İskitler ve R. Solda !

به گواه اسناد تاريخي،در قرن هفتم و هشتم پس از ميلاد تا قرن دوم بعد از ميلاد،تركان التايي جز در شمال چين و در صحاري گُبي در هيچ كجاي ديگري وجود نداشتند.در اين دوران تنها سكاهاي اريايي از سرزمينهاي روسيه به خاك ماد و اشور و حتي بخشهاي غربي اسيا تا سواحل مديترانه هجوم مي اوردند و مادها با انها مي جنگيدند.بعدها نيز كوروش و داريوش به دفعات با انها جنگيدند.

وانگها تنها در قرن دوم بعد از ميلاد بود كه تركان از صحراهاي شمال چين به اسياي ميانه هجوم اوردند و جنگهاي حماسي شاهنامه ملهم از دفاع ايرانيان دوران اشكاني در برابر يورش تركان به مرزهاي انسوي جيحون است.رستم كه خود از نژاد سكاها و ساكن سكستان و يا سيستان است در اين جنگها دلاوريها از خود نشان مي دهد.فردوسي در شاهنامه اين همه را به نظم در اورده است.

______________________________________________________

نشانی اصلی مقاله

صفحه ی مربوط به سکاها در آذرگشنسپ

از بلاگ فردا: مرگ کورش و ملکه تومروس ملکه ی قلابی پان ترک ها

دوست گرامي‌مان آقاي «……Mesajlarına ek olarak İran'ın destansı savaşçısı "Rostam"ın "Türk" olarak kabul edildiği bir yazı da bu komik yazının yazarı olarak tanıtmışlar. – ünlü pan-türkçülerden biri olan[Hüseyin buzdağı tek ilahi] Ve yanlışlıkla kendisine "doktor" dedi. – Çünkü Türkler (sarı ırkın bir kolu anlamında; Azeri İranlılar değil) İlim, sanat ve kültür şahsiyetinden ve şöhretinden yoksundur, İranlı ve İranlı olmayan meşhur şahsiyetleri Türk asıllı gibi gösterip, Sarı ırkın ve Türk milletinin menfaati için isim ve şereflerine el koymak için çok uğraşmıştır; Nizami Gencevi, Abu Reyhan Biruni, Babak Khorramdin, vb. gibi insanlar: Rostam Dostan! Pantürkist bu komik makalenin yazarı, önce "şecere" yoluyla (!) براي رستم، خانداني ترك مي‌سازد و نياي‌اش را فردي به نام «تورك» معرفي مي‌كند و سپس، گويي كه از نزديك با رستم دوستي و مراوده داشته است، مي‌نويسد: «رستم‌ به خوبي‌ مسلط‌ به‌زبان‌ تركي‌” ve anadili olduğu için tam bir akıcılıkla konuşuyordu"!!! اما نمي‌دانم كه چگونه مي‌توان براي فردي اسطوره‌اي چون رستم كه ماهيتي تاريخي ندارد، نسب‌نامه درست كرد و آدرس آباء و اجدادش را به دست آورد و حتا از سلاست زبان‌اش سخن گفت؟!! Son olarak, saflık ve kendini aldatma ne ölçüde? ... adı geçen yazar bu tartışmanın devamında yazıyor: "Kitapta “onun hizmetkarı” ben buna aitim”Türkçe” geldiğinde". اما اين ادعا، دروغ و ياوه‌اي محض است و چنين سخني در كتاب پهلوي «بن‌دهش» وجود ندارد. نژادپرستان پان‌تركيست به سبب انحطاط عميق اخلاقي خود، هيچ گاه از دروغ‌گويي ابايي نداشته‌اند.
نويسنده، سپس مي‌كوشد كه قوم «سكا» راكه ظاهراً اسطوره‌ي رستم متعلق به آنان بوده است«ترك» جلوه دهد. اما براي اثبات اين ادعاي خود، هيچ گونه سند صريح و معتبري را نمي‌تواند ارائه كند و تنها كاري كه از دست‌اش بر‌مي‌آيد، آن است كه نام چند نويسنده‌ي پان‌تركيست تركيه‌اي بي‌سوادتر از خود را رديف كند و بگويد كه چون اين عده، سكاها را ترك دانسته‌اند (كه البته حقيقت اين ادعا نيز مشخص نيست)، پس سكاها قطعاً ترك هستند!! … چنين است استدلال و منطق جماعت پان‌تركيست.
بايد اين نكته را يادآوري كنم كه امروزه در آريايي بودن سكاها جاي هيچ گونه شك و ترديدي نيست و اين حقيقت، از بررسي نام‌ها، زبان بازمانده (ختني-واخی)، اساطير و اديان اين قوم به خوبي بر مي‌آيد.

