Sumerian and pan-Turkism

Original Address: Sumerian and pan-Turkism

دریافت به صورت فایل متنی پان ترکیسم و سومری ها

پان ترکیست ها از دوران حکومت آتا ترک کوشیده اند که ده ها تمدن غیر ترک را به سود خود، ترک قلمداد کنند. به گفته ولادیمیر مینورسکی خاورشناس معروف: «هر جا که پرسش حل نشده ای در زمینه فرهنگ قوم های شرق باستان پدید آید ترکان بی درنگ دست خود را همان جا دراز می کنند».

Pan Turkism, par minorsky dans ensycolpdie de islam, Livraison N. P. 924 Akopov

یکی از این تمدن های درخشان و کهن که دچار بازی سیاسی پان ترک ها گردیده، تمدن سومری است. صد سال پیش که دانش سومرشناسی در آغاز راه خود بود ، اشخاص مختلف نظریه های متفاوتی را درباره زبان سومریان ارائه کرده بودند. صد سال پیش، برخی نویسندگان زبان آن ها را افریقایی شمردند و بعضی زبان آنان را دراویدی و شماری دیگر حتا زبان آن ها را زبانهی قفازیو هندو اروپایی یا آلتایی یا اورالی پنداشتند. مثلا کلوگ (سومرشناس) معتقد است که زبان سومری را نمی توان از نظر ساختاری با خانواده زبان های فینوایغوری مقایسه کرد، بل که این زبان با زبان های حامی و بسیاری از زبان های سودانی قابل مقایسه است(بنگرید به نوشتار (۱) در کتابنامه). همچنین مین هاف (۱۹۱۵-۱۹۱۴) برای نخستین بار شباهت های زبان سومری و برخی زبان های آفریقایی (بانتو و حامی) را تشخیص داد(بنگرید به نوشتار (۱) در کتابنامه). امروزه پان ترکیست ها برای اثبات ترکی بودن زبان سومری، از صد سال پیش تاکنون، تنها نام یک دانشمند را به میان می آورند. این دانشمند، شخصی آلمانی به نام هومل بود. از زمانی که هومل ادعای تعلق زبان سومری را به خانواده​ی امروز مفقود شده​ی تورانی (که بخشی از آن را خانواده​ی امروز مفقود شده​ی اورال-آلتایی که دو خانواده​ی مستقل از هم دانسته میشوند) مطرح کرد، صد و ده سال می گذرد. در زمان هومل، تنها خود وی بود که در میان همه دیگر سومر شناسان به این ادعا اعتقاد داشت. مثلا دانشمند بزرگ آن زمان، موریس جاستروی کوچک ( Morris Jastrow JR) که استاد دانشگاه پنسیولونیای آمریکا (Pennsylvania) در سال ۱۹۰۶ بود، در باره ادعای هومل می نویسد:

«نظر هومل را در این مورد مانند بسیاری از مسائل دیگر تنها یک دانشمند قبول کرده است، آن دانشمند خود هومل می باشد! فهرست واژگان سومری، با مترادف های تصور شده ترکی شان، که او ترتیب می دهد، اعتماد و اطمینانی را به روش وی، القا نمی کند» (۲)(برای پان ترکیستهایی که به ترجمه​ی ما اعتقاد ندارند، برای اصل انگلیسی مطلب ، بنگرید به کتابنامه پایین سند دوم، برگ دوم.)

امروزه حتا یک سومری شناس وجود ندارد که زبان سومری را زبانی تک خانواده ای نداند و پان ترکیستها نمیتوانند یک سومرشناس با شهرهء جهانی را معرفی کنند که همنظر آنها باشند. ناچار پان ترکیستها به تئوریهای توطئه میپردازند و میگویند دانشگاه​های مستقل و بزرگ غرب، بر ضد آنها توطئه چیده​​اند.

مقصود ما از یک دانشمند سومری شناس، پژوهشگری است که مقالاتی را در مجلات بزرگ خارجی، که مبتنی بر شیوه ی نقد و مداقه اند، منتشر ساخته است و نه نویسندگانی که کتاب هایی را به زبان ترکی می نویسند یا در نشریات که به لحاظ سیاسی پان ترکیسم را تشویق می کنند، مطالبی را منتشر می سازند. ما در این مقاله، به بسیاری از این مجلات گسترده که بر شیوه ی نقد و مداقه مبتنی اند، اشاره و مراجعه می کنیم. اشخاصی چون صدیق، زهتابی و هیئت هیچ مقاله ای را در این مجلات معتبر ندارند و خود می دانند که نظریات شان را به طور خطرناکی، فقط پان ترک های مغزشویی شده پذیرفته اند.

