Posts Tagged ‘فرهاد قابوسی

تحریف کتاب «زبان ترکی در ایران» کسروی از ترجمه پروفسور ایوان سیگل

نشانی مقاله ی کامل نویسنده : دکتر علی دوستزاده یکی از پان‌ترکیستها در یک فروم ضدایرانی یک مقاله‌ای از احمد کسروی را درج کرد که در آن بریدگی و تحریف آشکار دیده میشود. مقاله‌ی تحریف شده‌ی پان‌ترکیستی را پیوست با ترجمه‌ی صحیح ان از یک محقق آمریکایی قرار دادیم. مقاله را یک محقق آمریکایی به […]

زبان فارسی ,زبان شعر یا زبان دانش

پیوند به مقاله در اینجا از بخش یکی از مقاله​های دیگر استفاده میکنیم: اما اصل مقاله جناب قابوسی بر این گفتمان است که زبان فارسی شعرزده بوده و آثار فلسفی، علمی و دانشی ندارد و در این راستا، عربی سرآمد است. اما دوباره بایست از ‌پان‌ترکان پرسید که چند اثر فلسفی و علمی و دانشی […]