Posts Tagged ‘کبود آهنگ

جمعیت و قومیت ها استان همدان

نشانی مقاله جمعیت استان ۱۶۷۷۹۵۷ نفر بر اساس آمارگیری سال ۷۵ ثبت شده که ۴۲ درصد در نقاط شهری و ۹/۵۶ درصد در نقاط روستایی و ۱/۱ درصد بصورت عشایری زندگی می کنند . این استان دارای ۸ شهرستان – همدان , ملایر , نهاوند , تویسرکان , کبودراهنگ ,اسد آباد, رزن و بهار می […]

جمعیت و قومیت ها استان همدان

نشانی مقاله جمعیت استان ۱۶۷۷۹۵۷ نفر بر اساس آمارگیری سال ۷۵ ثبت شده که ۴۲ درصد در نقاط شهری و ۹/۵۶ درصد در نقاط روستایی و ۱/۱ درصد بصورت عشایری زندگی می کنند . این استان دارای ۸ شهرستان – همدان , ملایر , نهاوند , تویسرکان , کبودراهنگ ,اسد آباد, رزن و بهار می […]