با این مقدمه، ما این مقاله را به سه بخش تقسیم کرده ایم. در بخش اول از چند مقاله متعلق به سومری شناسان و زبان شناسان، و کتابهای سومری درباره تک خانواده ای بودن زبان سومری نقل قول می کنیم. در بخش دوم بر اساس چند مقاله معتبر که در پایگاه آذرگشنسپ موجود هستند تفاوت های فاحش دستور زبان سومری و زبان ترکی را بررسی می کنیم. در بخش سوم به فهرستی واژگانی که فردی پان ترکیست برای ما فرستاده بود نگاه می کنیم و می بینیم که چگونه این اشخاص برای ترکی جلوه دادن زبان سومری، واژه هایی را از جانب خود جعل کرده و به زبان سومری نسبت داده اند. هم چنین برای مقایسه، شماری از واژگان سومری را که با زبان های افریقایی و استرالیایی و دراویدی و باسک و هندو اروپایی شباهت آوایی دارند، در ادامه نقل می کنیم.

بخش اول – نقل قول هایی از دانشمندان و کتاب های معتبر امروزی:

۰)

یکی از کتابهای مشهور که مورد استفاده تدریس زبان سومری می باشد کتاب:

John Hayes, University of California, Berkeley

“Sumerian” 2nd printing June 1999, Languages of the World/Materials 68,

LINCOM EUROPA, Paul-Preuss-Str. 25, D-80995 Muenchen, Germany.

در مقدمه این کتاب می خوانیم:

”Sumerian has the distinction of being the oldest attested language in
the world. Spoken in the southern part of ancient Mesopotamia, the
Iraq of today, its first texts date to about 3100 BCE. Sumerian died
out as a spoken language about 2000 BCE, but it was studied in the
Mesopotamian school system as a language of high culture for almost
two thousand more years. A language-isolate, Sumerian has no
obvious relatives. Typologically, Sumerian is quite different from
the Semitic languages which followed it in Mesopotamia. It is
basically SOV, with core grammatical relationships marked by affixes
on the verb, and with adverbial relationships marked by postpositions,
which are cross-referenced by prefixes on the verb. It is split
ergative; the perfect functions on an ergative basis, but the
imperfect on a nominative-accusative basis.

Because Sumerian is an isolate, and has been dead for thousands of
years, special problems arise in trying to elucidate its
grammar. There are still major challenges in understanding its
morphosyntax, and very little is known about Sumerian at the discourse
level. This volume will describe some of the major questions still to
be resolved.

Translation:

زبان سومری این امتیاز را دارد که کهن ترین زبانی است که اسنادی از آن به جا مانده است. نخستین متن های کشف شده از این زبان که در نواحی جنوبی میان رودان (بین النهرین) باستان، عراق امروزی، رایج بوده، به ۳۱۰۰ سال پیش از میلاد مربوط می شود. سومری، به عنوان زبانی گفتاری، دو هزار سال پیش از میلاد متروک شد اما تقریبا تا دو هزار سال پس از آن هم این زبان به عنوان زبان “فرهنگ والا” در مدرسه های میان رودان تدریس می شد. سومری زبانی جدا است و بطور مشخص وابسته به هیچ خانواده ای نیست. از دیدگاه گونه شناختی، زبان سومری با زبان سامی که جایگزین آن در میان رودان شد کاملا فرق دارد. ساختار جمله در زبان سومری به صورت «فاعل، مفعول، فعل» است. روابط دستوری در این زبان با «وند» هایی که به فعل اضافه می شوند تعیین می گردد و قیدها نیز بصورت «پی بست» در جمله می آیند. این پی بست ها به وسیله ی پیشوندهای متصل به فعل ارجاع داده می شوند. The syntax of the language, Argatyv discrete and hence, the best performance is Argatyv structures and the structures of the subject- Accusative lower yields. Since Sumerian language family and is one of the thousands of years that it is not used to determine the order of the special difficulties facing researchers in the. Still great challenges in diagnosis and understanding of the morpheme in the Sumerian language, there is very little dialogue in the.

Explain some of Linguistics:

Post position in Persian also seeks to come close and then have translated. From my perspective as possible the word "subsequent" and "extension" is wrong, you should use the following connectors. Following the closing, a word or expression that defines the word or phrase to yourself. For example, the phrase "poets bold and free" which the poets of the brave and free, bold and free wake the dead poets.

ergative case is said to be transitive verb without changing the meaning of the agent to be used. برای مثال در زبان انگلیسی، فعل open در دو جمله I opened the door و The door opened به ترتیب در قالب فاعلی و مفعولی آمده است بدون آنکه ما با استفاده از قانون های دستوری و فعل کمکی was بخواهیم در آن نغییری ایجاد کنیم.

discourse or speech, a group of meaningful, sustained, and meaningful to say. Do not confuse it with the following sentence.

