People “Did” و مفهوم واژه‌ی کرد

پیوند به مقاله ی اصلی مفهوم واژه‌ی کرد و قوم “Did”

نگارنده با پژوهش‌های گسترده روی این موضوع(و متون تاریخی و قول محققان برجسته) بر این باور است که نام کرد تنها و تنها در معنی اصلی آن یک معنی اجتماعی داشته است و برای ایرانی‌زبانان که یک نوع شیوه‌ی زندگی خاصی داشتند. هرچند چند منبع کهن حتی اقوام غیرایرانی(مانند عرب) را نیز “Did” دانسته‌اند.

خوانندگان می توانند به ادبیات کلاسیک فارسی نیز رجوع کرد. شاعران و نویسندگان پارسی گوی در قرن های اول اسلام واژهء کُرد را به معنای چوپان و شبان به کار برده اند.

رودکی گوید:

از بخت و کیان خود بگذشتم و پَردَختم / چون کُرد بماندستم تنها من و این باهو (باهو به معنای چوبدستی شبانان).

در اسرار التوحید نیز آمده است: کُرد بود و گوسفند دار. در گویش طبری امروز هنوز واژهء کُرد به همین معنا به کار می رود. عرب های سورستان (عراق و سوریه امروز) He was called.

The term refers to the historical period following the Arab invasion of Iran Iranian plateau nomadic sheep handling and spacious and has never been used to mean a specific language or a specific ethnic group or a particular culture not. Even today, the word still means a specific language or a specific group of languages ​​that are not, and in fact is names you. برای نمونه زبانهای سورانی و کرمانجی نه یک گویش از هم بلکه دو زبان متفاوت در حد تفاوت انگلیسی و آلمانی شناخته می‌شوند.

در این راستا به چند سند محکم نگاه می‌کنیم.

حمزه اصفهانی مینویسد : « کانت الفرس تسمی الدیلم الاکراد طبرستان کما کانت تسمی العرب اکراد سورستان » (تاریخ سنی ملوک الارض)

یعنی پارسیان (Hub)، دیلمیان (یکی از گروه‌های مهم ایرانی‌زبان) را کردهای طبرستان میدانستند – چنانکه اعراب را کردهای سورستان.

در لغتنامه دهخدا نیز آمده است:

توسعاً بمناسبت چادرنشینی این طایفه بطور مطلق بر چادرنشینان اطلاق می شود. بدوی . بقول حمزه اصفهانی ایرانیان قدیم (فرس ) دیلمیان را اکراد طبرستان مینامیدند و اعراب را کردان سورستان میخواندند. (فرهنگ فارسی معین):

از رخت و کیای خویش من رفتم و پردختم
چون کرد بماندستم تنها من و این باهو.

رودکی .

بینیت همی بینم چون خانه کردان
آراسته همواره به شیراز و به رُخبین .

عماره .

در بیابان بدید قومی کرد
کرده از موی هر یکی کولا.

بارانی (از حاشیه فرهنگ اسدی نخجوانی)

چو سیلاب خواب آمد و هر دو برد
چه بر تخت سلطان چه بر دشت کرد.

سعدی .

بخارا خوشتر از لوکر خداوندا همی دانی
ولیکن کرد نشکیبد ازین دوغ بیابانی .

غزالی لوکری .

پروفسور مینورسکی می‌نویسد:

V. Minorsky, Encyclopedia of Islam: “We thus find that about the period of the Arab conquest a single ethnic term Kurd (plur. Akrād ) was beginning to be applied to an amalgamation of Iranian or iranicised tribes., “Kurds” in Encyclopaedia of Islam”. Edited by: P. Bearman , Th. Bianquis , C.E. Bosworth , E. of Donzel and W.P. Heinrichs. Brill, 2007. Brill Online. accessed 2007.

Translation:

در زمان اعراب، لغت قومی کرد برای تیره‌های قبایل گوناگون ایرانی‌تبار و ایرانی‌شده بکار میرفت.

