddians, Sumerian eventually disappeared as a spoken language, though it continued to be used as a written language for many more centuries. Sumerian is an isolated language.”

(R.L. Trask, Dictionary of Historical and Comparative Linguistics, Routledge, 2000. pg 330)

۴)

Sumerian is an isolate, a language with no known relatives. It can’t be

placed in any language family at all.

-Steven Schaufele, Ph.D., Asst. Prof. of Linguistics, English

«سومری زبانی منفرد است، زبانی با خویشاوندان ناشناخته. این زبان را در هیچ خانواده ی زبانی نمی توان جای داد».

-Steven Schaufele, Ph.D., Asst. Prof. of Linguistics, English

Department Soochow University, Waishuanghsi Campus, Taipei 11102, Taiwan

۵)

The School of Oriental and African Studies

(SOAS), University of London. In their Sumerian Language Studies Brochure:

The School of Oriental and African Studies(SOAS), University of London. In their Sumerian Language Studies Brochure:

“Sumerian, the oldest known written language in human history, was spoken in Mesopotamia (modern Iraq and peripheral regions) throughout the third millennium BC and survived as an esoteric written language until the death of the cuneiform tradition around the time of Christ. The Sumerian language, which is related to no other known tongue, was only properly deciphered this century. A considerable literature in Sumerian is currently being reconstructed from fragmentary clay tablets housed in the museums of the world.“

«زبان سومری، کهن ترین زبان شناخته شده مکتوب در تاریخ بشر، در میان رودان (عراق کنونی و مناطق پیرامونی آن) Autour du troisième millénaire avant notre ère comme une langue secrète écrite en cunéiforme commun au moment de la perte de l'ère chrétienne, a été laissé. Sumérienne langue, qui n'est pas lié à aucune autre langue connue, c'est seulement dans ce siècle a été décodé correctement. عمده ی متون سومری عموما براساس الواح رسی شکسته ی محفوظ در موزه های جهان نوسازی گردیده است».

۶

Kramer, Samuel, Noah 1963. The Sumerians. Chicago: University of Chicago Press.

“In vocabulary, grammer, and syntax, however, Sumerian still stands alone and seems to be unrelated to any other language, living or dead”.

«واژگان، دستور، و نحو زبان سومری همچنان بر یگانگی پای می فشارد و به نظر می رسد با دیگر زبان ها، زنده یا مرده، فاقد خویشاوندی است»

۸)

Encyclopedia Britannica. 2004: Under Sumerian Language

language isolate and the oldest written language in existence. First attested about 3100 BC in southern Mesopotamia, it flourished during the 3rd millennium BC. About 2000 BC, Sumerian was replaced as a spoken language by Semitic Akkadian (Assyro-Babylonian) but continued in written usage almost to the end of the life of the Akkadian language, around the beginning of the Christian era. Sumerian never extended much beyond its original boundaries in southern Mesopotamia; the small number of its native speakers was entirely out of proportion to the tremendous importance and influence Sumerian exercised on the development of the Mesopotamian and other ancient civilizations in all their stages.

«زبان سومری، زبانی منفرد و کهن ترین زبان مکتوب موجود است. این زبان برای نخستین بار در حدود ۳۱۰۰ پیش از میلاد در جنوب میان رودان گواهی گردیده و در طول هزاره سوم پ.م. رشد و توسعه یافته است. در حدود ۲۰۰۰ پیش از میلاد، زبان سومری به عنوان زبانی محاوره ای، با زبان سامی اکدی (آشوری- بابلی) Presque à la fin de sa vie utile, mais remplacer akkadien écrit, peu après le début de l'ère chrétienne, a été poursuivi. زبان سومری هرگز بسیار فراتر از مرزهای اصلی خود در جنوب میان رودان توسعه نیافت؛ شمار اندک گویندگان بومی این زبان، تناسبی با اهمیت عظیم و تأثیرات زبان سومری بر توسعه تمدن میان رودان و تمدن های دیگر، در همه مراحل آنان، نداشت».

۹)

Sumerian is an isolate language whose linguistic relatives, if it ever had any, all died out before they were written down.