نويسنده اين مطلب، در ادامه ادعا مي‌كند كه «كتيبه‌اي از قوم سكا به خط ميخي در شوش پيدا شده و در آن لغات تركي شناخته شده است». اما اين ادعا نيز دروغي محض است و چنين كتيبه‌اي وجود خارجي ندارد. اين مورد نيز چون بسياري موارد ديگر، نشان مي‌دهد كه پان‌تركيست‌هاي تجزيه‌طلب براي به كرسي نشاندن تخيلات پوچ خود هيچ واهمه‌اي از دروغ‌گويي و فريبكاري و شيادي ندارند.
يكي از مضحك‌ترين ادعاهاي نويسنده مقاله آن است كه مي‌گويد: «سيمرغ [پروراننده‌ي زال] يك ايزدبانوي ترك بوده و در نتيجه رستم نيز فردي ترك بوده است»!!! آخر به اين سخن ابلهانه چه پاسخي مي‌توان داد؟!
نويسنده در پايان مي‌كوشد كه بر اساس اصول زبان‌شناسي (!) نيز رستم را ترك كند. او مي‌گويد: «از لقب و صفات خود رستم از قبيل گرد و تهمتن مي‌توان نتيجه گرفت كه رستم ترك بوده است». اين ادعاي عقل‌سوز نويسنده در حالي است كه در فارسي بودن واژه‌هاي «گرد» و «تهمتن» كم‌ترين ترديده وجود ندارد [نگاه كنيد به: فرهنگ فارسي معين، ج3،ص3232 و ج1، ص1174] Ama pantürkçüler açısından ne fayda, söz, eşya, insan, medeniyet kısacası her şey ve herkes Türktür ve Türklerindir.!! Bu komik makalenin yazarı böyle diyor: واژه‌ي «گرد» از «قورد» (= گرگ) تركي برگرفته شده و «تهمتن» نيز از «توكمه تن» (= تن و اندام و ريخته شده!).
نكته‌ي جالب و بسيار مهمي كه نويسنده‌ي اين مقاله نيز نخواسته وارد آن شود – Çünkü tüm örgülerini savurur – Bu, "Rostam" adının ve tüm atalarının ve çocuklarının tamamen Farsça olmasıdır.: كرشاسپ، نريمان، سام، زال، زواره، سهراب، بانوگشسپ، فرامرز، جهانگير، زربانو، و حتا نام اسب‌اش «رخش».
به هر جهت، افكندن نگاهي گذرا بر ادعاهاي نويسنده‌ي اين مقاله، بي‌هيچ بحث و مداقه‌اي – yalnız – Kaldırılma, ancak tüm pantürkistlerin, evsizlerin cehaletinin ve kendini aldatmanın derinliğini ortaya koyuyor.

این شخص نیز از کتاب دیاکونوف از قول زهتابی نقل کرده که اسکیتیها ترک هستند ولی باز هم این یک تحریف پان ترکیستی می باشد. زیرا بقول دیاکونوف: تنها مورد استمعال مجاز اصلاح آریایی درباره اقوامی است که در ازمنه باستانی خود خویشتن را اریا می نامیدند. هندیان و ایرانیان(پارسیان) و مادها و اسکیتها و آلانها و اقوام ایرانی زبان آسیای میانه(17) خود را آریا می خواندند , ولی دیده نشده است که حتی اقوامی که به یکی از دیگر گروهها و یا خوانواده های زبانی منتسب باشد خویشتن را به این نام بخوانند.(تاریخ ماد-ترجمه کریم کشاورز-ص 143 – چاپ دوم)

