Persian Language ,Poetic language or the language of science

پیوند به مقاله

در اینجا از بخش یکی از مقاله​های دیگر استفاده میکنیم:

But Mr. Qaboos article on the discourse of Persian language and literature Shrzdh philosophical, not scientific knowledge, and in this context, is Arabic excelled. اما دوباره بایست از ‌پان‌ترکان پرسید که چند اثر فلسفی و علمی و دانشی بزبان ترکی پیش از قرون معاصر وجود دارند؟ تازه برخلاف زبان پارسی، هیچ کس در کشور عثمانی نمیتواند امروز متون صدسال پیش فرهنگ خودش را بخواند.

در عین حال شکی نیست که زبان عربی بخاطر حکومتهای عباسیان و امویان در جهان اسلام، زبان علم و فلسفه و ریاضی گشت. ولی آثار فلسفه و علمی و پزشکی به زبان فارسی نیز کم نیستند. It is interesting to know that the book was discovered in numerous treatises on science spaceships Tabriz Persian language has. About medicine, it works like encyclopedias and treatises angiology and save Alaei raised Kharazm. کتاب ذخیره خوارزمشاهی بسیار پرحجم میباشد و برای همین چاپ عمومی آن در ایران همواره با مشکل روبرو بوده است. در عین حال در دانشگاه های بزرگ جهان میتوان دوازده جلد از این کتاب را دید. این کتاب را اسماعیل الجرجانی در سال 531 ه.ق. نوشته است.

جالب است بدانیم که زبان پژشک بخش مسلمان نشین هند همان زبان فارسی بوده است:

http://www.azargoshnasp.net/languages/Persian/farsihendi/slides/farsitebhend1m.htm

در باب پزشکی چشم و کحالی، کتاب منصور گرگانی (1080 Ad) Called "Ain Light" can be named.

اگر منطق جناب قابوسی را استفاده کنیم، آیا این باخت و نارسایی زبان ترکی در مقابل زبان فارسی نیست که شاهان آن زبان خود را ول کردند و زبان فارسی را در هند رواج دادند و حتی این زبان را نه تنها زبان فرهنگی هند کردند. تا جاییکه برهمنان هندو وردهای حافظ و مولوی را بخوانند! بلکه آن را به مرحله زبان طب هندوستان مسلمان نشین رساندند؟ البته این چنین استدلالی برای تحقیر و ستایش یک زبان درست نیست. Every language is a language of science and knowledge and just need to make good use of the language that scholars and civil. خود زبان عربی امروز از زبانهای اروپایی بسیار عقب‌تر و انگلیسی بیش از هر دو زبان فارسی و عربی واژه دارد. شمار واژگان ارتباط مستقیمی با پویایی یک تمدن دارد. این امر نشان میدهد که غنی بودن یک زبان بستگی به استفاده از آن زبان دارد و این اندیشمندان هستند که زبان را غنی میکنند و ربطی به ماهیت خود زبان ندارد. تمدن ایرانی که بر اساس کشاورزی و شهرنشینی بود، با آمدن دین اسلام، زمینه مناسبی را برای پرورش دادن اندیشمندان بزرگ بوجود آورد. دوران علم‌پرور سامانیان و دیلمیان گواه این سخن است. Ibn Khaldun is also evidenced by the famous words of Ibn Khaldun, the Arab and Islamic civilization is one of the brightest stars and does not need to exaggerate.

«از شگفتی های که واقعیت دارد این است که بیشتر دانشوران ملت اسلام، خواه در علم شرعی و چه در دانش های عقلی بجز در مواردی نادر غیر عرب اند و اگر کسانی از آنان م یافت شوند ه از حیث نژاد عرب اند از لحاظ زبان و مهد تربیت و مشایخ استادان عجمی هستند…As the fashion industry, Sybvbyh, and then he followed them Persian and Iranian glass and all of them in one go…آنان زبان را در مهد تربیت آمیزش با عرب آموختند و آن را به صورت قوانین و فنی در آوردند که آیندگان از آن بهره مند شوند..و همه ی عالمان اصول فقه چنانکه می دانی و هم کلیه علمای علم کلام همچنین بیشتر مفسران ایرانی بودند و بجز ایرانیان کسی به حفظ تدوین علم قیام نکرد و از این رو مصداق گفتار پیامبر (PS) پدید آمد که فرمود: «اگر دانش به گردن آسمان در آویزد قومی از مردم فارس بدان نایل می آیند و آن را به دست می آورند». But the rational sciences in Islam did not emerge until after the age of scholars and authors were Mtmyz and all this knowledge as a set-industrial, and accordingly devoted to the Iranians and Arabs, and put them into practice, they gave up.. مانند همه ی صنایع.. در این دانشها همچنان در شهر متدوال بود تا روزگاری که تمدن و عمران در ایران و بلاد آن کشور مانند عراق و خراسان و ماوراء النهر مستقر بود.