)Simon Eliot, Jonathan Rose, A Companion to the History of the Book,Blackwell Publishing, 2007, pg 68.(

An isolate is a language which has no known relatives, that is, a family with but a single member. Some of the best known isolates are Ainu, Basque, Burushaski, Ertruscan, Gilyak(Easter Siberbia), Sumerian, Tarascan, Zuni et plusieurs autres langues en Amérique”

(Lyle Campbell,Linguistique historique: Une introduction, MIT Press, 2004, pg 187).

“Dans certains cas, une seule langue n'a aucune relation connue avec d'autres langues et ne peut être attribué à la famille. Lorsque cela se produit, la langue en question est appelé un isolat. Certaines langues qui ne sont pas liées à aucun autre sont basque (parlé dans le nord-ouest de la France et l'Espagne),

Ainu(du nord du Japon), Koutenay (Colombie britannique), Gilyak (Sibérie), Taraskan (Californie), et Burushaski (parlé au Pakistan). Il y a aussi sumérienne éteinte, ibérique, Tartessian, et bien d'autres autres langues connues uniquement de matières inscriptinal.”(Kirsten Malmkjaer, L'Encyclopédie Linguistique, Routledge, 2003. pg 247)

“Les approches de la reconstruction du système phonologique de plusieurs langues Proche-Orient ancien, qui fera l'objet d'un examen approfondi dans le présent document, show methodological differences which depend on whether a language is closely related to a group of well-known languages and at least partially still

spoken or whether it is isolated. A language of this latter group is Sumerian, the oldest known language of the accusative-ergative type, which was spoken in Souther Mesopotamia during the 3rd millennium B.C. and

became extinct no later than the beginning of the 2nd millennium B.C.

(Florian Coulmas, Konrad Ehlich, “Writing in Focus”, Walter de Gruyter, 1983, pg 159)

“The death of language isolate causes the entire lineage to die out, as has happened in historical times with Sumerian, Elamite, Ertruscan, ibérique, northern Pictish, and no doubt countless others.”

(William H Durham, E Valentine Daniel, Bambi Schieffelin,”Annual Review of Anthropology”, Annual Reviews, Incorporated, 1997. pg 366)

10)

کتاب ها و اسناد دیگر که نگارنده به آن ها رجوع کرده است:

M.L. Thomsen, The Sumerian Language: An Introduction to Its History and Grammatical Structure; Copenhagen 1984

J.L. Hayes, A Manual of Sumerian Grammar and Texts; Malibu 1999

B. Alster, Proverbs of Ancient Sumer: The World’s Earliest Proverb Collections, 2 vols; Bethesda, Maryland, 1997.

Encyclopedia of the Ancient World / editor, Sharon Grimbly.

– London : Fitzroy Dearborn, 2000

تا آن جا که نگارنده تحقیق کرده است، کتاب نخستین و سومین، کتاب های درسی سومری شناسی در بزرگ ترین دانشگاه های امریکا مانند Berkeley , Stanford , Pennsylvania می باشند.

نتیجه بخش اول: هیچ یک از دانشمندان و سومری شناس کنونی زبان سومری را ترکی نمی داند! البته توده ای های سابق و پان ترکیستان ترکیه که همواره و متکبرانه فضل فروشی می کنند اما هیچ مقاله ای در نشریات معتبر (نه مجله های پان ترکی!) جهان درباره زبان سومری ندارند، خارج از بحث ما هستند.

بخش دومرد ادعاهای گزاف پان ترکیستان

در سال ۱۹۷۱ فردی مجارستانی(که نام دانشگاه خود را نیز معرفی نکرد و به نظر میرسد با دانشگاهی وابسته نبود زیرا افرادی که در این مجله مینویسند نام دانشگاه خود را نیز می​آورند) Moins d'une page de messages texte envoyés et ont affirmé que les lecteurs du magazine World CA hongrois, turc Oural et sumérienne et de l'Altaï est l'un des survivants. ولی از طریق گونه شناسی زبان ها نمی توان همریشگی آن ها را ثابت کرد و حتا پیوند فرضی میان دو خانواده زبانی اورال- آلتایی نیز اثبات نشده است (Britannica: Ural and Altaic) چه برسد به سومری و زبان های اورالی و زبان های آلتایی. استدلال این فرد شباهتهایی با استدلال پان ترکیستان دارد. Parce que cette personne dit que le hongrois et sumérienne sumérienne parution d'une famille. Il a également été en utilisant un faux mots sumériens et prononciations irréalistes et voulait dire que cela a changé la signification du mot est partagée entre le sumérien et hongrois!! Nous répondons à plus d'une douzaine philologue anglais original et érudit de sumérienne C'est génial d'avoir l'insertion de Zrgshnsp extrême du CA. (Pan Trkysthayy pour la traduction, nous ne croyons pas Khvahshmndanh peut se référer à la bibliographie pour cet article!)