۱)

“The isolated nature of Sumerian is further brought into relief when we take a look at certain typological features of the language. In contrast to all the surrounding languages, Sumerian has ergative argument marking and, as Nichols (1994) has shown, ergativity is relatively stable.”

Prof. Piotr Michalowski

University of Michigan

Ann Arbor

http://www-personal.umich.edu/~piotrm/cv1.htm

Translation:

The study of Sumerian-type single-family it becomes apparent . Unlike the neighboring languages, Sumerian and Nicholas ergative(1994) Has shown that Argtyvyty

It is a constant.

Article:

The Life and Death of the Sumerian Language in Comparative Perspective

Taken from here:

http://www-personal.umich.edu/~piotrm

۲)

“Sumerian is a language isolate, meaning that it has no relatives living or dead (though there have been unsuccessful attempts to connect Sumerian to a number of languages).”

"Sumerian, a single language, meaning that there is nothing in the language of the living and the dead (Although efforts to connect Sumerian with a number of other languages, has failed)».

http://ccat.sas.upenn.edu/psd/

Prof. Steve Tinney, Middle Eastern Languages, Sumerian specialist

About the work and achievements of the great Sumerian astronomer at the University of Pennsylvania can read more here:

http://news.nationalgeographic.com/news/2002/07/0723_020724_cuneiform.html

۳)

“Sumerian is an isolated language: there is no evidence that it is

related to any other language at all, living or dead. It certainly

cannot be connected with Indo-European (IE) or Semitic, nor can these

two be related to each other.”

"Sumerian, linguistic isolation and separate: There is no argument to show that this language to any other language, dead or alive, is relative. The language of Indo-European or Semitic languages ​​certainly do not and can not do with the two relate to each other. ".

Prof. Larry Trask

COGS

University of Sussex

Brighton BN1 9QH

UK

http://www.sussex.ac.uk/linguistics/profile2712.html

[email protected] /* <![CDATA[ */!function(){try{var t="currentScript"in document?document.currentScript:function(){for(var t=document.getElementsByTagName("script"),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute("cf-hash"))return t[e]}();if(t&&t.previousSibling){var e,r,n,i,c=t.previousSibling,a=c.getAttribute("data-cfemail");if(a){for(e="",r=parseInt(a.substr(0,2),16),n=2;a.length-n;n =2)i=parseInt(a.substr(n,2),16)^r,e =String.fromCharCode(i);e=document.createTextNode(e),c.parentNode.replaceChild(e,c)}}}catch(u){}}();/* ]]> */

“After the conquest of Sumer by the speakers of Akkaddians, Sumerian eventually disappeared as a spoken language, though it continued to be used as a written language for many more centuries. Sumerian is an isolated language.”

(R.L. Trask, Dictionary of Historical and Comparative Linguistics, Routledge, 2000. pg 330)

۴)

“Sumerian is an isolate, a language with no known relatives. It can’t be

placed in any language family at all.”

-Steven Schaufele, Ph.D., Asst. Prof. of Linguistics, English

"Sumerian language is isolated, a relative unknown language. The English language can not fit in any family. ".

-Steven Schaufele, Ph.D., Asst. Prof. of Linguistics, English

Department Soochow University, Waishuanghsi Campus, Taipei 11102, Taiwan

۵)

The School of Oriental and African Studies

(SOAS), University of London. In their Sumerian Language Studies Brochure:

The School of Oriental and African Studies(SOAS), University of London. In their Sumerian Language Studies Brochure:

“Sumerian, the oldest known written language in human history, was spoken in Mesopotamia (modern Iraq and peripheral regions) throughout the third millennium BC and survived as an esoteric written language until the death of the cuneiform tradition around the time of Christ. The Sumerian language, which is related to no other known tongue, was only properly deciphered this century. A considerable literature in Sumerian is currently being reconstructed from fragmentary clay tablets housed in the museums of the world.“

"Sumerian, the oldest known written language in human history, in Mesopotamia (Iraq and surrounding areas) Around the third millennium BC and written language as a secret until the disappearance of common cuneiform around the Christian era, was killed. Sumerian, which is not related to any other known language, only in this century have been correctly decoded. Sumerian clay tablets are broken on major texts preserved in museums around the world have been renovated ".

۶

Kramer, Samuel, Noah 1963. The Sumerians. Chicago: University of Chicago Press.

“In vocabulary, grammer, and syntax, however, Sumerian still stands alone and seems to be unrelated to any other language, living or dead”.