Summary of Medical Sciences, the records of the modern era, the Persian language is rich and good example is the book store Kharazm.

In relation to philosophy and logic, one says why Iranian ethnicism and epic poetry, and not according to the philosophy of logic. ایشان فلسفه سهروردی را با لحنی تمسخرآمیزی معرفی میکند که در واقع شایسه یک محقق نیست! سپس عیب را بر زبان فارسی میگذارند که باز اشتباه بزرگی است. The inherent problem is that philosophy is not popular interests and to quote one of the great philosophers of Iran, the only two people in every generation may read the works of Mulla Sadra. بنابراین چه نیازی است که این آثار چهل جلدی به فارسی ترجمه شود؟(البته برخلاف نظر جناب فرهادی هم کتاب شفا ابن سینا و هم کتاب اسفار ملاصدرا به فارسی ترجمه شده است). However, the philosophical works of medieval Islamic Persian language is missing. Doctor of philosophy of Islamic scholar Seyyed Hossein Nasr, the largest known in the world, the philosophy of language and national identity as well as the article "National Identity and the Persian language," wrote the magazine Golestan. Doctor does not need to introduce Islamic philosopher Seyyed Hossein Nasr. While a scientific philosophy and linguistics at the prestigious international journal, not a doctor Farhad Qaboos, known doctor for every Iranian Seyyed Hossein Nasr. ما تنها نقل قولی از دکتر سید حسین نصر میکنیم که نظرهای وی مسلما بر نظرهای فردی قومگرا و ایرانستیز ارجحیت دارد.

در این باب، پروفسور سید حسین نصر میفرمایند:

"The other thing that is relevant is that it is linked to every nation, world, manners, actions, behaviors, how to express and deal with people that generally impacts how . در مورد ایران هیچ عاملی مانند زبان فارسی بیان کننده ی این رفتارها و منش ها نیست. اگر انسان سیصد کتاب در این ارتباط مطالعه کند، هیچ یک خلاء کتاب گلستان سعدی را پر نخواهد کرد. همین کلمه ی ادب، یک کلمه پهلوی است که وارد زبان عربی شده است. این کلمه هم معنای داشتن ادب را میدهد و هم معنای ادبیات. به همین جهت در ایران تداوم اجتماعی و هویت ملی بدون زبان و ادبیات فارسی قابل تصور نیست. هر چقدر بخواهند برنامه های تلویزیونی و مسائلی از این قبیل درست کنند. These concerns to three years instead of the wide Khzynh not take long Persian Language and Literature. On the other hand, Persian, unlike those in the last forty or fifty years have said and written language is very ready to express wisdom, logic and philosophy. اینجانب به لحاظ رشته ی درسی و مطالعاتی، بارها به اساتید فلسفه بحث داشتم ام. اینان میگفتند چون زبان فارسی اختلاف میان معرفه و نکره وجود ندارد، پس در این زبان نمی شود بحث دقیق فلسفی کرد. If they come once, "according Alaqtbas" Nasir al-Din Tusi read, others do not mention it.. یکی از مشکلات اساسی ما در این پنجاه الی شصت سال اخیر این بوده است که در حین احیای زبان فارسی ما به شعرای درجه ی پانزدهم نیز رسیده ایم ولی هنوز خیلی از آثار درجه ی اول زبان فارسی در زمینه های فکری، فلسفی و علوم هنوز چاپ نشده است. Or even if they are printed, lithographed, except that the leading scholars who can not read them. درست است که زبان فارسی از لحاظ بیان زبان اندیشه در طی قرون و اعصار با زبان عربی سهیم بوده است، ولی بلاخره گوی سبقت را به ویژه در این صدسال اخیر ربوده است. در این صدسال گذشته، عمده ی آثار فکری، فلسفی ما به زبان فارسی نگاشته شده است. بنابراین داشتن هویت ملی، بدون زبان فارسی برای ما غیر ممکن است.».

آثارهای علمی و فلسفی به زبان فارسی کم نیستند و خوب بود جناب قابوسی، به جای تاختن به زبان فارسی (که نه ارزش این زبان را کم میکند و نه هیچ ایرانی را به افراد مغرض قومگرا سوق خواهد داد)، چند تا از آثار فلسفی و علمی را به زبان ترکی از دوران سامانیان و غزنویان و غیره معرفی مینمودند(البته وجود هم ندارد وگرنه ایشان صدبرابر آنها را بزرگ میکردند). For example, I recently found Naser Khosrow also refer to the book open and release an important work in Persian and Muslim philosophy and so does Mtsvfanh mystical aspect (آنچه جناب قابوسی مورد انتقاد قرار میدهند).