در زبان مجاری مانند زبان ترکی ریشه کلمات همواره ثابت است و لغات با افزودن پسوند های متفاوت به ریشه کلمات ساخته می شود. برای همین در دوران گذشته یعنی (۶۰) سال پیش اشخاصی بودند که فرض می کردند این دو زبان از یک ریشه اند. اما همانطور که در بالا تذکر دادیم نظر همه منابع معتبر بر این است که این دو خانواده (اورالی و التایی) از هم جدا هستند. همچنین ادعای یکی دانستن ریشه زبان ترکی و سومری کلا باطل است. پیشوندها و پسوندها در ساختار واژگانی زبان سومری، آزادانه به کار می روند. Lien vers ce commentaire sumériennes d'autres langues asiatiques, telles que L'Oréal - Ltayt, dravidienne, japonais et coréen est différente de la langue dans le simple verbe, nom, ou un pronom, seules certaines extensions peuvent être .

در ادامه، به برخی از پاسخ های زبانشناسان به این افراط گر مجاری، نگاهی می افکنیم. همین گفتارها در جای خود، ادعای پان ترکیستان را نیز ابطال می کند زیرا استدلال شان درست مانند آن فرد مجاری است. برخی از نوشته های این دانشمندان را در این جا می خوانید. اصل مقاله همان طور که اشاره کردیم در بخش اسناد در پایان این مقاله وجود دارد.

(Pan Trkysthayy pour la traduction, nous ne croyons pas Khvahshmndanh peut se référer à la bibliographie pour cet article!)

«این واقعیت که زبان سومری در عین پیچیدگی، به خوبی شناخته شده است، در صدسال گذشته بسیاری را وادار کرده تا دست به قلم برند و این زبان را در عمل به همه زبان های موجود در سرزمین های میان پلی نزیا و آفریقا ارتباط دهند. نویسندگان چنین پژوهش هایی به گونه ای استوار و قابل اعتماد این نکته را اثبات می کنند که یا زبان خودشان یا زبانی که به آن علاقه مند شده اند به زبان سومری باستان مربوط است. قاعده ی ای نگونه پژوهش ها آن است که پژوهشگران یادشده، چند واژه ی شبیه به واژگان سومری و تعدادی از ویژگی های زبانی سومریان را که از بافت متن ها برداشته شده و می تواند با ویژگی های دستوری چند زبان دیگر هم شباهت داشته باشد، به عنوان دلیل ادعای خود مطرح می کنند.»

«La division de la langue en deux espèces« lien »et« langue de réflexion "n'est qu'une partie de la structure, le vocabulaire de la science est appelée, comprend. شباهت ساخت شناسی واژگانی میان دو زبان، لزوما به معنای همریشه بودن آن دو زبان نیست.»

برای مثال، همه زبان های زیر زبان هایی پیوندی هستند، اما در گروه هایی متفاوت قرار داده می شوند:

langues africaines telles que le Bantou, le swahili ... ..;

langues dravidiennes telles que le tamoul et le malais ... ..;

langues aborigènes d'Australie ...;

langue maternelle de l'Amérique ...;

géorgien et tchétchènes et du Caucase, tels que Lassi et Udi et lesguien ..;

زبان های هند و اروپایی همچون زبان تخاری و تا اندازه ای کمتر زبان های آلمانی؛

زبان های پلی نزیایی.

