قوم ایرانی

نشانی مقاله ی اصلی: قوم ایرانی

دانشمندان متعقد هستند که گروهی به نام زبانهای ایرانی(آریایی) Incluyendo Dari (دری یک گونه از پارسی است که پارسی در واقع معنی ایرانی‌تباران در دوران اسلامی میداده است و نه گروهی خاص چنانکه خواهیم دید) و لکی و لری و لاری و گیلکی و تالشی و سورانی و بختیاری و کرمانجی و زازایی و کلهری و بلوچی و هورامی و جافی و زبانهای مرکزی (خوانساری و گلپایگانی و انارکی و سیوندی غیره) همه جزو زبان‌های خانواده ایرانی هستند. دوره‌ی میانه این زبانها همان پارثی و پهلوی ساسانی و سکایی و سغدی و خوارزمی میباشد و از دوره‌ی باستان ما مادی و سکایی باستان و پارسی باستان و اوستا را داریم.

برای نمونه بنگرید به:

Rüdiger Schmitt (Hg.): Compendium Linguarum Iranicarum. Wiesbaden (Reichert 1989)

G. Windfuhr, The iranian Languages, Routledge, 2009

http://www.iranica.com/articles/iran-vi-iranian-languages-and-scripts

نقشه زیر تا حدی این موضوع را روشن میکند:

قوم ایرانی

البته زبانهای دیگری ایرانی مانند لری/لکی/تالشی/گیلکی/طبری/دیلمی/هورامی/زازایی .. و غیره در این نقشه نیامده است(زیرا نقشه تنها نمونه‌هایی را اورده است و نه همه این گویشها/زبانها). از دیدگاه‌ تاریخی نیز همواره این گروه‌ها در یک سرزمین مشترک زندگی کرده‌اند و همه از یک ریشه تباری/نژادی/زبانی میباشند.

برای نمونه تاریخنگاران ابوعلی سینا که در شهر فارسی‌زبان بخارا بدنیا آمده است را ایرانی میدانند. یا ابوریحان بیرونی که زبان مادری او خوارزمی بوده است را نیز ایرانی میدانند. نخست باید دانست که منظور از ایرانی بودن این شخصیت‌های تاریخی معنی دقیقی دارد. یعنی زبان اول و اصلی این افراد یکی از زبان‌های خانواده ایرانی(Iraní-ario) مانند سغدی و پارسی و کردی و خوارزمی و سکایی و پارثی و اوستایی و بلوچی و پشتو و گیلکی و دیلمی و تالشی و زازا و غیره بوده است. این زبان‌ها را جزو زبان‌های ایرانی‌تبار می‌دانند.

روزگاری زبان‌های ایرانی‌تبار و مردمان ایرانی‌تبار در آسیایه‌میانه اکثریت جمعیت را دارا بودند که از میان این مردمان میتوان به سغدیان و خوارزمیان و باختریان و پارثیان و البته پارسیان (بویژه از دوران ساسانیان) نام برد. امروز این چهار زبان دیگر در خراسان بزرگ نیستند و تنها زبان پارسی (که ادامه گویش خراسانی پارسی‌میانه است با نفوذ از سغدی و پارثی) در خراسان بزرگ دیده میشود. در کوه‌های پامیر هنوز چند بازمانده اندک از زبان ایرانی سغدی دیده میشود ولی در سده‌های بعد بویژه در دوران سلجوقیان و مغولان، زبان‌های ایرانی و مردمان ایرانی کم کم از این مناطق حذف میشوند. در عین حال شاخه‌‌های قوم ایرانی امروز اکثریت جمعیت ایران و تاجیکستان و افغانستان را دارا میباشند و همچنین بخش بزرگی از ایرانیان تاجیک و کرد و زازا و بلوچ و تالش در کشورهای ترکیه و آران و اوزبکستان و سوریه و عراق و پاکستان و غیره هستند.

حال پرسش ما اینست که آیا گویشوران این زبان‌ها قومهای گوناگون هستند یا چندشاخه از یک قوم؟ ما در پرسش به این پاسخ، منابع‌های نوین و منابع‌های کهن را بررسی خواهیم نمود.