با توجه به اظهار تمايل دوستان به ارائه‌ي آگاهي‌هاي بيش‌تر درباره‌ي سكاها، چكيده‌وار بايد بگويم كه قوم «سكا» (در پارسي باستان: Saka؛ در يوناني: Skythai؛ در چيني: Sai) قومي بزرگ، نيرومند و جنگ‌جو، و برخاسته از دشت‌هاي آسياي ميانه بود كه قبايل آن از حدود سده‌ي هفتم پيش از ميلاد به بعد، از هند تا شرق اروپا، پراكنده شده بود. نام‌هايي مانند «سيستان» (= سكستان) و «سقز» (= سكز) يادگار حضور قوم سكا در اين مناطق از ايران است. شواهد و مداركي كه دانشمندان را بر آن داشته است كه سكاها را از اقوام ايراني (= آريايي) به شمار آورند، همانا نزديكي و پيوستگي كامل واژه‌ها و نام‌هاي سكايي و اساطير و آيين‌هاي آنان با نمونه‌هاي ايراني است. چنان كه نام مهم‌ترين قبايل ساكايي، داراي ريشه‌ي ايراني است: Saka haumavarga (در يوناني: Amyrgian Scythians؛ به معناي سكاهاي ستاينده‌ي هوم)، Saka tigrakhauda (به معناي سكاهاي با كلاهخود تيز)، Apa Saka (در يوناني: Abian Scythians؛ به معناي سكاهاي آبي)، Saka paradraya (به معناي سكاهاي فراسوي دريا)، MasSaka (در يوناني: Massagetai؛ به معناي سكاهاي بزرگ). Eski İskit dilinin hayatta kalan dilleri, yani "sünnet" (Hotani) ve "Este" (Oset) Ayrıca dil türü bakımından İran dilleri olarak tasnif edilirler. [Cambridge İran Tarihi, Cilt III – بخش دوم، ترجمه‌ي حسن انوشه، انتشارات اميركبير، ص 47-831؛ فرهنگ فارسي معين، جلد پنجم، ص 138]. آگاهي ما از خدايان و آيين‌هاي سكاها، مبتني بر گزارش هردوت است. وي نام ايزدان سكايي را چنين نقل مي‌كند: «Papaios» (ايزد آسمان)، «Tabiti» (ايزد آتش)، «Api» (ايزد زمين)، «Goitosyros» (ايزد خورشيد)، «Artimpasa» (ايزد باروري)، «Thagimasadas» (ايزد رودها)؛ كه ريشه‌ي ايراني بيش‌تر اين نام‌ها شناسايي شده است [گئو ويدنگرن: «دين‌هاي ايران»، ترجمه‌ي منوچهر فرهنگ، انتشارات آگاهان ايده، 1377، ص 31-229].

18 Cevaplamak İskitler ve R. Solda !

 • araz says:

  نويسنده محترم :
  با سلام
  اينجانب دفاعيات شما را در متن بالا مطالعه كردم و ضمن ايراد و تكذيب تمامي اراجيف جنابعالي شما را به يك مناظره دعوت مي كنم .لازم به ذكر است كه نام نظامي گنجوي خود گوياي مليت و نژاد اين شاعر مي باشد.و قابل ذكر است تركان به هيچ وجه رستم را از سكاها ندانسته و خود را متعلق به انها نمي دانند . و همچنين ملت من شاهنامه چيزي جز دروغ نمي پندارند.