و زبان های اورالی،

و همچنین زبان های آلتایی

نویسنده ای در این باره می گوید: «Par exemple, Takhar qui sont des langues indo-européennes, comme la langue sumérienne et hongroise est un lien, mais personne linguistique provincial ne se rapporte pas à ces deux langues. Le résultat d'années de recherches sur le lien entre de nombreuses langues, réflexion, ou indépendamment de la question de la langue est l'objet de vétéran aujourd'hui, j'ai conclu: از دیدگاه من، این مفاهیم سه گانه (پیوندی، تصریفی، و جداگانه) حداکثر، مراحلی است که زبان ها ممکن است یا باید در گذر قرن ها از آن عبور کنند. Je considère également comment la classification dépend des caractéristiques sous-jacentes des langues. برای مثال، زبان انگلیسی را امروزه به عنوان زبانی مستقل می شناسیم، اما این نکته پذیرفته شده است که این زبان پیش تر تصریفی بوده است و آثار تصریفی بودن هنوز در ساختار فعل های آن باقی است. اما اگر به گروهی از واژگان مانندparent, parenthood,،man, manly, manliness,، وrest, restless, restlessness,توجه کنیم، دیگر نمی توان ویژگی های پیوندی، به معنای کلاسیک را، در آن انکار کرد.»

Comme chacun le sait, arabe et kurde sont la flexion du mot dans les deux langues, mais jusqu'à présent, personne n'a revendiqué les familles des deux langues. ساختار لغت تنها یکی از ده ها ابعاد یک زبان می باشد. Mais comme nous l'avons noté dans la voie de la structure même de mot sumérien est très différentes langues, turc et hongrois. پیشوندها و پسوندها در ساختار واژگانی زبان سومری، آزادانه به کار می روند. Lien vers ce commentaire sumériennes d'autres langues asiatiques, telles que L'Oréal- Altaï, dravidienne, japonais et coréen est différent de l'ordre dans lequel l'inflexion des langues, substantif ou pronom, seules certaines extensions peuvent être utilisés.

برخلاف ترکی، زبان سومری زبانی ارگاتیو است و ارگاتیوتی همانطور که به آن اشاره شده است امری است ثابت تر در دوران تاریخ یک زبان.

“Ergative characteristics are apparent in a number of languages of the ancient Near East (all were extinct well before the beginning of the Christian era, Sumerian(Michalowski 1980:49-51; Foxvog 1975), Hurrian, Urartian, Hattic and Elamite(see Steiner 1979), and further references there in).

(Robert M. W. Dixon, “Ergativity”, Cambridge University Press, 1993, pg 3).

زبان پهلوی (و بطور کلی زبان های فارسی میانه)، همانند زبان کردی جدید، ارگاتیو گسسته بوده اند. در زبان فارسی میانه (و نیز در زبان های هندو آریایی میانه، هندی جدید، پنجابی، راجستانی، ماراتی، و سندی) «زمان گذشته» در هندو اروپایی اصلی (در قالب استمراری، گذشته کامل، و ماضی نامعین) فراموش گردید و جای خود را به ساختاری داد که اسم مفعول مجهول را دربر می گرفت. برای نمونه در مورد فعل های متعدی، جمله ی I hit him تبدیل شد به He (was) hit by me . در نتیجه ساختاری به وجود آمد که در آن مفعول در حالت مستقیم (نهادی) و فاعل در حالت غیرمستقیم (حالت ملکی قدیم در زبان های ایرانی، و حالت ابزاری قدیم در زبان های هندو آریایی) قرار گرفت.

زبانشناسی دیگر میگوید(بنگرید به سند اول در کتابنامه):

«تعریف ارائه شده از ویژگی گونه شناختی پیوندی بودن زبان ها بسیار ضعیف است. چراکه این ویژگی اساسا از اهمیت چندانی برخوردار نیست. Comme c'est le cas avec toutes les caractéristiques d'une personne mentionnée dans les langues du Caucase, l'Oural et l'Altaï peut simplement prendre le moins important recherché.

