ابوریحان بیرونی و پان ترکیسم

یکی از قربانیان بزرگ پروژه‌ی تمدن‌خواری پان ‌ترکیسم، دانشمند برجسته ایرانی ابوریحان بیرونی خوارزمی است. هر چند تاکنون تاریخ‌بافان پان ‌ترکیست نتوانسته‌اند هیچ گونه مدرک و سندی را در اثبات ادعای خود مبنی بر «ترک تبار» بودن این دانشمند به پیش آرند، ولی در مقابل، ایرانی بودن این دانشمند بزرگ چنان روشن است که همواره در نزد پژوهشگران بدیهی تلقی شده است.

برای ثابت کردن ایرانی بودن ابوریحان بیرونی و غیرترک بودن او به چند نکته زیر بسنده میکنیم:

1) همانطور که همه پژوهشگران در رشته ایرانشناسی و تاریخ میدانند، زبان بومی ساکنین خوارزم در زمان ابوریحان بیرونی، زبان ایرانی-آریایی خوارزمی است که در این پیوند اطلاعات بیشتر درباره‌ی این زبان ایرانی می‌توانید دریافت کنید:

http://www.azargoshnasp.net/languages/Khwarazmi/khwarazmimain.htm

2) ابوریحان بیرونی در کتاب آثار الباقیه خود درباره‌ی مردم زادگاه خودش خوارزم می‌نویسد:

و أما أهل خوارزم، و إن کانوا غصنا ً من دوحه الفُرس

ترجمة:

و مردم خوارزم٬ آنها شاخه‌ای از درخت استوار پارسیان (محور) هستند.

بنگرید به بخش مربوطه آثار الاباقیه مندرج در این پیوند (صفحه ۵۶):

http://www.azargoshnasp.net/famous/biruni_khwarazmi/biruniatharmardomkhawarzm.pdf

3)

ابوریحان بیرونی همچنین در آثارالاباقیه ماه‌ها و تقویم‌های ملت گوناگون را بررسی کرده است. اطلاعات او درباره‌ی ماه‌های ایرانیان(پارسیان و سغدیان و خوارزمیان) و حتی اعراب و عبریان و یونانیان و رومیان کامل است. ولی درباره‌ی ترکان و هندیان و حبشیان و چینیان.. می‌نویسند:

و اما ماهای امم دیگر از هند و چین و تبت و ترک و خزر و حبشه و زنگیان گرچه نامهای برخی از این شهور را میدانم ولیک منتظرم که فرصتی بدست آورم تا بتوانم کاملا بر آن احاطه کنیم زیرا با این طریقه که من پیش گرفتم سزاوار نیست که شک را به یقین مخلوط کنم و مجهول را با معلوم.

(بنگرید به بخش مربوطه آثار الاباقیه مندرج در این پیوند(صفحه ۷۷ بند ۶۵):

http://www.azargoshnasp.net/famous/biruni_khwarazmi/biruniatharmardomkhawarzm.pdf

دنباله ی نوشته

یک پاسخ به ابوریحان بیرونی و پان ترکیسم

  • […] یکباره ترک شدند می توان به بابک خرمدین ,جلال الدين الرومي , عسكري, بیرونی ,زرتشت و حتی رستم !! اشاره کرد و از جمله جشنها و مراسمی که […]