Thirty-three dialects of Arabic and Persian Zanjan Hope

در چند سال اخیر، پان‌ترکیستها برای ثبات دروغهای خود پای سازمان بین الملل و یونسکو را به میان کشیده‌اند. چنان‌که هفت‌نامه‌ی امیدزنجان، دروغی شرم‌آور به این‌ سان را چاپ نمود و پان‌ترکیستهایی مانند ماشاءالله رزمی و غیره آن را در مجلات رایاسپهر نیز گسترش دادند.

دروغ باین سان است:

UNESCO statistics during the Turkish rule the world and the living world and the third language of the Persian Arabic dialect into account is the thirty-third. UNESCO organization of the year 1999 He named the year "Dede Korkud".. Congratulations on this great honor to Turkish speakers!

First, it must be said that every year or few years Sarhay UNESCO's celebration of Fame and celebrates cultural diversity and celebrate Ddhqvrqvd countries belonging to the Turkish nations is not the whole world UNESCO. For example, the celebration of Iranian greats such as Nasser Khosrow, Ferdowsi or Zoroaster was not the celebration of Saudi Arabia. It means that this is not something special and UNESCO more or less every year celebrates celebrities and cultural achievements of countries(Those who offer a memorial service) does.

But the false part of this newspaper is its first sentence. That is, UNESCO has never given such false statistics. For example, every linguist knows that we have something called “Turkish” We don't have, but we have Turkic language family, two of which are Azerbaijani Turkish and Istanbul Turkish.

With great sadness, it must be said that instead of the cultural authorities of Iran, including “Iran Academy” The answer lies, they were sleeping and forced Pantrkystha in its publications, were spreading lies. در نهایت یکی از پژوهشگران ایرانی به نام سلیم نیساری، مچ دروغ‌گویان را گرفته و موضوع را به طور نوشتاری دوجانبه با سازمان علمی و فرهنگی یونسکو در میان گذاشت.

UNESCO's answer was this:

UNESCO-Date March 13 2002

In response to the historian's letter 12 January 2002 که پرسیده بودید آیا یونسکو اعلامیه‌ای در مورد درجه بندی زبان‌های مهم جهان منتشر ساخته است، اشعار می‌دارد که یونسکو هرگز به صدور چنین اعلامیه‌ی غیرمنطقی مباردت نکرده است.

look at:

Jalal Matini, “دروغهای بزرگ درباره‌ی آذربایجان”, Iranian studies, new period, year 16

and also:

"UNESCO's announcement on the classification of languages", Ketab Vaht, Tehran, Morakh 25 Ardebihesht 1381.

Well this is another example of the lies Pantrkystha. این جماعت هرگز به اصول راست‌گویی پایبند نبوده است و دروغ‌گویی و تحریف تاریخ و آمار همواره بخشی جدا‌ناپذیر از آرمان‌های پان‌ترکیستها بوده است.

Link to original article

9 Reply to Thirty-three dialects of Arabic and Persian Zanjan Hope

 • […] Thirty-three dialects of Arabic and Persian Zanjan Hope […]

 • Friend says:

  it hurer karvan gecher
  Yani inke karvan harakate khodesho mikone ve baraye sag faghat pars kardan mimune

 • Friend says:

  mardomani mesle shoma hamishe dar azaband aghel che farghi mikone ke zabane torki bashe ya zabanhaye torki
  you stupid idiot

 • Parveen says:

  Hello. As someone who studies Arabic, I have doubts about the identity of this language, Persian language. How is it possible that a language takes its script from Arabic, and more than 50% of its words are Arabic, and its written signs are also Arabic, and claim that Persian is one language? Is it independent from Arabic and has nothing to do with Arabic?

  • admin says:

   I may not be exaggerating if I say that one out of four people who send me messages claim to have or are studying for a master's degree. ! I wonder why they say not PhD course were primarily related to the subject matter of what is

   Ali Ayhal you're still a graduate student in Arabic language family of Indo-European languages ​​from an open Smytyk not know or think you may be a Persian, not Arabic language-independent,Now it just needs to cry beautiful campus with state funding for public education so that students

   As I mentioned, the Tazi language belongs to the family of Semitic languages, and they do not even belong to the same family as the Persian language, an Arabic master's student should know this.

   britannica.com/EBchecked/topic/31677/Arabic-language
   britannica.com/EBchecked/topic/534171/Semitic-languages

   britannica.com/EBchecked/topic/286368/Indo-European-languages/74540/Indo-Iranian?anchor=ref603248

   در مورد And words of greyhound in Persian

   And there is a good article about the Persian script here. The Arabs of the Arabian Peninsula never had a script that we can take from them!
   shahrbaraz.blogspot.com/2010/04/blog-post_06.html

 • Inspiration says:

  it's very interesting. I am a PhD student in Linguistics. I am studying in Europe. I say this so that there is no excuse left for anyone: Here in the Persian language lessons, we always belong to the family of Indo-European linguistics research into the major world issue of proven. Even in the examples that were given in our lessons, they mentioned Persian words. I don't know where this Omid Zanjan magazine invented this childish and funny lie. واقعا برای کشورم متاسفم که یک چنین نشریه بی ارزشی در اون چاپ میشه که هویت ملی ما رو به خاطر ترکهایی که هیچ نسبت فامیلی و تاریخی و فرهنگی و نژادی و زبانی با اونها نداریم زیر سوال می برن. In the meantime, I am originally from the Azeri-Iranian and European and American linguists still only read the papers, almost all of which are believed to separate Azeri Turkic origins of the ancient Persian language could. But after the Turks dominated Iran, many words from Turkish entered this language and gradually the shape of the language changed. Meanwhile, friends!! Pan-Turkists, please take a look at our own Turkish and Azeri language. Most of the words of this language are taken from Persian.
  Another point is that there are no such number of Arabic words in Persian today. In addition, many Arabic words are actually Persian in origin, which became Arabic. Moreover, experts know well that what changes a language is not the introduction of foreign words. Rather, if the syntactic structure of the language changes, then the language will change little by little. This is also a big lie that UNESCO calls Farsi dialect 33 called Arabic. And basically there is no such thing. I don't know, sometimes people are so surprised by the lies of some ignorant people that they don't know whether to laugh or cry. Pan Turkish dears! Please, if you want to lie next time, don't talk about the horned type.

  • admin says:

   Peace be upon you, Ilham Jan
   I will add an explanation to your post . برای دانستن اینکه اینطور ادعاها جعلی است نیازی به تخصص در حوزه ی زبان شناسی نیست واضح است که هر متخصصی هم تنها در حوزه ی مشخصی می تواند صاحبنظر باشد اما کافی است دوستان پان ترکیستمان دو صفحه از یک دانشنامه ی معتبر را ورق بزنند و این مطالب را هربار تکرار نکنند متاسفانه این لاطئلات در داخل ایران از جانب گروههایی از مردم نا آگاه مورد پذیرش قرار می گیرد

 • saeed says:

  I don't want to comment on languages, but the lie you wrote that Azerbaijan is Aryan, you are a bit illiterate, because in all history books, of course, international and reliable, it is said that when the Aryans came to the Middle East, there was a great nation in ancient Azerbaijan, which they are from the same Sumers, because again, this nation of Azer today was and still is the sumer manda

  • admin says:

   We were not a bit illiterate. The material you are saying is not found in any of the international histories you say.! If you think that it is written in the chronicles, You can introduce its sources so that the rest of the readers can benefit from all these historical books
   The Sumerians are not related to the people of Azerbaijan
   Here is a detailed article about it

   http://tarnama.org/library/tahrif_pantorkistha_darbare_Someriha.pdf