Posts Tagged ‘زبان طب

فارسی زبان طب در هندوستان مسلمان نشین

نویسنده :انا ونزن در این مقاله موقعیت حکیمان در تاریخ طب اسلامی و تاثیر زبان و فرهنگ فارسی در جنوب هندوستان مورد بررسی قرار می گیرد. پیوند به نوشته به صورت فایل تصویری