Posts Tagged ‘جغتایی

“համեմատ Alghtyn” Navaei ոչ գիտելիքների բազան

“համեմատ Alghtyn” Navaei ոչ գիտելիքների բազան. Մեկը պանթուրքիզմի ցանկացել է գրքի “համեմատ Alghtyn” Navaei է թուրքական եւ դրանով պնդում է, որ վերադաս պարսկերեն:! Մենք նայեց թարգմանության գրքի անգլերեն (Քանի որ դա մի մեռած լեզու Chagatai թուրքական եւ թուրքերեն լեզուներով (Եվ […]

"قیاس الغتین" Navaei ոչ գիտելիքների բազան

“համեմատ Alghtyn” Navaei ոչ գիտելիքների բազան. Մեկը պանթուրքիզմի ցանկացել է գրքի “համեմատ Alghtyn” Navaei է թուրքական եւ դրանով պնդում է, որ վերադաս պարսկերեն:! Մենք նայեց թարգմանության գրքի անգլերեն (Քանի որ դա մի մեռած լեզու Chagatai թուրքական եւ թուրքերեն լեզուներով (Եվ […]