دکتر پرویز خانلری می‌نویسد:

Adh you name refers to the people who live in mountainous terrain in the west of the Iranian plateau.. Part of this area is now part of the country and partly in Turkey and other parts of Iraq is considered. Outside this region, there are also the minority group in northern Khorasan and groups, including the republics of Armenia, Georgia and Azerbaijan, and some - slight dialect spoken in Turkmenistan. در سوریه نیز یک اقلیت کرد زبان از چند قرن پیش به وجود آمده است.
زبان یا گویش کردی همهی این نواحی یکسان نیست. It is doubtful that even the word "that" the same people who have the coordinates of a certain ethnic or tribal dialect can be defined as. در بسیاری از منابع تاریخی که به زبان عربی در قرنهای نخستین اسلام تألیف یافته ، این کلمه را معادل کلمه « شبان » و « چوپان » بکار بردهاند.
ابن حوقل کوچ (قفص) کرمان را « صنف من الاکراد » میداند و حال آنکه مقدسی (احسن التقاسیم) زبان ایشان را شبیه زبان مردم سند شمرده است.
یاقوت حموی مردمان ساسون را « الاکراد السناسنه » میخواند (معجم البلدان)
حمزه اصفهانی مینویسد : « کانت الفرس تسمی الدیلم الاکراد طبرستان کما کانت تسمی العرب اکراد سورستان » (تاریخ سنی ملوک الارض)
در کارنامه‌ی اردشیر بابکان (پاپکان) هم کردان به معنی شبانان آمده است ، نه نام و نژاد یا قبیله. در گویش طبری امروز نیز کلمه‌ی کرد به معنی چوپان و شبان است. (واژه نامه طبری، صادق کیا، ص ۱۶۶)

زبانها و گویش‌های ایران. منبع: کتاب تاریخ زبان فارسی نویسنده: دکتر پرویز ناتل خانلری

محققان امروزی غربی نیز این نظر را دارند.

دکتر مارتین وان بروینسن، پژوهشگر آلمانی و کردشناس معروف می‌نویسد:

Martin van Bruinessen, “The ethnic identity of the Kurds”, in: Ethnic groups in the Republic of Turkey, compiled and edited by Peter Alford Andrews with Rüdiger Benninghaus [=Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients, Reihe B, Nr.60].

Wiesbaden: Dr. Ludwich Reichert, 1989, pp. 613-21. excerpt: “The ethnic label “Kurd” is first encountered in Arabic sources from the first centuries of the Islamic era; it seemed to refer to a specific variety of pastoral nomadism, and possibly to a set of political units, rather than to a linguistic group: once or twice, “Arabic Kurds” are mentioned. By the 10th century, the term appears to denote nomadic and/or transhumant groups speaking an Iranian language and mainly inhabiting the mountainous areas to the South of Lake Van and Lake Urmia, with some offshoots in the Caucasus…If there was a Kurdish speaking subjected peasantry at that time, the term was not yet used to include them.”

Translation:

نام قومی “Did” که در منابع قرن اول اسلام دیده میشود بر یک پدیده رمه‌گرایی و شاید واحدهای سیاسی نامیده میشد و نه یک گروه زبانی. چندین بار حتی “کردهای عرب” These resources were. But at the end of the tenth century, the name for numerous groups and migrant Rmhgran Ayranyzban used to the Van Lake to Lake and parts of the Caucasus lived.. اگر در آن زمان روستا‌نشینی بودند که به زبان‌های کردی امروز تکلم می‌کردند، هنوز نام “Did” در آن زمان شامل آنها نمی‌شد.

پروفسور ولادمیر ایوانف نیز می‌گوید:

Wladimir Iwanov:”The term Kurd in the middle ages was applied to all nomads of Iranian origin”.(Wladimir Ivanon, “The Gabrdi dialect spoken by the Zoroastrians of Persia”, Published by G. Bardim 1940. pg 42(

Translation: نام کرد در قرن‌های میانه (کم و بیش از قرن پنجم میلادی تا شانزدهم میلادی) نامی بود که بر همه‌ی رمه‌گران و کوچ‌گران ایرانی نامگزاری می‌شد.

پروفسور دایوید مکنزی که تز خود را روی زبان‌های کردی نوشته است میگیود:

David Mackenzie: “If we take a leap forward to the Arab conquest we find that the name Kurd has taken a new meaning becoming practically synonmous with ‘nomad’, if nothing more pejorative” D.N. Mackenzie, “The Origin of Kurdish”, Transactions of Philological Society, 1961, pp 68-86

Translation: اگر به حدود دوران گسترش امپراتوری اعراب نگاه کنیم، خواهیم یافت که عنوان کرد با رمه‌گر و کوچ‌گر دارای یک معنی است.