'Vocabulary, grammar, and syntax of the union of the Sumerian still squeezing and looks to other languages, living or dead, is no kinship "

۸)

Encyclopedia Britannica. 2004: Under Sumerian Language

language isolate and the oldest written language in existence. First attested about 3100 BC in southern Mesopotamia, it flourished during the 3rd millennium BC. About 2000 BC, Sumerian was replaced as a spoken language by Semitic Akkadian (Assyro-Babylonian) but continued in written usage almost to the end of the life of the Akkadian language, around the beginning of the Christian era. Sumerian never extended much beyond its original boundaries in southern Mesopotamia; the small number of its native speakers was entirely out of proportion to the tremendous importance and influence Sumerian exercised on the development of the Mesopotamian and other ancient civilizations in all their stages.

"Sumerian language is the single most ancient written language. The language for the first time in about 3100 BC in southern Mesopotamia in the third millennium BC and was certified. Growth and development. Around 2000 BC, Sumerian as a spoken language, a Semitic Akkadian (Assyrian- Babylon) But rather replace the written application by the end of the Akkadian, near the beginning of the Christian era, was continued. Sumerian never far beyond the borders of their home in southern Mesopotamia did not develop, few native speakers of the language, in common with the great importance and influence on the development of Sumerian, Mesopotamian civilization and other civilizations, in all of them, no. ".

۹)

“Sumerian is an isolate language whose linguistic relatives, if it ever had any, all died out before they were written down.”

)Simon Eliot, Jonathan Rose, A Companion to the History of the Book,Blackwell Publishing, 2007, pg 68.(

“An isolate is a language which has no known relatives, that is, a family with but a single member. Some of the best known isolates are Ainu, Basque, Burushaski, Ertruscan, Gilyak(Easter Siberbia), Sumerian, Tarascan, Zuni and several other languages in America”

(Lyle Campbell,Historical Linguistics: An Introduction, MIT Press, 2004, pg 187).

“In some cases, a single language has no known relationship with other languages and cannot be assigned to family. When this occurs, the language in question is called an isolate. Some languages that have not been related to any other are Basque (spoken in northeastern Spain and southwestern France),

Ainu(of northern Japan), Koutenay (British Columbia), Gilyak (Siberia), Taras (California), and Burushaski (spoken in Pakistan). There are also extinct Sumerian, Iberian, Tartessian, and many other other languages known only from inscriptinal material.”(Kirsten Malm Kjaer, The Linguistics Encyclopedia, Routledge, 2003. pg 247)

“The approaches to the reconstruction of the phonological system of several Ancient Near Eastern languages, which will be subject to further examination in this paper, show methodological differences which depend on whether a language is closely related to a group of well-known languages and at least partially still

spoken or whether it is isolated. A language of this latter group is Sumerian, the oldest known language of the accusative-ergative type, which was spoken in Souther Mesopotamia during the 3rd millennium B.C. and

became extinct no later than the beginning of the 2nd millennium B.C.

(Florian Coulmas, Konrad Ehlich, “Writing in Focus”, Walter de Gruyter, 1983, pg 159)

“The death of language isolate causes the entire lineage to die out, as has happened in historical times with Sumerian, Elamite, Ertruscan, Iberian, northern Pictish, and no doubt countless others.”

(William H Durham, E Valentine Daniel, Bambi Schieffelin,”Annual Review of Anthropology”, Annual Reviews, Incorporated, 1997. pg 366)

۱۰)

Books and other documents that the author has referred to it:

M.L. Thomsen, The Sumerian Language: An Introduction to Its History and Grammatical Structure; Copenhagen 1984

J.L. Hayes, A Manual of Sumerian Grammar and Texts; Malibu 1999

B. An article, Proverbs of Ancient Sumer: The World’s Earliest Proverb Collections, 2 flights; Bethesda, Maryland, 1997.

Encyclopedia of the Ancient World / editor, Sharon Grimbly.

– London : Fitzroy Dearborn, 2000

As far as the author's research, the first and third books, textbooks Sumerians of the largest universities in America, such as Berkeley , Stanford , Pennsylvania are.

Consequently, the first part: None of the scientists and the Turkish Sumerian Sumerian astronomer knows the current! The mass of the former and the Pan Trkystan Turkey pontificate always arrogant, but no articles in prestigious journals (Neither of pan-Turkish!) The Sumerian language are beyond the scope of our.

Part II – Pan exorbitant claims rejected Trkystan

In 1971, a Hungarian(که نام دانشگاه خود را نیز معرفی نکرد و به نظر میرسد با دانشگاهی وابسته نبود زیرا افرادی که در این مجله مینویسند نام دانشگاه خود را نیز می​آورند) Less than a page of text messages sent and claimed that the CA World magazine readers Hungarian, Turkish and Ural and Altai is a survivor of Sumerian. But the typology of languages ​​can not be proved and even Hmryshgy the hypothetical link between oral language families- Altai is not proven (British: Ural and Altaic) What is the Sumerian language and the Ural and Altai languages. This argument parallels the argument is Pan Trkystan. Because this person said the Hungarian and Sumerian Sumerian compounds after the family.. همچنین نامبرده، با استفاده از چند واژه مجعول سومری و تلفظ غیر واقعی و تغییر معنی آن ها می خواست بگوید که لغت های مشترک بسیاری میان زبان سومری و مجاری موجود است!! We answer more than ten original English linguist and scholar of great Sumerian one extreme to the CA Zrgshnsp've inserted. (Pan Trkysthayy for which we do not believe in translation, Khvahshmndanh refer to the bibliography for this article!)

