Posts Tagged ‘فیض الهی وحید

כורש הגדול והטורקים פאן

توضیح از سایت آذرگشنسپ : این مقاله پیشتردر پاسخ به نوشته ی توهین آمیزی از «حسین فیض الهی وحید»,רופא NRI ומחבר אתר Zrgshnsp פאן תורכי שקבעו כי המחבר של הפאן תורכי נשבע על ידי קבוצות בדלניות יוסיף להתפרסם, مقاله ی اصلی را به صورت فایل تصویری […]

בצד השמאל של הסקיתים ור ' !

כדי לחזות את השיא ההיסטורי, AD מאות השביעית והשמיניות עד המאה השנייה לספירה, התורכים אלטאי שבצפון סין ומדברי גובי לא נמצאו בכל חלק אחר של השטח של האדמות רוסיות הארי מדי והסקיתים […]