پروفسور ریچارد فرای، ایران‌شناس نامی:

Richard Frye,”The Golden age of Persia”, Phoneix Press, 1975. Second Impression December 2003. pp 111: “Tribes always have been a feature of Persian history, but the sources are extremly scant in reference to them since they did not ‘make’ history. The general designation ‘Kurd’ is found in many Arabic sources, as well as in Pahlavi book on the deeds of Ardashir the first Sassanian ruler, for all nomads no matter whether they were linguistically connected to the Kurds of today or not.

The population of Luristan, for example, was considered to be Kurdish, as were tribes in Kuhistan and Baluchis in Kirman”

Translation:

قبایل همیشه بخشی از تاریخ ایران بودند هرچند منابع در مورد آنها کم است زیرا آنها خود تاریخساز نبودند. عنوان فراگیر و عامیانه “Did” که در بسیاری از کتاب‌های عربی و حتی پهلوی (کارنامک اردشیر پاپکان) دیده میشود نامی بود که فراگیرنده‌ی همه‌ی کوچ‌گران و چادرنشنیان میبود حتی اگر با مردمانی که امروز نام “Did” دارند از پیوند زبانی نبودند. برای نمونه، برخی از منابع مردمان لرستان را کرد نامیدند و همچنین قبایل کوهستان و حتی بلوچان کرمان.

بنابراین واژه‌ی “Did” در متون پارسی تنها به معنی چادرنشینان و رمه‌گران بوده است و زبان یا قوم خاصی را منظور نبوده است. بلکه یک نوع شیوه‌ی زندگی بوده است.

برای همین در کارنامک اردشیر پاپکان (که شاهنامه نیز از آن استفاده کرده است)، دکتر آساطوریان میگوید:

The earliest occurrence of this term in written sources is attested in

the form of kurt (kwrt-) in the Middle Persian treatise (Karnamak Artax-shir Pabakan), compiled presumably in the second half of the 6th century A.D. It occurs four times in the text (Kn. I, 6; VIII, 1; IX 1, 2) in plural form, kurtan, twice in conjunction with shah “chieftain, ruler” (kurtan

shah), once with shupanan “shepherds” (kurtan shupanan), and only once in a bare form, without a supplement. It is clear that kurt in all the contexts has a distinct social sense, “nomad, tent-dweller”. It could equally be an attribute for any Iranian ethnic group having similar characteristics. To look for a particular ethnic sense here would be a futile exercise.

برای شرح کامل در این موضوع مقاله زیر معرفی میشود:

http://www.azargoshnasp.net/Pasokhbehanirani/prolegomena-to-study-kurds.pdf

G. Asatrian, Prolegomena to the Study of the Kurds, Iran and the Caucasus, Vol.13, pp.1-58, 2009

The article above is shown that material available today that you are known languages ​​and more languages ​​differ materially are close to Tati Azerbaijan and languages ​​of Central.

بنابراین از لحاظ تاریخی نمیتوان کرد را بجز ایرانی‌زبان معرفی کرد. امروز هم زبانهایی مانند کلهری/زازایی/هورامی با سایر زبان‌های ایرانی مانند (لری و دری و گیلکی) بیشتر قرابت دارند تا با سورانی/کرمانجی. تفاوت سورانی و کرمانجی نیز همانقدر است که تفاوت گیلکی و کلهری. So we thought that people who are known to have meaning and therefore means Ayranyzbanan only are Iranian branch of the Iranian people..

So, what is known today as the only means Ayranyzbanan and Persian is correct and create a gap between the people and Ayranyzban is only beneficial to those who want to destroy the great civilizations of the Iranian branch. همچنین با تعریف نادرست و شاخه‌شاخه کردن قوم ایرانی به چند گروه متخاصم تنها و تنها گروه‌های اعراب و ترکان منطقه از آن بهره میبرند.