آثار تاریخ و جغرافیا نیز به زبان فارسی زیاد است. در ریاضی(برای نمونه ترجمه کل اقلیدس به قلم قطب الدین شیرازی یا رساله در حساب و جبر و مقابله (خواجه نصیر) ، منطق(اساس الاقتباس)، کحالی/ چشم پزشکی ، طب، شعر، فلسفه(ابن سینا، ناصر خسرو،خواجه نصیر..)، تاریخ و جغرافیا (بلعمی ، حدود العالم..)،تقویم و ستاره شناسی (کتاب التفهیم بیرونی)، سیاست (اخلاق ناصری خواجه نصیر) آثار فراوانی به زبان فارسی از تمدن دیرین ایرانی-اسلامی وجود دارد.

حتی ایرانیان از توجه به تمدنهای دیگر نیز غافل نبودند و آثار مهم فلسفی و دینی سانسکریت را به زبان فارسی ترجمه نمودند (مثل میر فندرسکی). اگر آثار زیادی نیز به زبان عربی وجود دارند، اینها خود به خود مکمل یک فرهنگ مشترک ایرانی-اسلامی هستند و نبایست این دو را رقیب هم دانست. در دوران مختلف تمدن ایرانی-اسلامی (آنهم در دوران حکومت ترکان غزنوی و سلجوقی..)، دشمنی با فلسفه و منطق و متعزله فراوان میبود در حالیکه شعر آزادتر بود. That is why it is much more philosophical works of poets and thinkers than it brought in more poetic form. این رویداد تاریخی به زبان فارسی هیچ نوع وابستگی ندارد بلکه بیشتر ناشی از تعصبات دینی است. همچنین علت دیگر را میتوان در کشورهایی مانند آمریکا و روسیه دید. In Russia, any other works of Khayyam's poetry in Persian and Arabic are the most common. In English-speaking countries, books like The Thousand and One Nights or Rumi, Hafez and Saadi crazy most of the effects are Arabic and Persian boom. For every person who may read books in Arabic or Persian Avicenna in the West, one finds thousands of Hafez or Rumi or read the book One Thousand and One Nights. بنابراین از این لحاظ نیز تقصیر زبان فارسی نیست زیرا چنانکه دیده میشود، در غرب هم تا حدود بسیاری همین رفتار را دارند.

تنها کافی است بدانیم که ناصرخسرو حدود پنج اثر علمی و فلسفی به فارسی دارد. نصیر الدین طوسی حدود بیست و پنج اثر علمی و فلسفی به فارسی دارد. ابن سینا رساله رگ​شناسی را به فارسی نوشته است. دانشنامه علائی او نیز به فارسی است. در علم ریاضی نیز باز میتوان به قطب الدین شیرازی اشاره کرد.

البته زبان فارسی تا زمان ابن سینا و ابوریحان بیرونی(برای همین بیرونی در آن زمان عربی را بر فارسی ترجیح میدهد) It is not scientific, but a thousand years that Ibn Sina and its external scientific and scholarly movement Ghazydnd. Some Ayranstyzan but outside talking point, but to point out that in the language of scientific language has not yet Farsydry.

برای نمونه، فضولی شاعر معروف، در مقدمهء حدیقه‌ السعداء فضولی مینویسد:
“…اگر چه عبارت ترکیده بیان واقع دشوار در، زیرا اکثرا الفاظی رکیک و عباراتی ناهموار در. امید در که همت اولیا اتمامنه مساعدت و انجامنه معاونت قیله.

همچنین به یقین آثار علمی به زبان پهلوی کم نبوده است و در این راستا میتوان به همان کتاب بن​دهش اشاره کرد. به هر رو همان 25 اثر خواجه نصیرالدین طوسی و 5 اثر ناصر خسرو و دانشنامه علائی ابن سینا و ذخیره خوارزمشاهی و آثارهای فراوان دیگر برای رد نظر بدخواهان و ایران​ستیزان کافی است.

یک پاسخ به Persian Language ,Poetic language or the language of science

  • مهدي says:

    ياد استاد متون اسلامي افتادم كه ميگفت : براي ترجمه عربي به فارسي كار سختي ندارين ، فقط الف و لام رو بر دارين!
    آخه چرا گير دادين فارسي رو يه زبان نشون بدين ؟ استادان متعصب زبان فارسي هم اعتراف ميكنن حداقل 50% فارسي عربيه