پرسش اول اینست که منظور ما از ایرانی چیست؟ قوم ایرانی یا همان قوم آریایی یک قوم باستانی است که از حدود میتانی‌ها که به زبانی مشابه اوستا و سانسکریت سخن میگفتند وجود داشتند و نامش بارها در کتیبه‌های گوناگون و نوشتارهای مختلف آمده است.

Para algunos ejemplos:

Uno)

Darius y Xerxes, reyes aqueménidas, se describieron a sí mismos como "un ario de ascendencia aria" en algunos de sus textos sobrevivientes. (Ariya:Ariyačiča) ellos introducen (ADN, DSe, XPh). Darío el Grande llamó a su idioma "ario" en otros textos. (DB.IV) Y declara a "Ahura Mazda" como "Dios de los arios". [Brian, pag 406 ; Wieshofer, pág. 11].

Además, Darío el Grande no hablaba su idioma. “Persa antiguo” Pero “idioma ario” presenta.

dos)

Varios historiadores antiguos llamaron explícitamente a los medos "arios"; como ustedes dos [VII/62; freír, pag 4 Y 411], Estrabón [XV/2,8; Pirenia, pag 160] y Musa Khurni [I/29; freír, ibíd.].

Por ejemplo, los dos(El libro séptimo, párrafo sesenta y dos.) Dice que el titulo de los medos es ario:

Estos medos se llamaban antiguamente por todas las personas arianos

(Traducido por Rawlinson)

Y eso significa que los medos también estaban entre el pueblo ario..

Ver también:

(freír, ricardo: "The Ancient Heritage of Iran", traducido por Masoud Rajabnia, Scientific and Cultural Publications, 1368)

Tres):

"El único uso permitido del término ario Se trata de las tribus que en su antigüedad, ellas mismas ARIA Ellos llamaron. indios[12] e iraníes (Parsiano)[13] y sustancias[14] y patines[15] y alanos[16] y los grupos étnicos iraníes de Asia[17] Se llamaban a sí mismos Arya"

(Alif. M. Diaconov.: "Historia de los medios de comunicación", traducido por Karim Keshavarz, Publicaciones Científicas y Culturales, 1380, p. 142, Líneas 5 Hacia arriba 9).

Y luego dice:

Muchos nombres específicos de las tribus mencionadas que están con Arya. (ARIA- آریایی) Formado es el testimonio de este demandante. Por ejemplo, en idioma parto (Documentos de la NASA cerca de Ashgabat - Ashgabat) Arya Barzán (aryabarzān) y Ariani Yestak (Aryanstak) Venir. (Oh tu. M. Diakonov y M.. M. Diakonov y V.. A. Leoshits. Archivo de piezas en NASA VDI, año 1953 No 4 ص 116) Y muchos otros nombres.

cuatro):

También Kanishka, lengua iraní Balkhi “Arriano” Se lee y no Balkhi/Bakhti.

El “ario” Idioma, Gerardo Gnoli, Instituto Italiano para África y Oriente, Roma, 2002

www.azargoshnasp.net/history/Aryan/aryanlanguagegnoli.pdf

http://www.gengo.l.u-tokyo.ac.jp/~hkum/bactrian.html

cinco)

Strabo llama a la gente de Persia, Media, Sogd, Bactria y Arya como parte del país Ariana y dice

El nombre de Ariana se extiende aún más a una parte de Persia., y de los medios, como también a los bactrianos y sogdianos en el norte; porque estos hablan aproximadamente el mismo idioma, con pero ligeras variaciones.