  • اراز says:

   Lütfen Müdürü Sayın size her zaman ben hakaret için, aşağıdaki şiir Fars olarak hakaret herkes Nkrm, kulüpler kaldırmak için Comet Takımı neden sen korkuyorsun bacak Bekle olduğunu söylüyorsun çünkü benim Comet ben onları dışlamak gerçeği söylemek çıkarmayın

   به شعرپایین دقت کنید همه متن اصلی این شعر شهریار را میدونند میبینید چه گونه بلدند همه چی را تحریف کنند و چه بلایی سر شعر اوردند فارس ها دایما در حال تحریف و جعل هستند اما بدبختی این است که به خاطر کم سوادی هیچ وقت نمی تونند خوب جعل کنند و همیشه باعث خنده دنیا نسبت به خودشان میشوند حدیثی جعل میکنند که در ان پیامبر قوم پارس را برتر معرفی میکند اما ا که فکر نمکنند پیامبر برتری انسان ها را در تقوا میدانسته نه زبان و نژاد همیشه دم از ایرانی بودن میزنند اما به غیر از خودشان هیچ کس را ایرانی نمیدونند هیچ کدام از نژاد های ایران از دست توهین ها و تهمت های این ها در امان نیستند واقعیت این است که اینها هیچ چی ندارند و میخان با این کارها عقده خودشونو خالی کنند حتی به ترک هایی توهین میکنند که اینها را از دست شاهی که به ناموسشون تجاوز میکرد نجانتشان دادند فارسها ترک ها را از مغول ها میدانند و جز ایرانی ها نمی دانند در این صورت باید خواستار جدایی ترک ها از ایران باشند اما اگر ترکی حرف از جدایی بزند با این که هرگز ترک ها خاستاز تجزیه نیستند فارسها دست پای خود را گم میکنند در حالی که اگر واقعا ترک ها را از مغول میدانستند باید به جدایی انها خوشحال میشدند اما دست پای خود را گم میکنند چون میدانند بدونه ترک ایران و فارس از بین خواهد رفت و مثل افغانستان خواهد شد

   • yönetim says:

    Şahsen Araz sizin ve arkadaşlarınızın yorumları hakaret yorumlar bile karıştırmayın ve yayınlamak çok iyiyim birlikte yaşıyor senin güzel yorum ile ilgili bir sorun yok, ama kitle Zrgshnsp ve diğer yöneticiler makalelerin bir site Sayfanın araçlar haline inanmayanlar . مع هذا تو هر چه دوست داشتی می توانی در بلاگ خود من کامنت بگذاری و من عینا منتشر می کنم اما آذرگشنسپ جای تبلیغات تجزیه طلبان نیست

  • اراز says:

   Gerçek karakter ve kurgusal bir karakter size geri gelmek mitler yok çünkü Rustam Rustam, kurgusal bir karakter ve Persler tarafından kullanılan hayal gelen hikaye ama biz kendi mitler, ya da efsane Babak anlatmak için geride kaldı kim Bagher Khan var (گرگ خاکستری) و کور اوغلو) Orada kendinizi var kurgusal karakterleri ile yapmanız gereken, size yavru Z · hntvn ama biz bir kurgusal bir karakter Mytvanh Türkçe veya Farsça olduğunu düşünüyorum Khndar Mağaza için yeterli

 • Cyrus The Great says:

  اي هرزه گياه خاک ايران
  اي ترک‌خرِ خانه ي شيران

  اي برده ي مغول و تازي
  آخه تو يکي به چه مي نازي

  در کشور فارس، ادب نگه دار
  سر خم كن‌ و حرمت و ادب دار

  ما با ا‌دبيم ، با ادب باش
  از بي ادبي، گزيده لب باش

  ما ملت قهرمان ايران
  ما مرد م سرزمين شيران

  کورد و لر و آ‌ذريِ فارس
  از هر جهتي سرور د‌نياس

  ما گيلک و فارس، قهرما‌نيم
  ما سَـرور مردم جهانيم

  اي برده ي تازي « اي ترک »
  اي برده ي مغول « اي ترک »

  پا چون به حريم ما گذاشتيد
  سا‌كت شويد، عرعر نماييد

  روي تو اگر كمي‌ حيا‌ داشت
  انديشه ي تو اگر صفا داشت

  گر« کره خر» و « بي رگ » نبودي
  درمانده و بي نوا نبودي

  کرده تو‌را بي رگ، مغول و تازي
  آخه تو چرا به فارس مي تازي !