Hungarian language is the same as the Turkic root words and words by adding suffixes to root words made of different. That is why in the past (60) Those were the years that saw the two languages ​​have a root. But as mentioned above, we consider all sources of these two families (Ural and Altai) Are separated. It also claims to know the roots of Turkish and Sumerian totally wrong. Prefixes and suffixes in the Sumerian language, freely used. Sumerian this link with other Asian languages, such as L'Oreal-Ltayt, Dravidian, Japanese, and Korean is different, so that the time spent in the verb, noun or pronoun, only certain extensions can be .

In the following, some linguists response to the excesses of the channels, at the fall. This speech is in place, claiming Pan Trkystan overturned because their reasoning is the same as the individual channels. Some scientists writing in the reading room. As noted in the original paper documents at the end of this article there.

(Pan Trkysthayy for which we do not believe in translation, Khvahshmndanh refer to the bibliography for this article!)

«این واقعیت که زبان سومری در عین پیچیدگی، به خوبی شناخته شده است، در صدسال گذشته بسیاری را وادار کرده تا دست به قلم برند و این زبان را در عمل به همه زبان های موجود در سرزمین های میان پلی نزیا و آفریقا ارتباط دهند. نویسندگان چنین پژوهش هایی به گونه ای استوار و قابل اعتماد این نکته را اثبات می کنند که یا زبان خودشان یا زبانی که به آن علاقه مند شده اند به زبان سومری باستان مربوط است. قاعده ی ای نگونه پژوهش ها آن است که پژوهشگران یادشده، چند واژه ی شبیه به واژگان سومری و تعدادی از ویژگی های زبانی سومریان را که از بافت متن ها برداشته شده و می تواند با ویژگی های دستوری چند زبان دیگر هم شباهت داشته باشد، به عنوان دلیل ادعای خود مطرح می کنند.»

"The division into two different languages" link "and" flection "just part of the whole structure of the language, the construction of words called, covers. Construction of lexical similarity between the two languages, the language does not necessarily mean that it is not Hmryshh. "

For example, all the languages ​​in which they are linked, but are placed in different groups:

African languages ​​such as Bantu, Swahili ... ..;

Dravidian languages ​​such as Tamil and Malay ... ..;

Australian Aboriginal languages ​​...;

America's native language ...;

Caucasian languages ​​like Georgian, Chechen and Lazy and Uday and Lezgi ..;

Tocharian languages ​​Indo-European languages ​​such as German and to a lesser extent;

Polynesian languages.

And Uralic languages,

And also in the Altai

The writer says: "For example, Takhar the Indo-European language, like Sumerian and Hungarian language is a link, but nobody Tocharian languages ​​do not relate to the two languages. As a result of years of research on the many languages ​​of the link, flection, individually or in the case of a veteran, but the question now is, I've found: In my view, the concept of the triple (Link, flection, and separate) Maximum, steps that languages ​​may or must pass through the passage of centuries. Also, in my view, the classification of languages ​​depends on the fundamental characteristics. برای مثال، زبان انگلیسی را امروزه به عنوان زبانی مستقل می شناسیم، اما این نکته پذیرفته شده است که این زبان پیش تر تصریفی بوده است و آثار تصریفی بودن هنوز در ساختار فعل های آن باقی است. But if a group of words such as “parent, parenthood,…” ، “one, manly, manliness,…” And “rest, restless, restlessness,…” Note we can not link features the classic sense, it is denied. "

همچنان که همه می دانند، زبان عربی و زبان کردی از لحاظ ساختار لغت هر دو زبانی تصریفی می باشند ولی تا به حال هیچ کس ادعای هم خانواده بودن این دو زبان را نکرده است. Vocabulary of a language is only one of dozens of. But as we have noted, even the way the Sumerian word of Turkish and Hungarian languages ​​are very different. Prefixes and suffixes in the Sumerian language, freely used. Sumerian this link with other Asian languages, such as L'Oreal- Altai, Dravidian, Japanese, and Korean is different, since in these languages ​​when you spend a verb, noun or pronoun, only certain extensions can be used.

Unlike Turkey, the Sumerian language and Argatyvty Argatyv As mentioned, it is more stable in the history of a language..

