Posts Tagged ‘فارسی

“Analogy Alghtyn” No misfortune knowledge base

“Analogy Alghtyn” No misfortune knowledge base. Wanted to book a pan Trkystha “Analogy Alghtyn” Bring misfortune and that claims to the top of the Persian language is Turkish.! We looked at the translation of the book into English (Because Jghtayy a dead language is Turkish and Turkish languages (And […]

"Measuring Algtیn" No misfortune knowledge base

“Analogy Alghtyn” No misfortune knowledge base. Wanted to book a pan Trkystha “Analogy Alghtyn” Bring misfortune and that claims to the top of the Persian language is Turkish.! We looked at the translation of the book into English (Because Jghtayy a dead language is Turkish and Turkish languages (And […]

فارسی زبان طب در هندوستان مسلمان نشین

Authors :انا ونزن در این مقاله موقعیت حکیمان در تاریخ طب اسلامی و تاثیر زبان و فرهنگ فارسی در جنوب هندوستان مورد بررسی قرار می گیرد. پیوند به نوشته به صورت فایل تصویری

داد و ستد پارسی و تازی و خرده‌گیری پان‌ترکیستها

نشانی مقاله همانطور که در نوشته‌ی دروغین امیدزنجان آمده بود، پان‌ترکیستها میکوشند که زبان پارسی را گویشی از زبان تازی به دیگران بشناسانند. اما هیچ منبع و دانشنامه‌ای سخن‌های گزاف پان‌ترکیستها را جدی نمیگیرد. برای نمونه دانشنامه جهانی بریتنیکا (سال 2006) مینویسد: The Indo-Iranian group consists of Indic languages and Iranian languages. Persian (or Farsi) […]