6 Reply People “Did” و مفهوم واژه‌ی کرد

 • alibaba says:

  در نآمه ء اردشیر پاپکان آمده، (چوپانان کورد ) ، این بدین معنی است که کورد یعنی چوپان؟
  این را دید و آنالیز علمی مینامید؟ اگر علم در ایران اینست که جدن جای شرمساری است. چه نتیجه گیری بند تنبانیی!
  پس اگر گفتیم ایرانیان ریشو، یعنی همه ء ایرانیان ریشو هستند، یا اگر گفتیم ایتالیا های مکانیک، پس همه ء ایتالیایی مکانیک هستند ( الزامن). Text paced Ardeshir Papkan clearly understand, and never the cord means it's not meant to be a shepherd, shepherds, even though that means if you change nothing..
  Austrian scholar and orientalist Ferdinand Hnrbyshlr paced word-paced chord roots in the culture of Mesopotamia and Sumer takes back.
  این واژه از سومری وارد زبان های باستانی دیگر میآنرودان نیز شده است و کما بیش باهمان معنی اولیه ( ساکنین کوهستان) که منظور ساکنین کوهستنان خاصی ( زاگریس و توروس ) بوده. یعنی به اقوام ساکن آنجا اطلاق میشده.
  اما اگر حتی شما آقایان و خانم های شونیست و فاشیست، کورد را (چوپان)معنی کنید، باز هم چیزی عوض نمیشود، بالاخره نام هر ملتی از یک جایی آمده، و ریشه ء ای داشته. که نباید الزامن با معنای کاربردی امروزی یکی باشد.
  وگرنه گرجی به زبان یونانی یعنی کشاورز، آیا این دلیل میشود که گرجی ها ملت نباشند، چون نامشان معنی کشاورز میدهد؟ دویچ ( آلمانی ) The “مردم”. منظور مردم عادی ( غیر از اشراف ) بوده، پس آلمانی امروز یک ملت نیست، چون نامش معنی طبقه ء اجتماعی میداده؟
  فرانسه از فرانک میآید که قومی آلمانی تبار بودند، پس فراسوی از خود هویتی ندارند، چون نامشان آلمانیست؟ آیسلندی ها ملت نیستند چون نامشان معنی ( یخ ) میدهد؟
  درضمن فرمودید فرق کلهوری با سورانی مثل گیلکی و سورانی است که درین مورد زیرکانه منبعی نام نبردید. جالب است که در ایران اینهمه تاریخ دان و زبانشناس هست. باژم مملکت در فقر فرهنگی است ( Shvnystm paced cultural poverty is a better indication). اینرا توی گوش کرتان بکنید، کورد کورد است، چیز دیگری هم نیست و نمیخواهد باشد، با این سفسطه بازی های مثلن علمی بچیزی دست نمیرسید، جز آزرده خاطر کردن دیگران از خودتان.

  • admin says:

   Hello Dear Friend
   نویسنده ی این مطلب خود کرد است و علاوه بر زبانهای اروپایی به زبانهای کردی هم تسلط دارد علاوه بر این در این پایگاه هیچگاه کسی قصد توهین به اقوام ایرانی از جمله کردها را ندارد و هر آنچه هم که در مقاله ی ایشان آمده با ذکر مرجع بوده شما منطقا می توانید به گفته ی مینورسکی, فرای یا مکنزی ایراد بگیرد که هر سه نظرشان در این مورد بر ادعای شما ارجحیت دارد.

   در مورد زبان سومری و ارتباط آن با دیگر زبانها مقاله ای در همین پایگاه موجود است
   azargoshnasp.net/Pasokhbehanirani/qowmehirani.htm
   And briefly Sumerian kinship with any language that does not know today. Old terms, than the Sumerians to the Medes and Persians during the Median Empire, far more than the history of the peoples of our. یعنی سومریها مردمان باستانی دنیای باستان بودند بسیار باستانی تر از پارسها و مادهای قدیم و هیچ دلیل منطقی وجود ندارد قوم ایرانی تباری که چند هزار سال بعد «کرد» خوانده شده نام خودش را بر طبق گفته ی شما از سومریها گرفته باشد مگر به دلیل سیاسی و تحریف تاریخ و هویت قومی این به همان اندازه ی مهملات پان ترکیستها جعلی است و دانستنش هم دشوار نیست.