“Ergative characteristics are apparent in a number of languages of the ancient Near East (all were extinct well before the beginning of the Christian era, Sumerian(Michalowski 1980:49-51; Foxvog 1975), Hurrian, Urartian, Hattic and Elamite(see Steiner 1979), and further references there in).”

(Robert M. The. Dixon, “Ergativity”, Cambridge University Press, 1993, pg 3).

زبان پهلوی (And generally the Middle Persian language)Like the new Kurdish language, have discrete Argatyv. In the Middle Persian language (Indo-Aryan languages ​​and also in Asia, new Hindi, Punjabi, Rajasthani, Marathi, Sindhi and) "Last time" in the Indo-European (In a continuous, past perfect, past and uncertain) Were forgotten and replaced by a structure that includes the name of the unknown object was. For example, in the case of transitive verbs, such as I hit him He became (was) hit by me . The resulting structure was the object of direct mode (Institutional) And subject to the indirect (Genitive Old Iranian languages, and is an ancient Indo-Aryan languages) Was.

Other Linguistic says(The first document, see bibliography):

"Definition of typological features of the language are very weak link. This feature is not very important because basically. As a person to see the truth of the features mentioned in the Caucasus, the Urals, and Altai insignificant that it can easily discern one.

Sumerian, in many cases quite different Uralic languages. For example, in the Ural inflection suffixes can be done only by, but in Sumerian suffixes addition, there are a variety of prefix verbs are added. Accusative pronouns, face shots and lexical concepts are determined by the prefixes. To show the frequency and severity of a case "b" in Sumerian can be repeated, while the features of Uralic languages(And Altai) There. درهر صورت، ویژگی های مربوط به گونه شناسی زبان ها حداکثر می تواند یافته هایی آزمایشی به شمار آید و نمی توان آن ها را سندی بر ارتباط دیرین دو یا چند زبان دانست».

Other Linguistic says(The first document, see bibliography):

"If Hmryshh Tkvazhhay of the two languages ​​can not be proved by means of stable laws, such as the structure of the two languages ​​can not be the reason for its Hmryshh. As new English language with a single syllable Bin very few "Dgrvazh" For some structural characteristics similar to the Chinese language is the language of the Anglo-Saxon, Latin, and Russian. Either way minority languages ​​are structured and 3000 (Or 3000) Language in the world, regardless of their origins can be structurally divided into several categories. In addition, Kellogg (سومرشناس) Can not believe that the Sumerian language family of structurally Fynv- Uighur comparison, but the language and language support, and many Sudanese languages ​​are comparable. The "Maine Huff" (۱۹۱۵-۱۹۱۴ (For the first time, the similarity of the Sumerian and some African languages (بانتو و حامی) Detect ".

Result:

تفاوت های بسیاری از لحاظ ساختار لغت و دستور زبان بین زبان های سومری و زبان های التایی و اورالی وجود دارد و ادعای پان ترکیستان در این زمینه هم کاملا پوچ هست.

Section III: Pan forgeries Trkystan about Sumerian words and numbers.

Pan Trkystan a few months before writing a list like Sumerian and Turkish word to us. He thought that I do not have access to the Dictionary Sumerian Sumerian thinking he could falsify a few words and then claim that the Sumerian and Turkish are a family. This vocabulary nothing like authentic Sumerian words in the dictionary that is not available online. This is a valid word in this page is available:

www.sumerian.org

And I've Zrgshnsp this dictionary:

Sumerian Lexicon (2000)

And also look at the new book:

Allan R. Bomhard, John C. Core, “The Nostratic Macrofamily: A study in the distant relationship of languages”, Walter de Guyter, 1994.

Here we look at words so simple that parents Myfknym. The Pan Trkyst says the word mother in Turkish (Anna) The Sumerian word ama / āmā of a root.

We are Indo-European languages ​​have more words(From the book The Nostratic Macrofamily)

(Page 571)

And on top of this word in the Sumerian(Page 572)

Come. So if we are united with one word, two languages ​​together, we can do it with a lot of languages. Many parents, especially the words of linguists from the root of baby talk baby talk origin or knows. This vocabulary is derived from the child's natural sounds. As Anna's relationship with Turkish words are the words of Indo-European languages ​​also noted(The book)

(Page 584):

In the same book:

Altaic Turkish: mother

Pan Trkyst also claimed that the term «aba» matched the Sumerian word Ata Turkish. Here again, we note that in Arabic like ABBA ABBA is in Sumerian. Sumerian dictionary possibility that ABA is derived from Akkad. Either book The Nostratic Macrofamily it considers a Sumerian word. In Sumerian Dictionary, the word «pab» or «pap» means father and is the leader! And this may be just the sound of pop (پدر) In Indo-European languages ​​is (Like Ardeshir Papkan). And Papa in the Persian Fransvry and Dad are both sound like ABBA Sumerian. Apa in Germany as well as the Father and with the c to b in many languages – Germans can pan style Trkyst claimed that the Sumerian language is German. The voice of the words of the novel is full of baby. Dad and water as Abu and Aba and apo (Dravidian) And Apa etc. All the sounds are close together, whereas mine are two or more separate family.