Sumérienne langue différente de la langue orale dans de nombreux cas tout à fait. Par exemple, les extensions du langage oral peut être fait que par inflexion, mais dans les suffixes de langue sumérienne, les préfixes, il ya beaucoup de différents types de verbes sont ajoutés. Pronoms accusatif, tous les points de vue et les concepts lexicaux sont déterminés par les préfixes. برای نشان دادن تعدد و نیز شدت یک حالت «بن» در زبان سومری می تواند تکرار شود؛ حال آن که این ویژگی در زبان های اورالی(و التایی) وجود ندارد. En tout cas, la plupart des fonctions sont liées à la typologie des langues peuvent être considérées comme des résultats expérimentaux sur la relation entre un document et il ne peut être considéré longtemps deux ou plusieurs langues ".

زبانشناسی دیگر میگوید(بنگرید به سند اول در کتابنامه):

«Si Hmryshh Tkvazhhay des deux langues ne peut être prouvé en utilisant des lois stables, y compris la similitude des deux langues ne peut pas être une raison d'être Hmryshh. Comme la nouvelle langue anglaise syllabe unique avec Ben très peu "Dgrvazh", la langue chinoise possède des caractéristiques structurales similaires à la langue anglo-saxonne, latine et russe. در هر صورت گونه های ساختاری زبان ها کم شمار هستند و حدود ۳۰۰۰ (یا بیش از ۳۰۰۰) زبان موجود در جهان را فارق از ریشه ی آن ها می توان از نظر ساختاری به چند دسته تقسیم نمود. به علاوه، کلوگ (سومرشناس) معتقد است که زبان سومری را نمی توان از نظر ساختاری با خانواده زبان های فینو- ایغوری مقایسه کرد، بلکه این زبان با زبان های حامی و بسیاری از زبان های سودانی قابل مقایسه است. همچنین «مِین هاف» (۱۹۱۵-۱۹۱۴ (برای نخستین بار مشابهت های زبان سومری و برخی زبان های آفریقایی (بانتو و حامی) را تشخیص داد».

نتیجه:

تفاوت های بسیاری از لحاظ ساختار لغت و دستور زبان بین زبان های سومری و زبان های التایی و اورالی وجود دارد و ادعای پان ترکیستان در این زمینه هم کاملا پوچ هست.

بخش سوم: جعلیات پان ترکیستان درباره لغت و عددهای سومری.

یکی از پان ترکیستان چند ماه پیش از نوشتن این مقاله یک فهرست لغت همانند سومری و ترکی برای ما فرستاد. Il pensait que je n'ai pas accès au lexique sumérien suppose qu'il pourrait être un canular, et ensuite prétendre que la langue sumérienne sumérien et les langues turques sont une famille. این فهرست لغات هیچ شباهتی با واژگان موجود در لغتنامه معتبر سومری که در اینترنت موجود هست نداشت. این لغت نامه معتبر در این صفحه موجود می باشد:

www.sumerian.org

و در آذرگشنسپ این لغتنامه را جا داده ایم که:

Sumerian Lexicon (2000)

و هچنین به کتابی تازه نیز نگاه میکنیم:

Allan R. Bomhard, John C. Kerns, “The Nostratic Macrofamily: A study in the distant relationship of languages”, Walter de Guyter, 1994.

ما اینجا به واژگان بسیار ساده یعنی مادر و پدر نگاه میفکنیم. این پان ترکیست می گوید که واژه مادر در ترکی (آنا) با واژه سومری ama / āmā از یک ریشه است.

ما واژگان نزدیکتر از زبان هندواروپایی داریم(برگرفته از کتاب The Nostratic Macrofamily)

(صفحه ۵۷۱)

و در کتاب بالا این واژه در سومری به طور(صفحه ۵۷۲)

آمده است. Donc, si nous sommes unis en un mot, les deux langues en même temps, nous pouvons le faire avec autant de langues. بویژه آنکه واژگان پدر و مادر را بسیاری از زبانشناسان از ریشه​ی baby talk origin یا سخن​نوزادی میداند. یعنی این واژگان از صداهای طبیعی نوزاد برگرفته شده است. چنانکه در رابطه با واژه آنا در ترکی میتوان به این واژگان در زبانهای هندواروپایی نیز اشاره کرد(همان کتاب)

(صفحه ۵۸۴):

در همان کتاب:

