بررسي ساختار فعل هاي جعلي در فارسي ميانه و دری

بررسي ساختار فعل هاي جعلي در فارسي ميانه

يدالله منصوري

نشانی فایل متنی

نخستين همايش » ٬ در « ساختار فعل هاي جعلي در فارسي ميانه و فارسي دري » *اصل اين مقاله ٬ با عنوان بررسی ساختار فعل های جعلی در فارسی میانه و دری به صورت سخن راني ارائه شد. ( تهران ٢٧ خرداد ١٣٨١ )