About Pan Trkyst exceeded the Sumerian numbers and claimed that the number "two" in Sumerian is ikki! As number two in Turkish iki- Is. However, research in this figure, we can find a dictionary of Sumer and Akkad:

۱

diš, I

Išten

۲

my

Rail

۳

participation

Island

۴

limmu

Herbs

۵

it

hamiš

۶

I

šediš

۷

imine

himself

۸

ussu

simply

۹

ilimmu

quietly

۱۰

u

ešer

۱۱

in-dis (?)

ištenšeret

۱۳

šalaššer

۱۷

sebešer

۲۰

niches

ešra

۳۰

Wushu

šalaša

۴۰

nimin

grass

۵۰

Ninna

hamša

60

giš, geš

šuši

۱۰۰

me’at

۶۰۰

gešu

nerum

۱۰۰۰

glue

limbs

۳۶۰۰

Šar

šarum

And as you can see the number of the Sumerian "mine" is pronounced and even sound nothing like the number "Achey" is in Turkish. However, if we act in a manner Pan Trkystan we can say that the "mine" the "between" the two binary words in Latin and is Alatyn! He also claimed that the three Sumerian word is like the word three in Turkish! But three in the Sumerian word (URL) There are three in the Turkish word "Ouch"! In Sumerian, which is counting on the 60 and not 10 x 3600 = 1000 = 10 * 10, 60 * 60, as can be seen in the quality of. If we act in a manner Pan Trkystha the number 3600 is in flux, we say that the Sumerian word Hzhar(Kurdish)= Hshar = flux. Or word of his six =. The numbers listed above show that many of the numbers in Sumer and Akkad(A Semitic language) From the sounds are close together (Like 3600).

There are other words in Sumerian and every tongue may be near. For example, the word water in the lake and the water Sumerian, Persian and Hindu Avrvpayy irrelevant. Pan Trkystan also say that the names of the gods in the Sumerian Dyngyr that one is, the word is Tengri. But Tengri words in Turkish, the sky and Dyngyr words in Sumerian Sumerian The Internet Dictionary(۳) Two words of D. + Stuck made a CD in Sumerian means that it gives the sense of meeting and getting stuck there.

By the way Zbanbazy, such as Pan Trkystan that words are the mighty Persian and Sumerian Dyngyr!

Similar words for our readers recreation European languages, especially the Indo-European Indo-Sumerian Latvyan with the Internet we got here:

Sumerian and PIE

Sumerian and PIE 2

Sumerian and proto-Indo-European Lexical Equivalence – Latvian Comparison 1

Sumerian and proto-Indo-European Lexical Equivalence – Latvian Comparison 2

Also here the similarity in Tamil Sumerians referred to in several magazines:

Documents (۱) Look.

And also here:

Lexical Correspondences between Sumerian and Dravidian

Sumerian si-in and Old Tamil cin: A study in the Historical Evolution of the Tamil Verbal System

Sumerian :TAMIL of the First CaGkam

And here the similarity of the Basque language and Sumerian:

Sumerian and Basque

And here the similarity of African languages ​​and Sumerian:

(Documents (۱) Look)

And here the similarity of Australian languages ​​and Sumerian:

Austric relationship of Sumerian Language

However, from the perspective of pan Trkystan all languages(Even the Indo-European and Dravidian.) Turkish, because they know all the languages ​​of the world of Turkish origin! It is parallel to one of the world's major science because the first such list Trkyst pan may be too inaccurate and distorted. Second, if the pan Trkyst think that Sumerian and Turkish have a branch, instead of playing the Hyahvgry and Yazzie to conspiracy theories, it is better to send the article to a magazine . اما حال که پان ترک ها از انجام دادن چنین عملی ناتوان اند و دست های خود را در برابر محافل علمی جهان کاملا خالی و تهی می بینند، شایسته است به خود بیایند و چشمان خویش را بر روی حقایقی که تاکنون از درک آنان غافل بودند، باز کنند.

Documents and bibliography:

۱)

Responses to Sumerian-Ural-Altaic Affinities (SUCH AS 1971)

۲)

A New Aspect of the Sumerian Question (AMJSLL 1906)

۳)

Sumerian Lexicon (2000)

۴)

On the Idea of Sumerian-Uralic-Altaic Affinities (SUCH AS 1973)

۵)

Are the Sumerians and the Hungarians or the Uralic People Related? (SUCH AS 1976)

۶)Allan R. Bomhard, John C. Core, “The Nostratic Macrofamily: A study in the distant relationship of languages”, Walter de Guyter, 1994.