   However, this database does not ethnicism Published Articles Published our content! We released earlier comments were not part of the normal routine and separatists site so comments to approve the IP are not registered and so are you duplicate offensive explanations have already that of the do not register . شما اگر مخالفتی به این نوشته دارید می توانید در بلاگ یا وبسایت خودتان و نه با این شیوه بلکه با ذکر مرجع ادعایتان و در پاسخ به مقاله و در بی اعتباری مراجع ما بنویسید و لینک مطلبتان را برای ما بفرستید. در این زمینه پان عربیستها و پان ترکیستها هم خوشحال می شوند برای انتشار مطالبتان یاری کنند علی رغم اینکه این گروهها از هیچگونه توهین و تحقیر به ایرانیان و از جمله کردها باز نمی ایستند اما برای تجزیه ایران و تجریف تاریخ از همنشینی با شما هم ابایی ندارند این را البته آن کردهایی که با پان ترکیستها در کنفرانس ملل تصویر یادگاری برمی دارند بهتر می دانند!

 • alibaba says:

  پاک کردن کمنت ها معنی اش تصدیق این ادعاست که شما همه دیکتاتور و فاشیست هستید.

 • alibaba says:

  The ultimate etymology of the name is unclear.[16] Reynolds believes that the term Kurd is most likely related to the ancient term Qardu. The common root of Kurd and Qardu is first mentioned in a Sumerian tablet from the third millennium B.C. as the “land of Kar-da.” Qardu is etymologically related to the Assyrian term Urartu corresponding to Ararat.[17] According to Asatrian, the most reasonable explanation of this ethnonym is its possible connections with the Cyrtii (Cyrtaei)[18]

 • alibaba says:

  کی گفته که سومری با زبانی ارتباط دارد؟ عرض شد، کلمه ء “کورد” بروایت شرق شناس اتریشی هنربیشلر به سومری برمیگردد، شما عمدنکج”میفهمید یا جدن اینقدر کجفهم تشریف دارید؟ نویسنده کجایی است، تغیری در متن نمیدهد، احمق در همه ملت های دنیا وجود دارد.
  شما که ادعای سواد دارید، باید بدانید که محتوی و اسم ارتباطی “یک به یک” و بستگی پیوسته ندارند. “گرجی” یعنی کشاورز، “دویچ” (آلمانی) The “رعیت” ( برخلاف طبقه ء اشراف )، آیا این بدان معنی است که گرجو ها قوم یا ملت نیستند بلکه طبقه ء اجتماعی کشاورز هستند؟ یا آلمانی ملت نیستند، بلکه طبقه ء اجتماعی هستند؟
  ابرازات این صفحه بطور آشکاراتوهین” Is to deny the culture Brmgrdd deny that people like you Barzsh example Hstdyd. مک knzi را مثال میزنید که افسر ارتش استعماری بریتانیا در میآن رودان بوده و در خاطراتش از شرکت در قتل عام مردم متاثر است ؟ ( یعنی بدان اقرار میکند ). مینورسکی را هم که نیمه نقل قول کردید، نیمه ء حقیقت یک دروغ است.
  درضمن اگر خیلی به اتیمولوژی نام اقوام و ملت ها علاقه مندید فراموش نکنید که فارس ( Pars ) The “دنده”، “بغل”.
  Fares will not identify the call sign of the mean paced, even-paced class consensus, not a physical one?
  The Sumerians were older at the time of the advent of the Medes and Persians had long been gone every school boy knows, do not bite the sidelines anyway disappearance He Means Join scene Destruction not all words languages. هنربیشلر در کتاب خوددی کوردن”(کوردها)A complete list of events from the Sumerian word to you today as in Mesopotamia paced before the advent of the term ordinary Iranians and was referred to the Hurrians northern Mesopotamia, means the “چوپان” was not.
  This term is used consistently paced, Akkad, Babylon, Assyria, Urartu, and Nhaytn Mytanyay Aryan languages ​​the word to residents of an area have Mygfth, Sumerian and Babylonian kingdom Karda speak the same Mynvrky that you have preferably Sansvrsh .
  The most important source of the word “چوپان” On the record of Ardashir is the only interpretation funniest, most ridiculous interpretation is not the most scientific and:
  “Kurdish shepherds is taken Shah..bh” This is the end of a paragraph element. And Your Excellency and peoples like you have to ignore your own amusement, of these have concluded that the Kurdish shepherd. This logic based on what Allah Aalam.
  For example, he said that if he were a painter Iranians after Iran paced word, it means painter. The science say?
  See gentleman,
  Is the name of a nation or Qvmyk, his historical roots and the identity issue. But you full of chauvinism and denial-paced Cologne page and lies, and based on science not political but based, suggests that “Science” You're used only by carrying forward political aims, that is your advantage. from this “Science” We've seen a lot on.
  McKenzie same killer that you've referred to, deny the link between the ancient and the Kurdish Karda ( From the perspective of etymology ) No, now you call it nonsense Pan Tvrkysty It depends on your other nonsense.
  Dari Persian, the word is found even in Sumerian, Elamite entered Iran through, so continuous and uninterrupted use of the word paced paced chord in Mesopotamia was not only impossible, but rather than tell the truth “Truth?” I bring you is.
  What is certain, analyze your efforts against Iran, under conditions of fair Maine am a companion with you. But this does not have nothing to do with the roots of words. شما چه بخواهید ،چه نخواهید در فلات ایران ، کلماتی هنوز وجود دارند که به دیران پیش از ایرانیان برمیگردند،کلک” Means the boat has roots in the Sumerian artifacts, called Gilan, dates back to pre-Aryan languages., And thousands of other examples.
  Fastened to the unity and integrity of Iran, is that the Jdn need to be `root paced our names too?.
  اینکه پان عرب ها یا پان ترک ها خوشحال میشوند، مشکل من نیست. تمام مردم دنیا حق دارند خوشحال بشوند یا نشوند. این تغیری در نیاز به گفتن حقیقت نمیدهد. درضمن من شخصاً مخالف ایده ءپانهستم، چه عربی اش، چه ترکی اش ، و چه ایرانی اش!

