Posts Tagged ‘آلامانچی

אלף מילים טורקיות מקוריות בפרסית

הקישור של המאמר המקורי לקוח מאתר התרבות האיראנית העתיקה, ידידי היקר מר …..הם הציגו מאמר בשם "1000 מילים טורקיות מקוריות בפרסית" שגורם לקורא לחפש ריפוי דחוף למחבר לאחר קריאת כל שורה.! מחבר המאמר המגוחך הזה מדבר על קיומן של אלף מילים טורקיות בפרסית […]