And several other documents that we named above

7 replies to Sumerian and pan-Turkism

 • Friend says:

  Dear Sir Zrgshnsb
  Thank you for your good articles and scholarly. In this regard it is important to note several new research. It all started when a friend of Azerbaijan K Unfortunately we Pantrkam bond also has to send the email to us. Suddenly do not have to be prepared to deal with an infestation please also see these links.
  I do not know Linguistics. The provider of this theory is a celebrity in the country. Finn's. Simo's name Parpvla. He is less overwhelming bias. However, independent research needs
  I suspect that this research will be Pantrkan word. بهتر است شما و سایر دوستان صاحب صلاحیت ابتدا در این مورد بررسی کرده و بعد هم خود شما معرفی کنید و با تحلیلهای سودمند که کمتر مورد بهره برداری قرار گیرد
  Devotion to your advantage

  Please protect my profile. Most prefer the unknown soldier among the congregation remain brainless. Also, I would be happy to receive the news via e-mail alert

  s155239215.onlinehome.us/turkic/42TurkicAndSumer/SimoParpola_Altaic-UralicAndSumerEn.htm
  s155239215.onlinehome.us/turkic/42TurkicAndSumer/ZakarASumerian-Ural-AltaicAffinitiesEn.htm

  • admin says:

   Dear Friend, First thank you for your understanding
   I will remove your details from the comments I've written, but because public Kamnttan I published your story unless you do I remove a comment to this post.

   نوشته ی شما را برای نویسنده ی این مقاله خواهم فرستاد ایشان اگر لازم بدانند پاسخ خودشان را می نویسند اما شخصی که این مقاله را نوشته یک آشورشناس در فنلاند است و مقاله ی ایشان هم جدید نیست و متعلق به چهار-پنج سال پیش است نخست باید بگویم همانطور که در مقاله آذرگشنسپ آمد امروز زبان سومری نزد متخصصان یک زبان ایزوله شناخته می شود نویسنده ی این مقاله هم نه سومرشناس است و نه اصلا این موضوع را انکار می کند:

   Attempts to connect Sumerian with other languages have not been successful, however, and after 157 years, Sumerian still remains linguistically isolated.
   He says that after the various views within a hundred and fifty years, today known as the Sumerian, a language isolate Other languages ​​that are not correlated with He then adds that this attitude (Which is now common and accepted approach) Opposed. در ادامه فرضیه ی خودش را مطرح می کند و همینطور توصیه می کند که یک مجموعه ای از لغات برای ادامه ی فعالیت پژوهشی اش ترتیب داده یا خواهد داد .با اینحال ایشان هم چیزی درباره ی زبان ترکی نگفته این صحیح است که زبانهای ترکی از ریشه زبانهای آلتایی هستند اما هدف نویسنده به وضوح در چند سطر پایین تر آمده :

   Practically all the compared items are thus Uralic, Finno-Ugric Mostly. The majority of them are attested in at least one major branch of Uralic beside Finnic and thus certainly are very old, dating to at least 3000 BC. A large number of the words are known only from Finnic

   The purpose of this research professor at the Finnish I have found that nothing has changed, not attitude این است که نشان دهد ارتباطی میان زبان فنلاندی یعنی زبان خودش و زبان سومری وجود دارد و احتمالا از این راه اثبات کند که فنلاندیها و سومریها به عنوان نخستین تمدن بشری خویشاوندی دارند از این کوششها تا امروز بسیار بوده و از این پس هم احتمالا پژوهشهای مشابهی انجام خواهد شد که اهمیتی ندارد

 • Pan Farsyst says:

  Dirt on the head with this bullshit you post. Turkish and Persian whore both Arabs and Latin languages ​​have borrowed so that both orthography Stop. When I opened them, there are thousands of words borrowed from English or French translation of Matthew I'm back with a thousand faces problems. You are now a third world have the same head Vklh together to break the expression. It's really a third world.

 • amir says:

  God give you strength to deal with whatever misunderstandings and low Fahimeh . I hope that one day all of us are familiar with their history go . Peace be upon you

 • Friend says:

  Dear Colleagues

  Through this link you can fold all 21 issues of The Assyrian Dictionary in 26 volumes, download.

  oi.uchicago.edu/research/pubs/catalog/cad

  Yours

 • Friend says:

  Dear Colleagues

  Through this link you can fold all 21 issues of The Assyrian Dictionary in 26 volumes, download.

  oi.uchicago.edu/research/pubs/catalog/cad

  Yours

 • Be goat soup! says:

  Lord, have we not take this Pantrkan that historically we have always caused laughter…..Amen