  تو هم ازپا‌پَکي، بايد اهل معرفت باشي
  به فکر آبرو و افتخار کشورت باشي

  کجا پا‌پَک دَم زد از ترک و خر و ترکي
  کنون ترکا‌نه مي تازي، براي گويش ترکي

  در خانه ي دل ترا چو كس‌بود
  Bu, Hakim Nizami'nin söylemesi için yeterliydi. :

  Türklük sadakatimizin özelliği değil
  Turkana konuşması bizim cezamız değil

  Ama utanmazsa ne yapmalıyım?
  Sen zulmün vücut bulmuş halisin

  خود بند ادب گسسته خواهي
  kendine saygını kıracaksın

  اي مظهر هر فساد و پستي
  Bilgelerin kutsallığı bozuldu

  بنگر كه‌ چه بي اصالتي تو
  بي حرمت و بي لياقتي‌ تو

  در اوج كلاس‌ بي كلاسي‌
  تو وصله ي زشت يك‌ لباسي

  خوبست بگويمت‌ خري‌ تو
  ترک خري‌ و سگ صفتي‌ تو

  آويزه گوش كن‌، از اين پس
  هر روز و زمان و پيش هر كس‌

  زين پس به هر كجا‌ رسيدي
  هر جا كه‌ نشان زفارس‌ ديدي

  برخيز و وفاي‌ خود نشان ده
  درکشور‌ فارس دُم‌ تكان‌ ده

  يادت نرود هر از گاهي
  اين گفته ماندگار شاهي

 • Cyrus The Great says:

  داداش خیلی شعر میگی فقط شاهنامه چیزی هم به اسم ترک وجود نداره

 • امیر says:

  خيلی خری با اين شعرت.
  در دنيای پيشرفت و تکنوتوژی و انسانيت تو هنوز از قوم فارس که امروزه هويتشان زير سوال رفته و بحث آريايی به عنوان يک توهم تاريخی به اثبات رسيده، دم ميزنی؟
  حماقت تا چه حد آخه؟
  بدون تعصب اگر به قضيه نگاه کنی ومطالعه دقيقی ازتاريخ داشته باشی، چيزی دقيقا خلاف گفته هات برات ثابت ميشه.اقای Cyrus the Great

 • buz gurd says:

  دنیا طویله ای است در ان بیشمار خر/ من خر تو خر حتی روزگار هم خر

  گر کسی ز روی خریت به تو گفت خر/ غمگین نباش که خری به تو گفت خر

 • یاسمن says:

  دقیقا مثل کشتار ارامنه در 24 اپریل 1915 مثل این میمونه که خانه ات را ازت بگیرند بعد افراد خانوادهات را قتل عام کنند .تماهی عکسها و گزارشات این واقعه را اثبات میکند.

 • […] خرمدین , ابن سینا ,Rumi , Askeri, بیرونی ,زرتشت و حتی رستم !! اشاره کرد و از جمله جشنها و مراسمی که در یکی دو سال […]

 • مهدی says:

  البته در نزاد سکاها اختلاف است بهتر که همان ترکان وحشی باشند
  پیرنیا 1/466 نویسد: «در تورات سکاها را ماجوج (=مانچو منچول مغول) نامیده و از اعقاب یافث بن نوح دانسته اند -سفرپیدایش باب دهم- Olan Aknvnkh kesinlikle sorun çözülmüş değil, ama belki Skayyh Saremi ve eski İskit Flahyn sakinlerinin Altay ırkının çatlama, İryani ancak daha sonra İskitler antik hakim geldi Aynsrzmyn Skahaypadshahy var. Hipokrat Bu insanlar birbirine benzemez İskitler ama Bhkhvdshan diyor ve nedeniyle ten rengi sarı sakal Samin Tnshan kadınlar erkekler gibi değildirler.! Araştırmacılar Sokrates tekne Brskayyh işgal ve yağma monte edilmiş Bhskahay krallık tüm bu evlilikten ne kadar anlatılan spekülasyonlar var, ve Medler M.Ö. yedinci yüzyılın ikinci yarısında iyon düşman ve
  پس سکاهایی که به ایران حمله میکردند خصوصا در دوره های مادی و پارسی همگی از ترکان بدوی بودند

  • yönetim says:

