Posts Tagged ‘کرد

Nizami and respond to pan-Turkish

به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد (Ferdowsi) …….. همه عالم تن است ایران دل نیست گوینده زین قیاس خجل (Nizami) نظامی گنجوی و پاسخ‌هایی به پان‌ترکیستها نشانی مقاله نظامی گنجوی و پاسخ‌ به پان‌ ترکیستها با سپاس از وبلاگ شهربراز که برخی از عبارت‌های آن در این مقاله بکار رفته […]

People “Did” و مفهوم واژه‌ی کرد

پیوند به مقاله ی اصلی مفهوم واژه‌ی کرد و قوم “Did” نگارنده با پژوهش‌های گسترده روی این موضوع(و متون تاریخی و قول محققان برجسته) بر این باور است که نام کرد تنها و تنها در معنی اصلی آن یک معنی اجتماعی داشته است و برای ایرانی‌زبانان که یک نوع شیوه‌ی زندگی خاصی داشتند. Although some […]

قوم "کرد" و مفهوم واژه‌ی کرد

پیوند به مقاله ی اصلی مفهوم واژه‌ی کرد و قوم “Did” نگارنده با پژوهش‌های گسترده روی این موضوع(و متون تاریخی و قول محققان برجسته) بر این باور است که نام کرد تنها و تنها در معنی اصلی آن یک معنی اجتماعی داشته است و برای ایرانی‌زبانان که یک نوع شیوه‌ی زندگی خاصی داشتند. Although some […]