(Estrabón, Geografía, Libro XV, Sección VIII)

La geografía de Estrabón: Con una traducción al inglés de Horace Leonard Jones. Basado en parte en la versión inacabada de John Robert Sitlington Sterrett

Traducido por Horacio Leonard Jones

Publicado por Harvard University Press, 1966

Traducción: Además, la tierra de Ariana incluye partes de Pars y Medes, así como Balkhians.(occidentales) Y los sogdianos están en el norte, porque estas personas hablan el mismo idioma con poca diferencia..

seis)

La palabra "Irán" (Eran) Por primera vez en los petroglifos de Ardeshir I – El fundador de la dinastía sasánida. – ha sido certificado. Él en la pintura en relieve de su comisión real. [Desde Ormazd] En la forma de Rostam de la provincia de Fars, y luego en sus monedas, Ardashir shahan shah Eran (persa medio) y Shahan Shah Ario (a la fiesta) “= Ardashir, el rey de los arios” ha sido leido. Su hijo Shapur I, mientras usaba el mismo apodo para su padre, se hacía llamar Shahan shah eran ud aneran (persa medio) y shahan shah aryan ud anaryan (a la fiesta) “= reyes arios y no arios” ha señalado. El mismo estilo fue utilizado por los siguientes reyes sasánidas, desde Narse hasta Shapur III.. La inscripción en tres idiomas de Sapor I en la Kaaba de Zoroastro en la provincia de Fars – En este asunto, solo se han conservado las versiones parta y griega, pero la versión persa media se puede reconstruir con certeza. – Por primera vez contiene la palabra persa media "Iranshahr" EranShahr (a la fiesta: Shahr ario) Es. La declaración del mencionado rey al respecto es la siguiente: «un … eranshahr xwday dobladillo» (persa medio) / «az... aryanshahr xwday ejem» (a la fiesta) / "ego ... tou Arianon étnico despotes eimi" (en griego) “= Yo soy el señor del reino (En la versión griega: nación) soy ario” (SH.K.Z, Medio. persona. [1], Parte . 1., G k. 1.2). Esta creación de reglas, siguiendo el título de Shapur I de "reyes arios", hace que este punto parezca muy aceptable de que la palabra "Iranshahr" es correctamente, "Shahnshahi". (imperio) significado, mientras que la palabra Eran todavía está de acuerdo con su etimología (De la antigua palabra iraní: ariana*), como la forma plural adicional del nombre étnico "Ir" (Es) (fiesta:Ari; Del antiguo iraní: -aria; = ario) Se ha entendido que significa "iraníes".. Shapur usa la forma singular de esta palabra refiriéndose a su hijo "Narse".: es mazdesn narseh, sha Hind, Sagestán… (persa medio) / y mazdezn narseh... (a la fiesta), Medio: "Narse, un ario Mazdaprustist, el rey de la India y Sistán y...".
Entre otros reyes sasánidas, Bahram II también agregó esta palabra como prefijo a las inscripciones de monedas estándar que se usaba desde la época de Ardeshir I, en algunas de sus monedas.: «(ario) Adoradores de Mazda, Dioses (Marte)reyes arios (y no arios)».
Sintaxis «aryanam thump» -aryanam xshathra* [= Shahriari de los arios] Achaemenid no se ha encontrado en ninguna de las antiguas inscripciones persas.. En este contexto, en los últimos versos del Avesta, solo se mencionan Airiia y Anairiia danghawo. “= tierras arias” Y “no ario” Hay. Por lo tanto, el término "Iranshahr" fue creado por los sasánidas..

(Tomado de la Enciclopedia de Irania-“Iranshahr”- David Mackenzie, traducido al farsi por Dariush Kiani)

Enlace principal:

http://www.iranica.com/articles/eran-eransah

david mackenzie, “Eranshahr” en Enciclopedia Iranica

Siete)

