Posts Tagged ‘ماساژت

בצד השמאל של הסקיתים ור ' !

כדי לחזות את השיא ההיסטורי, AD מאות השביעית והשמיניות עד המאה השנייה לספירה, התורכים אלטאי שבצפון סין ומדברי גובי לא נמצאו בכל חלק אחר של השטח של האדמות רוסיות הארי מדי והסקיתים […]