  • admin says:

   به alibaba
   شما علاوه بر اینکه سواد درستی ندارید بسیار هم بی ادب هستید این آخرین کامنتی است که اجازه دادم از شما منتشر شود

   من هیچگاه نگفتم چون نویسنده کرد است پس نوشته اصالت و درستی دارد. شما مطلبی را از من نقل می کنید که از من نیست و سپس بر مبنای چیزی که من نگفتم استدلال می کنید که گفته ی من نادرست است! آنچه من نوشتم این بود که نویسنده خود کرد است و هدف از این نوشته توهین به کردها و هیچکدام از اقوام ایرانی نبوده آنطور که شما پیشتر مدعی شدید! باز هم من نگفتم که چون لغت کرد به معنای چوپان است ، پس کردها ملت نیستند. The Kurds are not a nation because they are part of a nation called Iran.
   آنچه که من گفتم و بار دیگر هم تکرار می کنم، ریشه ی سومری ساختن برای واژه ی کرد و مردمی که خود ریشه ی ایرانی دارند احتمالا با اهداف و اغراض سیاسی انجام می شود باز هم نوشته ی من بدین معنا نیست ،مردمی که ریشه ی هند و ایرانی دارند نمی توانند لغتی را از زبان سومری بگیرند اما استدلال شما در سومری بودن واژه ی “Did” Basically not properly base

   David Mackenzie's about to go astray. The Mackenzie killer, officer, Great Britain, or the good guys or bad! برای من اهمیتی ندارد. مکنزی یکی از شناخته شده ترین زبانشناسان و متخصصین زبانهای ایرانی بود و علی القاعده در این رابطه می تواند مورد استناد قرار گیرد
   iranica.com/articles/mackenzie-david-neil-1
   همینطور هست درباره ی فرای

   A former high school teacher quoted in the story that you did not have the academic and scientific value and can not be taken seriously. حتی با در نظر گرفتن اینکه یک شخص یک کتاب درباره ی کردها منتشر کرده باشد یا اتریشی باشد و دکترا هم داشته باشد لزوما در یک زمینه متخصص نیست شما می خواهید شخصی را که در حد معلمی کالج نیست را یک عنوان شرقشناس بدهید و بگذارید کنار یک متخصص طراز اول و بعد استدلال کنید که این نوشته ها فاشیستی است.
   fhe.cc/html/cv_uk.pdf

   در پیرامون تحریف مطلب مینورسکی هم من در کامنت پیشین نوشتم اگر ما چیزی را تحریف کردیم و شما در مورد ریشه ی سومری واژه ی “Did” Documents, you can publish a blog or other site, just send Lynksh here and I'm kind of let down, it will display your link, though I do not have such a duty. Who writes a story about the origin of the word or inaccuracies and distortion of our resources and do not blink or you quote me how this site is how fascist!