   در ایرانی تبار بودن سکاها تردیدی نیست . در همین پایگاه یک بخش مربوط به سکاها وجود دارد یا به بریتانیکا می توانید رجوع کنید
   تورات هم مرجع معتبری برای تبارشناسی سکاها نیست

 • ahoora says:

  Ne tür bir Türkiye'ye açgözlülük yapmak istiyorsunuz Bütün dünya biliyor ki bunlar vahşi

 • yazar says:

  Merhaba, yanlışlıkla bloğunuza girdim ve şiirinizi okudum.
  Bilmeniz gerektiğini düşündüğüm bir çelişki gördüm.
  Biz kibarız dedin, kibar ol
  من چیزی از ادب ندیدم البته تو شعرتون
  میشه گذشت چون ادما تو عصبانیت چیزهایی میگن که نباید بگن
  و یادتون باشه
  توهین نمایش اقتدار انسان های ضعیف هست

  • yönetim says:

   دوست عزیز شما بخشی از یک کامنت را خواندید که خوانندگانی مثل خود شما می نویسند و نه نویسندگان این وبگاه

 • yazar says:

  می تونین پاسخی اگه دارین برام میل کنین
  چون فکر نکنم به وبلاگتون فرصت کنم سر بزنم

 • صفا says:

  ترک گویـــــــــد دارد نسب، وز گرگ خاکستری
  از چنین حیوان شــــــــر، خو گرفته شرخری

  دست خود کرده نماد، کله گرگ بــــــا آن کشد
  پرچمش شـــــــــد کله گرگ، زوزه گرگان کشد

  این یهودی خواسته را، برده بــــر کوه سهند
  صوت قرآن گـــــر شنید، زوزه اش سازد بلند

  او فریب خورده چنان، از یهود و گبر و خـــو
  شده است عمال او، دشمن ایران و هـــــــــو

  اینکه گویندش خـر است، این جفا باشد به خـر
  او همان گرگ بــــد است، که درید سرها سحر

  نسل کشی های زیاد، کرده ایـــــن دیوانه سر
  تا توانست او بریــــــد، سر زهر دُر و گهر

  ارمنی، کــــــرد و بلوچ، کشته او تورانیان
  آشوری، آسوریـــــــــــان، همه ی ایرانیان

  اینکه گویند او خـر است، راست نباشد نازنین
  هر که ترک را دیده است، گفته خر برتر، فرین

  اینکه گویند او خـــر است، تو مگو اینرا دگر
  خــــر برنجاندی ز خود، خـر ز ترک دادی هدر

  وز چنین ننگ سیاه، خـــــــــر کنون نالانترین
  او خودش را کـُشته گر، ترک زخـرسازی نگین

  او نخواهد نام خـــــــــــر، در پس ترکان نهی
  آبرویش را بــری، بــــــــــر سر گرگان نهی

  خـــر کنون رنجیده است، وز چنین نـــام و لقب
  خــــر مرنجانید دگر، خــــر شریف تر از نسب

  پس صفا گوید خـــــران، به ز ایــن دیوانگان
  هــــــر کجا بینی خراب، نقش او در آن بخوان

  او که گفت گرگ زاده است، آخـر فکرش بخوان
  گـــر نـــشی هشیار کنون، خون خود هدر بدان

  گـــر که او دستش رسد، می کـُشد باز از شما
  خون خوری رسم دد است، مـــن بگفتم از وفا

  گوصفاتركي نديد، كـــــه سرش از آدمي
  هر كـــه را ديده چنين، خر تر از خر ماتمي

 • اریایی says:

  متاسفم برای هممون که در این دنیای مثلا سرشار از تمدن به هم توهین می کنیم و ناسزا می گیم . چه فرقی میکنه که سکا ها ترک باشن یا اریایی؟؟
  نژاد تا کی باید مهم باشه؟ بیشتر انسانهای اجداد ما چه متمدن و چه غیر متمدن وحشی بوده اند. برخی زودتر قانونمند شدندو برخی دیرتر. مهم اینه که تو دنیای کنونی همه باید به انسانیتمون افتخار کنیم نه به نژادمون.