El siguiente artículo importante de un profesor italiano recopila muchos de estos documentos anteriores a los partos.:

http://www.iranica.com/articles/iranian-identity-ii-pre-islamic-period

G. Gnoli, “IDENTIDAD IRÁN ii. PERÍODO PREISLÁMICO” en Enciclopedia Iranica

Las inscripciones de Darío I (ver DARIO III) y Jerjes, en el que se enumeran las diferentes provincias del imperio, deja claro que, entre finales del siglo VI y mediados del siglo V a.C., los persas ya eran conscientes de pertenecer a la ariya nación “iraní” (ver ARYA y ARYANS). Darius y Xerxes se jactan de pertenecer a una estirpe a la que llaman “iraní”: se autoproclaman “iraníes” y “de estirpe iraní," ariya y flor aria respectivamente, en inscripciones en las que los países iraníes ocupan el primer lugar en una lista que se organiza en un nuevo orden jerárquico y etnogeográfico, en comparación, por ejemplo, con la lista de países en la inscripción de Darius en Behistun (ver BISOTUN; Gnoli, 1989, Pp. 22-23; 1994, Pp. 153-54). También sabemos, gracias a esta misma inscripción, que Ahura Mazdā era considerado el "dios de los iraníes" en pasajes de la versión elamita correspondiente a DB IV 60 y 62 en la versión persa antigua, cuyo idioma se llamaba "iraní" o ariya (DB IV, 88-89). Por otro lado, el Avesta utiliza claramente airya como nombre étnico (Vd. 1; Yt. 13.143-44, etc.), donde aparece en expresiones como airyāfi; eso es todoˊhavVaya "Tierras iraníes, Pueblos," airyoametro "tierra habitada por iraníes," y airianam vaējō vaŋhuyāfi; dāityayāfi; "Tramo iraní del buen Dāityā," el río Oxus, el moderno Āmū Daryā (q.v.; véase ĒRĀN-WĒZ). No puede haber ninguna duda sobre el valor étnico del Viejo Irán. Arya (Benveniste, 1969, I, Pp. 369 f.; Szemerényi; Kellens).

La evidencia persa antigua y avéstica es confirmada por las fuentes griegas.: Herodoto (7.62) menciona que los medos una vez se llamaron a sí mismos Teoría; Eratóstenes en Estrabón (15.2.8) habla de Arianē como si estuviera entre Persia e India; Eudemo de Rodas en Damasco (Dudas y soluciones en el Parménides de Platón 125 Bis) se refiere a “los Reyes Magos y todos los de Irán (areion) linaje"; Diodoro Sículo (1.94.2) considera a Zoroastro (Zathraustės) como uno de los Arianoi. la étnica, lingüístico, y la importación religiosa de términos relacionados con Old Pers. ariya y av. airya por lo tanto, está respaldado por una gran cantidad de evidencia diferente, durante un lapso de tiempo que va desde los períodos aqueménida a seléucida y parto y en fuentes iraníes y no iraníes. además de griego, las fuentes no iraníes incluyen armenio, como en la expresión que es Aramazd “Ahura en Mazda, el iraní” en El Historia de los Armenios (segundo. 127) por Agathangelos (la lambertería, pag. 243; Schmitt, 1991; Gnoli, 1993, pag. 19). Una fuente iraní, la inscripción de Rabatak (yo. 3 f.) en lengua bactriana, tiene ariao, que significa “en iraní (idioma)" (Sims-Williams, 1995-96, pag. 83; 1997, pag. 5; Gnoli, 2002). Toda esta evidencia muestra que el nombre Arya “Iraní” era una definición colectiva, denotando pueblos (Geiger, Pp. 167 f.; Schmitt, 1978, pag. 31) que eran conscientes de pertenecer a la única estirpe étnica, hablando un idioma común, y tener una tradición religiosa que se centró en el culto de Ahura Mazdā.

tan ario(Irani) به قومی گفته میشده است که با وجود تنوع زبانهای ایرانی..همگی دارای ریشه واحد و فرهنگ مشترک و اسطوره مشترک و تاریخ مشترک بودند و شاهان ساسانی خود را آریایی(Irani) Leen y leen su país como Irán/Iranshahr/Arian.

Por supuesto, el pueblo iraní se menciona lo suficiente en la literatura que no hay necesidad de dar un ejemplo..

Tal vez esto sea suficiente para Asadi Toosi:

La lealtad nunca proviene de la deserción

No vio a ningún iraní excepto a Wafa.

Y en Shahnameh y Darabnameh y en cientos de obras culturales, siempre se ha mencionado al pueblo iraní..