Posts Tagged ‘دکتر محمد حیدری ملایری

بحثی دربارهء صرف فعل در زبان علمی فارسی

نشانی مقاله نویسنده : دکتر محمد حیدری ملایری کتاب امروز، پاییز ۱۳۵۲ خورشیدی / ۱۹۷۳ میلادیصفحهء ۴۵ تا ۴۸ بیان مفهومهای علمی و فنی غرب به زبان پارسی همواره با مسائل فراوانی روبرو بوده است. مقالهء حاضر بحثی است دربارهء یکی از جنبه‌های این دشواریها. در اوایل قرن نوزدهم، ایرانیان با فرهنگ و […]