Altaic Turkish: ana

همچنین این پان ترکیست ادعا می کرد که واژه «aba» در سومری همسان واژه آتا در ترکی می باشد. دوباره ما اینجا اشاره می کنیم که آبا در عربی درست مانند آبا در سومری می باشد. لغتنامه سومری احتمال میدهد که آبا از آکادی برگرفته شده است. در هر صورت کتاب The Nostratic Macrofamily آن را یک لغت سومری میداند. همچنین در لغتنامه سومری، واژه «pab» یا «pap» به معنی پدر و رهبر هم هست! و این را میتوان درست هم صدای پاپ (پدر) در زبانهای هندواروپایی دانست (مانند اردشیر پاپکان). و پاپا در فرانسوری و بابا در فارسی هم از نظر صوتی شبیه به آبا سومری هستند. همچنین اپا در المانی یعنی پدر و با وجود تغییر پ به ب در بسیاری از زبان هاآلمانی ها هم می توانند به شیوه پان ترکیست ها ادعا کنند که زبان سومری یک زبان آلمانی است. بنابراین همصدا بودن واژگان طبیعی و نوزادی امر بدیعی نیست. چنانکه بابا و اب و ابو و ابا و اپو (دراویدی) و آپا و غیره همه در آوا نزدیک هم هستند، در حالیکه مال دو یا چند خانوادهء جدا از هم میباشند.

درباره اعداد سومری این پان ترکیست فراتر رفته است و مدعی شده است که عدد «دو» در زبان سومری ikki هست! زیرا عدد دو در زبان ترکی iki- می باشد. Mais l'étude de Sumer et d'Akkad dans un dictionnaire pour trouver notre numéro:

۱

Dis, Je

isteni

۲

moi

rail

۳

ESH

île

۴

Limmu

herbes

۵

elle

Hamis

۶

Je

vous êtes assis

7

Imin

sebe

۸

USSU

avant

۹

ilimmu

tranquillement

10

en

Fareham

۱۱

en DIS (?)

ištenšeret

13

šalaššer

17

sebešer

20

niches

Esra

30

Wushu

ferme

40

Les noms des lieux

herbe

50

ninnu

Hamsa

۶۰

SIG, GES

sushi

100

moi à

600

Gesù

Nerum

1000

lim

membres

3600

Šar

sarum

Et comme vous pouvez voir le numéro deux du sumérien «Maine» se prononce comme aucun son, même avec un petit nombre de "Ayky" en turc est. Si nous disons que nous exploitons le style "mine" pan-turc le "entre" les deux mots binaires en latin et était Alatyn! همچنین این شخص ادعا کرد که واژه سه در زبان سومری درست مانند واژه سه در زبان ترکی هست! اما واژه سه در زبان سومری (اِش) هست و واژه سه در زبان ترکی «اوچ»! Dans la langue sumérienne, qui est compté par le numéro 60 et non 10, car 1000 = 10 3600 = 60 * 60 * 10 La qualité pourrait être. اگر ما بخواهیم به شیوه پان ترکیستها عمل کنیم چون عدد ۳۶۰۰ در سومری شار هست ما بگوییم که واژه هژار(کردی)=هشار=شار. یا واژه شیش=اش. La liste des numéros ci-dessus montrent que la plupart des chiffres de la langue Sumer et d'Akkad(Une langue sémitique) Dans Ava sont proches (comme 3600).

Il y a d'autres mots qui en sumérien, une langue peut bien être à proximité. مثلا کلمه اب در زبان سومری یعنی دریاچه و این با آب فارسی و هندو اوروپایی ربطی ندارند. همچنین پان ترکیستان می گویند که اسامی خدایان در زبان سومری که یکیش دینگیر می باشد، همان واژه تنگری است. ولی واژه تنگری در زبان ترکی یعنی آسمان و واژه دینگیر در زبان سومری بنا بر لغتنامه اینترنی سومری(۳) از دو واژه دی + گیر ساخته شده و دی در زبان سومری معنی داد را می دهد و گیر معنی برآوردن و رساندن را دارد.

با این شیوه​ی زبانبازی، می شود مانند پان ترکیستان گفت که واژه دادگر فارسی و دینگیر سومری یکی هستند!

