Posts Tagged ‘نامهای تاریخی آذربایجان

Historical maps of Azerbaijan

پیشتر ادعایی مبنی بر وجود یک کشور و ملت آذربایجان متحد ترک توسط جمهوری آذربایجان مطرح شد و دامنه ی این جعل روز به روز توسط گروههای پان ترکیست فراتر می رود. According to the claims of the Turkish Nation, Consists of two current Azerbaijan and Iranian Azerbaijan is true that the […]