برای تفریح خواننده ما واژگان مشابه زبان های هندو اروپایی و به خصوص زبان هندو اروپایی لاتویان را با سومری در این جا از اینترنت گرفتیم:

Sumerian and PIE

Sumerian and PIE 2

Sumerian and proto-Indo-European Lexical EquivalenceLatvian Comparison 1

Sumerian and proto-Indo-European Lexical EquivalenceLatvian Comparison 2

همچنین در این جا شباهت زبان تامیل و سومری که در چند مجله معتبر به ان اشاره شده است:

به اسناد (۱) نگاه کنید.

و همچنین به اینجا:

Lexical Correspondences between Sumerian and Dravidian

Sumerian si-in and Old Tamil cin: A study in the Historical Evolution of the Tamil Verbal System

Sumerian :TAMIL of the First CaGkam

Et ici la similitude de la langue basque et sumérienne:

Sumérienne et Basque

Et ici la similitude des langues africaines et sumérienne:

(به اسناد (۱) نگاه کنید)

Et ici en Australie et les similitudes linguistiques sumériennes:

relation Austric de la langue sumérienne

Bien sûr, du point de vue panturquisme toutes les langues(حتی هند و اروپایی و دراویدی..) ترکی می باشند؛ چرا که آنان همه زبان های دنیا را از ریشه ترکی می دانند! L'indice de similarité du monde qui ne sont pas aussi graves que les premières questions pan-turque peut être trop imprécis et déformée. Deuxièmement, si vous pensez que le sumérien pan-turque et turque ont un répertoire, à la place du jeu de langage et Yazzie Hyahvgry Les théories du complot, il est préférable d'envoyer l'article à un magazine . اما حال که پان ترک ها از انجام دادن چنین عملی ناتوان اند و دست های خود را در برابر محافل علمی جهان کاملا خالی و تهی می بینند، شایسته است به خود بیایند و چشمان خویش را بر روی حقایقی که تاکنون از درک آنان غافل بودند، باز کنند.

اسناد و کتابنامه:

۱)

Responses to Sumerian-Ural-Altaic Affinities (CA 1971)

۲)

A New Aspect of the Sumerian Question (AMJSLL 1906)

۳)

Sumerian Lexicon (2000)

۴)

On the Idea of Sumerian-Uralic-Altaic Affinities (CA 1973)

۵)

Are the Sumerians and the Hungarians or the Uralic People Related? (CA 1976)

۶)Allan R. Bomhard, John C. Kerns, “The Nostratic Macrofamily: A study in the distant relationship of languages”, Walter de Guyter, 1994.

و چندین سند دیگر که در بالا نامش را آوردیم

۷ پاسخ به زبان سومری و پان ترکیسم

 • دوست says:

  جناب آذرگشنسب گرامی
  ممنون از مقاله خوب و محققانه شما. در این باره لازم است به چند تحقیق جدید هم توجه کنید. Depuis l'affaire a commencé quand un ami de l'Azerbaïdjan K Malheureusement, nous avons eu une liaison qui a Pantrkam envoyez un courriel à nous. برای اینکه به ناگاه با هجمه روبرو نشوید و آمادگی رویارویی داشته باشید لطفا این پیوندها را هم ببینید.
  من زبان شناسی نمی دانم. اما ارائه کننده این نظریه ادم مشهوری در عرصه آشور شناسی است. خودش فنلاندی است. اسمش سیمو پارپولا است. کمتر شائبه تعصب در او می رود. با این حال تحقیق مستقل لازم دارد
  Peut-être que je serai bientôt Pantrkan le mot R. بهتر است شما و سایر دوستان صاحب صلاحیت ابتدا در این مورد بررسی کرده و بعد هم خود شما معرفی کنید و با تحلیلهای سودمند که کمتر مورد بهره برداری قرار گیرد
  ارادت مند شما

  لطفا مشخصات من را محفوظ نگهدارید. بیشتر ترجیح می دهم سربازی ناشناس در بین این جماعت خشک مغز باقی بمانم. ضمنا خوشحال خواهم شد دریافت این خبر را از طریق ایمیل اطلاع دهید

  s155239215.onlinehome.us/turkic/42TurkicAndSumer/SimoParpola_Altaic-UralicAndSumerEn.htm
  s155239215.onlinehome.us/turkic/42TurkicAndSumer/ZakarASumerian-Ural-AltaicAffinitiesEn.htm

  • admin says:

   دوست عزیز نخست سپاس از اینکه آگاهی دادید
   Le commentaire que j'ai supprimé mon profil, mais lorsque vous l'insérez dans le Kamnttan publique que vous avez publié votre histoire si vous voulez rédiger cet article éliminé.

   نوشته ی شما را برای نویسنده ی این مقاله خواهم فرستاد ایشان اگر لازم بدانند پاسخ خودشان را می نویسند اما شخصی که این مقاله را نوشته یک آشورشناس در فنلاند است و مقاله ی ایشان هم جدید نیست و متعلق به چهار-پنج سال پیش است نخست باید بگویم همانطور که در مقاله آذرگشنسپ آمد امروز زبان سومری نزد متخصصان یک زبان ایزوله شناخته می شود نویسنده ی این مقاله هم نه سومرشناس است و نه اصلا این موضوع را انکار می کند:

   Attempts to connect Sumerian with other languages have not been successful, however, and after 157 years, Sumerian still remains linguistically isolated.
   ایشان می گوید پس از طرح نظریات گوناگون ظرف صد و پنجاه سال، امروز زبان سومری یک زبان ایزوله شناخته می شود یعنی با زبانهای دیگر ارتباطی ندارد و سپس اضافه می کند که او با این نگرش (که در حال حاضر نگرش رایج و پذیرفته شده است) مخالفت دارد. Puis il soulève l'hypothèse et suggère également un ensemble de mots de poursuivre ses activités de recherche, ou sera organisé. Cependant click_me_only_once lui-même à la rien dit turc racine turque :

   Practically all the compared items are thus Uralic, mostly Finno-Ugric. The majority of them are attested in at least one major branch of Uralic beside Finnic and thus certainly are very old, dating to at least 3000 BC. A large number of the words are known only from Finnic

   بنابر این استاد فنلاندی هدفش از این پژوهش که نه چیزی را تا الان ثابت کرده و نه نگرشی را تغییر داده این است که نشان دهد ارتباطی میان زبان فنلاندی یعنی زبان خودش و زبان سومری وجود دارد و احتمالا از این راه اثبات کند که فنلاندیها و سومریها به عنوان نخستین تمدن بشری خویشاوندی دارند از این کوششها تا امروز بسیار بوده و از این پس هم احتمالا پژوهشهای مشابهی انجام خواهد شد که اهمیتی ندارد

 • پان فارسیست says:

  خاک بر سرتان با این اراجیفی که پست میکنید. زبان ترکی و فارسی هر دو فاحشه زبانهای عربیست و لاتین اند بحدی که حتی رسم الخط هردو عاریه ایست. Et il ya des milliers de mots empruntés à l'anglais ou le français Ouvert quand mon traducteur retour Matthew je vais avoir des problèmes avec les milliers. حالا شما اینجا عین جهان سومی ها دارید سر وکله هم رو میشکنید که ابراز وجود کنید. واقعا این یعنی جهان سومی.

 • amir says:

  خدا بهت قوت بده برای مقابله با هرچی کج فهمی و کم فهمیه . امیدوارم روزی همه مردم ما با تاریخ خودشون آشنا بشن . درود بر تو

 • دوست says:

  همکاران گرامی

  از طریق پیوند زیر می­توانید تمام شماره­های ۲۱ گانه The Assyrian Dictionary در ۲۶ جلد، را بارگیری کنید.

  oi.uchicago.edu/research/pubs/catalog/cad

  ارادتمند

 • دوست says:

  همکاران گرامی

  از طریق پیوند زیر می­توانید تمام شماره­های ۲۱ گانه The Assyrian Dictionary در ۲۶ جلد، را بارگیری کنید.

  oi.uchicago.edu/research/pubs/catalog/cad

  ارادتمند

 • آش بز باش! says:

  خدایا این پانترکان را از ما نگیر که در طول تاریخ همیشه باعث و بانی خنده ما بوده اند…..آمین